LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Stipendiat ved Senter for omsorgsforskning vest (EQUALPART)

Søknadsfrist: 15.02.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse".


I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Senter for omsorgsforskning, vest, er et av høgskolens forskningssentre. Vårt oppdrag er å styrke praksisnær forskning og utvikling knyttet til kommunale omsorgstjenester, med særlig vekt på eldreomsorg, drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra til kompetanseheving i omsorgssektoren.

Stipendiat knyttet til prosjekt “On Equal Grounds? Migrant Women’s Participation in Labour and Labour Related Activities” (EQUALPART)

Om stillingen

Ph.d.-stillingen (phd2) er tilknyttet prosjektet “On Equal Grounds? Migrant Women’s Participation in Labour and Labour Related Activities” (EQUALPART). EQUALPART har som overordnet formål å generere ny kunnskap om barrierer for innvandrerkvinners deltakelse i lønnet arbeid og å undersøke nye og eksisterende hypoteser om innvandrerkvinners (manglende) inkludering i arbeidslivet.

Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-utdanning innenfor en tidsramme på 3 år fra oppstart.

Prosjektet ledes fra campus Bergen. Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved SOFV, campus Bergen, i tilsettingsperioden.

Det kan bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekrutteringsperiode.

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved HVL.

Ansvars- og arbeidsområde:

Ph.d.-stillingen er tilknyttet prosjektet “On Equal Grounds? Migrant Women’s Participation in Labour and Labour Related Activities” (EQUALPART). EQUALPART har som overordnet formål å generere ny kunnskap om barrierer for innvandrerkvinners deltakelse i lønnet arbeid og å undersøke nye og eksisterende hypoteser om innvandrerkvinners (manglende) inkludering i arbeidslivet.

Ph.d.-prosjektet i denne utlysningen vil studere effekter av NorA, et «Supported Employment»-inspirert tiltak som Bergen kommune lanserte i 2019, med mål om å redusere den voksende andelen av befolkningen med innvandrings-/flyktningbakgrunn som ikke er i lønnet arbeid. Arbeidsoppgavene i dette ph.d.-prosjektet er todelt; det skal foretas både en kvalitativ og en kvantitativ analyse av NorA – og begge disse har et felles mål om å identifisere om tiltaket fungerer i tråd med intensjonene, og hvordan og evt. hvorfor (ikke). Ph.d.-kandidaten vil hovedsakelig jobbe med å gjennomføre en RCT -studie av tiltaket med en kontrollgruppe og med ulike målingspunkter (6, 12 og 18 måneder etter rekruttering/opptak i tiltaket) på grunnlag av data som samles inn av Statistisk Sentralbyrå og Bergen kommune. Bergen kommune vil bistå i å tilrettelegge for RCT -studien. Den kvantitative delen av effektstudien vil undersøke og analysere 1) hvorvidt NorA tiltaket resulterer i økt sysselsetting og 2) hvilke former for sysselsetting (fulltids- eller deltidsarbeid, lønnet eller ulønnet; hvilken type arbeid/bransje osv.). Den kvalitative delen av effektstudien, som det forventes at ph.d.-kandidaten bidrar til, i samarbeid med en gruppe erfarne forskere, vil studere 3) hvordan de ulike aktørene i NorA (deltakere, tiltaksledere og arbeidsgivere) opplever og evaluerer deltakelsen i NorA og 4) hvordan Supported Employment tilnærmingen blir implementert i tiltaket (hvilke elementer av den som blir brukt og hvilke som ikke blir det), og hva som er bakgrunnen for slike avgjørelser.

Prosjektleder og hovedveileder er førsteamanuensis Astrid Ouahyb Sundsbø.

Stipendiatens prosjekt innrettes slik at stipendiaten kan bli tatt opp på ph.d.-studiet Ansvarleg innovasjon og regional utvikling (Responsible Innovation and Regional Development - RESINNREG). Hovedveileder vil sammen med kandidaten utarbeide en detaljert plan for forskerutdanningen som skal knyttes til opptak ved ph.d.- utdanningen Ansvarleg innovasjon og regional utvikling.

Stipendiatstillingen vil inngå i forskergruppen Rett, Demokrati og Velferd. Forskergruppen er opptatt av forholdet mellom staten og dens innbyggere, og spesielt hvordan staten utøver og rettferdiggjøring sin bruk av makt. Viktige forskningstemaer inkluderer hvordan statlige institusjoner og beslutningstakere fungerer i samfunnet; hvordan lovgivning former samfunn og hvordan rettigheter og domstoler er verktøy for sosial endring; hva som påvirker befolkningens tillit til viktige samfunnsinstitusjoner (nasjonale og overnasjonale); hvordan beslutningstakere anvender skjønn og paternalisme.

Kvalifikasjonskrav:

Stipendiaten bør fortrinnsvis være utdannet (mastergrad eller tilsvarende) innenfor samfunnsvitenskap, enten sosiologi eller statsvitenskap. Mastergrad eller tilsvarende innen samfunnsøkonomi eller helse- og sosialfag (f.eks psykologi) kan også være relevant. Metodiske og analytiske kvalifikasjoner og kvalitet i masteroppgaven (fortrinnsvis A eller B på masteroppgaven) vil bli vektlagt. Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og samtidig bidra til fellesskapet i fagmiljøet generelt og i forskningsgruppen spesielt.

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

 • Kvalitet på masteroppgaven
 • Kompetanse innen kvantitativ metode og kjennskap til RCT-studie/design
 • Kvalitet på og relevans til prosjektbeskrivelsen
 • Evne til nytenking og gjennomføring
 • Vitenskapelige publikasjoner og/eller annen faglig formidling
 • Søkere må ha gode ferdigheter i nordisk/skandinavisk språk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen.

Tilleggskrav:

 • Søkere må levere en foreløpig prosjektbeskrivelse på maks fem sider som tar utgangspunkt i prosjektskissen for studien og beskriver hvordan søker ser for seg gjennomføringen av stipendiatprosjektet, herunder valg av tema, problemstillinger, metode og plan for gjennomføring av prosjektet. Interesserte søkere kan ta kontakt med prosjektleder Astrid Ouahyb Sundsbøfor å få tilsendt kortversjon av prosjektskissen. Den foreløpige prosjektbeskrivelsen vil brukes i vurdering av kandidatens kvalifikasjoner og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Denne vil bli utformet sammen med hovedveileder.
 • Søknaden skal inneholde beskrivelse av egen motivasjon og presentasjon av egen fag-, forsknings og formidlingserfaring.
 • Faglige kvalifikasjoner innenfor temaområdet i prosjektet.

Nærmere informasjon om ph.d. utdanningen finnes på her.

Hvordan søke på stillingen

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, eventuell prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Førsteamanuensis Astrid Ouahyb Sundsbø, E-post: [email protected], Tlf.: +47 55 58 76 57

2) Daglig leder ved Senter for omsorgsforskning, Janne B. Bøe, E-post: [email protected], Tlf.: +47 55 58 56 90

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS