LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Postdoktor ved Senter for omsorgsforskning - vest

Søknadsfrist: 20.02.2023

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 900 ansatte og 17 500 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 400 ansatte og omkring 4900 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse".


I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Senter for omsorgsforskning, vest (SOFV) er et tverrfaglig forskningssenter ved Høgskulen på Vestlandet. SOFV forsker komparativt på velferdstjenester, med hovedfokus på de kommunale helse- og omsorgstjenestene, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Forskningen vår er praksisnær, med hovedvekt på samfunnsvitenskapelige og humanistiske forskningstradisjoner.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en toårig stilling som postdoktor ved Fakultet for helse-og sosialvitskap, Senter for omsorgsforskning Vest (SOFV)

Om stillingen:

Det er ledig en toårig åremålsstilling som postdoktor knyttet til forskningsprosjektet «The politics of a changing institutional ecology: coordinating and prioritizing healthcare and welfare services in the municipal lansdscape”. Prosjektet er finansiert av NFR, HelseVel- programmet.

Stillingen er organisatorisk knyttet til Senter for omsorgsforskning Vest (SOFV), campus Bergen. Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass på SOFV i tilsettingsperioden.

Om prosjektet:

Prosjektet skal bidra til å bygge fagfeltet ‘tjenesteforskning’ i Norge samt styrke forskningsmiljø på dette feltet hos deltakende institusjoner, og er derfor i kategorien «institusjonsforankret strategisk prosjekt» (ISP). Prosjektet har fem nasjonale partnere og fire internasjonale partnere. Forskergruppen består av over 20 aktive forskere hvorav flere stipendiater og postdoktorer. Prosjektet har en tverrfaglig og komparativ innretning, og er organisert i fire arbeidspakker. Prosjektets overordnede fokus er på hvordan tjenestesamhandling er politisert, prioritert, problematisert og praktisert på ulike nivå, i ulike rom og av ulike aktører i den norske velferdsstaten, og på relasjoner mellom ulike nivå i tjenesteproduksjon i velferdsstaten. Gjennom det siste tiåret har de kommunale velferdstjenestene i Norge gjennomgått dramatiske endringer, med nye ansvarsområder, oppgaver, innhold og organisering. Hovedmålsettingen for prosjektet er å utvikle ny innsikt i hvordan, innenfor hvilke (policy) rammer og på hvilke vilkår, styring, tilbud og levering av tjenester finner sted med særlig fokus på det kommunale nivået. I arbeidspakkene utforsker vi derfor hvordan sosiale, økonomiske og strukturelle dynamikker former kommunale helse og omsorgstjenester ved alle noder (styring, tilbud, distribusjon og levering), og vi har som målsetning å identifisere forhold som kan fremme bærekraftige offentlige tjenester. I prosjektet anvendes et bredt spekter av kvalitative og kvantitative metoder. Prosjektet har et uttalt mål om å bidra til teoretisk utvikling av forskningsfeltet. Mer informasjon finnes på prosjektets nettside: The politics of a changing institutional ecology.

Nettside for SOFV: Senter for omsorgsforskning.

Ansvars- og arbeidsområde

Postdoktor-stillingen inngår i både arbeidspakke 1 «Crisis in the Norwegian welfare state?», og arbeidspakke 2 «Municipal organization in encountering the Coordination reform».

 • Arbeidspakke 1 fokuserer på relasjonen mellom politikk på ulike felt, dens innramming og krysningspunkter, og ‘dialog’ med det kommunale nivået og med velferdstjenestene i praksis, samt på hvordan denne relasjonen spesielt gir seg utslag i formingen av (sam)arbeid og prioritering i tjenestene.
 • Arbeidspakke 2 setter søkelys på hvordan kommunene organiserer sine tjenester i forhold til samhandlingsreformen og de nyere helsefelleskapene. Her undersøkes blant annet hvordan ulike regioner i Norge aktualiserer tjenestesamhandling med helseforetak og hvordan fastlegerollen utvikles.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Bidra til å belyse prosjektets overordnede fokus og mål gjennom et selvstendig og avgrenset (2-årig ) forskningsprosjekt som skal inngå i arbeidspakke 1 og 2
 • Samle inn egne data, men også bidra i analyser av data som er samlet inn i prosjektet samt fokusere på teoriutvikling
 • Bidra i formidling av resultater og generelt til det overordnede prosjektet som å delta på fellessamlinger, internasjonale konferanser og andre viktige fellesaktiviteter i prosjektet.

Kvalifikasjoner:

Kvalifikasjonskrav:

 • Oppnådd norsk doktorgrad, eller tilsvarende utdanning i utlandet, innen samfunnsvitenskapelige, humanistiske eller sosial/helsevitenskapelige fag. Avhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristens utløp, og den må være godkjent før tilsetting kan skje. Den som tilsettes må arbeide i henhold til framdriftsplan og organisering skissert i hovedprosjektbeskrivelsen.
 • Kunnskap om velferdsstaten, kommunale tjenester og velferdspolitikk
 • Erfaring med kvalitative forskningsmetoder
 • Må beherske norsk/og eller skandinavisk språk
 • Gode språkkunnskaper i engelsk muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med prosjektsamarbeid og med tverrfaglig samarbeid
 • Vitenskapelige publikasjoner utover oppnådd grad
 • Metodologisk åpenhet

Personlige egenskaper

 • Motivert og målrettet
 • Nysgjerrig og åpen
 • Evne til å arbeide selvstendig og i forskerteam
 • Evne og interesse til å sette seg inn i nye problemstillinger og perspektiver
 • Interesse for å jobbe i et flerfaglig prosjekt

Tilleggskrav

Søkeren skal legge ved en prosjektskisse til eget forskningsprosjekt (maks. 5 sider) basert på hovedprosjektet, som inkluderer problemstilling, metode, teoretiske perspektiver, fremdriftsplan og referanseliste. Vi legger vekt på internasjonalt samarbeid og det forventes at det planlegges et utenlandsopphold i løpet av postdoktorperioden. Prosjektskissen tillegges stor vekt i vurderingen. Søkere kan ta kontakt med prosjektleder Anette Fagertun for informasjon om hovedprosjektet.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

 • publikasjoner (maks. 5)
 • prosjektskisse (maks. 5 sider)
 • attester og vitnemål

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som postdoktor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1352 - postdoktor

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Førsteamanuensis Anette Fagertun, tlf 55 58 58 49e-post: [email protected]

2) Daglig leder SOFV, Janne Bjorheim Bøe, tlf 55 58 56 90

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS