LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Vitskapleg assistent til prosjektet DEPICT

Søknadsfrist: 13.02.2023

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 900 tilsette og 17 500 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærarutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentane, og har mål om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil.


Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord. Fakultetet er ein av dei største lærarutdanningsinstitusjonane i landet med rundt 6 630 studentar og 553 tilsette, og tilbyr barnehagelærarutdanning, grunnskulelærarutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanningar, masterutdanningar og Ph.d.-program.
Fakultetet har eit omfattande etter- og vidareutdanningstilbod.
Forskingsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskingsprogram og forskargrupper.


Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking har omlag 160 tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord.


Instituttet gjev undervisning på alle nivå og er involvert i barnehagelærarutdanninga, grunnskulelærarutdnningane, og i bachelorutdanninga i teiknspråk og tolking. I tillegg bidreg instituttet i to-årige masterutdanningar og i Ph.d.-programmet Studier av danning og didaktiske praksisar. Instituttet har eit omfattande etter- og vidareutdanningstilbod.


Tilsette på instituttet er involvert i forsking som er relevant for utdanningane våre og deltar i fagleg nettverksarbeid både nasjonalt og internasjonalt.
Instituttet har som mål å vere i front av skule- og profesjonsorientert kompetanseutvikling innanfor sine fagfelt.
I denne samanhengen er vi i kontinuerleg samarbeid med viktige aktørar i regionen om til dømes vidareutdanning og skule- og barnehagebasert kompetanseutvikling.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig ei mellombels stilling i inntil 70% som vitskapleg assistent til prosjektet DEPICT ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking, campus Bergen

Stillinga er knytt til prosjektet «Avbilding i teiknspråk, som ein drivkraft til å fremja inkludering, kommunikasjon og omsetjing (DEPICT)» som blir finansiert med midlar frå Noregs forskingsråd. Målet for prosjektet er å undersøkja avbilding og kva rolle det har i kommunikative praksisar hos teiknspråkbrukarar.

Prosjektet har seks ulike arbeidspakkar. Stillinga gir gode høve til fagleg utvikling, og vil gi innsikt i vitskapleg arbeid og metode.

Stillinga har oppstart snarast fram til 30.06.2024. Det kan bli moglegheit for forlenging.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Delta i forskingsaktivitetane for prosjektet, som til dømes datainnsamling, annotering, analyse og rapportskriving.
 • Samarbeide med interne og eksterne forskarar om forskingsaktivitetane.
 • Bistå i samarbeidet med interne og eksterne nettverk.
 • Etter behov, hjelp til med andre oppgåver relatert til prosjektet.

Kvalifikasjonar:

Kriteria for tilsetting i undervisnings- og forskarstilling går fram av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Kvalifikasjonar:

 • Relevant utdanning innan teiknspråk (til dømes 80 studiepoeng i teiknspråk, eller bachelor i teiknspråk og tolking).
 • L1 (førstespråk/morsmål) eller liknande ferdigheiter i eit teiknspråk.

Ønskte kvalifikasjonar:

 • Erfaring frå forsking eller praktisk erfaring som vitskapleg assistent.
 • Kompetanse i fleire teiknspråk enn norsk teiknspråk.
 • Kompetanse i skriftleg norsk.
 • Kompetanse i skriftleg engelsk.

Personlige eigenskapar:

 • God evne til sjølvstende og systematisk arbeid.
 • Analytisk.
 • Liker utfordringar.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Høgt etisk medvit i møte med dei ulike aktørane i forskingsprosjektet.

Aktuelle kandidatar vil bli kalla inn til intervju.

Tilsetjingsorgan er Tilsetjingsutval ved Høgskulen på Vestlandet.

Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka ”Søk stillinga” på denne sida.

Vi gjer merksam på at søknaden blir vurdert ut frå den informasjonen som ved søknadsfristen er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkjaren sitt ansvar å sørgje for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, irekna:

Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjaren sjølv laste opp attesterte omsettingar. Om vedlegga er større enn 25 MB må dei komprimerast før opplasting, eller leggjast ved som lenkje.

Søknadar kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar ved høgskulen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse.
 • Spanande fagmiljø med moglegheiter for kompetanseheving- og utvikling.
 • Moglegheit for trening i arbeidstida.

Stillinga som vitskapleg assistent er løna etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1018/1019/1020.

Frå løna blir det trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjer merksam på at unntak frå den offentlege søkjarlista blir handsama etter reglane i Offentleglova. Søkjarar som har bede om slikt unntak, blir varsla dersom ønskje ikkje vert teke til følgje.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogelg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er av den grunn eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetting, og å rekruttere personar med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hol i CV.

Kontaktpersonar ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Assisterande instuttleiar Kristin Ran Choi Hinna, tlf. eller e-post: Kristin.Ran.Choi.Hinna@hvl.no

2) Førsteamanuensis Gro Hege Saltnes Urdal, tlf. 55 58 59 61 eller e-post: Gro.Hege.Saltnes.Urdal@hvl.no

Søk stillinga

Powered by Labrador CMS