LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Stipendiat i matematikkdidaktikk

Søknadsfrist: 05.12.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med ansatte i Bergen, Sogndal og på Stord. Fakultetet er en av de største lærarutdanningsinstitusjonene i landet med rundt 6200 studenter og 550 tilsette, og tilbyr barnehagelærerutdanning, grunnskulelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdannelse, bachelorutdanninger, masterutdanninger og Ph.d.-program. Fakultetet har et omfattende etter- og videreutdanningstilbud. Forskingsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskingsprogram og forskergrupper.


Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking har 160 ansatte i Bergen, Sogndal og på Stord.


Instituttet gir undervisnings på alle nivå og er involvert i barnehagelærarutdanningen, grunnskolelærarutdnningene, og i bachelorutdanningen i tegnspråk og tolking. I tillegg bidrar instituttet i to-årige masterutdanninger og i Ph.d.-programmet Studier av danning og didaktiske praksisar. Instituttet har et omfattande etter- og vidareutdanningstilbud.

Ansatte på instituttet er involvert i forskning som er relevant for utdannelsene våre og deltar i faglig nettverksarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har som mål å være i front av skole- og profesjonsorientert kompetanseutvikling innenfor sine fagfelt. I denne sammenhengen er vi i kontinuerlig samarbeid med viktige aktører i regionen om for eksempel videreutdanning og skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som stipendiat innen fagområde matematikkdidaktikk ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett.

Ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, campus Bergen, er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat innen fagområde matematikkdidaktikk. Stillingen er rettet inn mot forskning på fakultetets egen utdanningspraksis. Egen utdanningspraksis kan kan for eksempel være digitalisering av undervisning, profesjonsretting, forskningsbasert utdanning, kvalitetsfremmende aktiviteter og motivasjon for læring og faglig utvikling.

I dette doktorgradsprosjektet er formålet å undersøke den delen av matematikkursene i grunnskolelærerutdanningen trinn 5.-10. (GLU 5.-10.) og kvalitet for kompetanse trinn 5.-10 (KfK 5-10) som omfatter undervisningskompetanse i programmering og algoritmisk tenkning i skolen. Hovedfokuset vil bli på videreutdanningskursene for lærere, KfK 5-10. Dette arbeidet er en fortsettelse av et pågående forskningsprosjekt som blant annet omfatter studier av hvordan lærerstudenter på GLU1-7 (trinn 1.-7.) kan inkludere programmering i matematikkundervisningen i skolen (se her). Forskningen er forankret i forskningsgruppen Matematikkdidaktikk i et kritisk perspektiv. Ph.d.-prosjektet som ligger til grunn for denne utlysningen, er nært knyttet opp mot HVL sitt ph.d.-program «Studier av danning og didaktiske praksiser», da det fokuserer på lærerutdanningens bidrag til lærerstudenters kunnskap og ferdigheter, som igjen påvirker undervisningen som blir utført i klasserommene.

Det forventes at den som ansettes, vil bidra til forskningsgruppen ved å utarbeide og implementere et forskningsprosjekt i samarbeid med andre som kan bidra med kunnskap om hvordan undervisningspraksiser på lærerutdanningen kan forbedres.

Fakultetets forskning er organisert i tre forskningssentre, fem strategiske forskningsprogrammer og 50 operative forskergrupper. En oversikt over forskningsorganiseringen ved fakultetet finner du her.

Ph.d.-programmet «Studier av danning og didaktiske praksiser» omfatter om lag 60 stipendiater som alle er i gang med sitt ph.d.-prosjekt. Se omtale, studieplan og opptakskrav for programmet her.

Samlet stipendiatperiode er tre år. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, har arbeidsplassen sin ved HVL, campus Bergen i tilsettingsperioden.Stipendiatstillinger er rekrutteringsstillinger som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved HVL. Det er ønskelig med tiltredelse 01.08.2022.

Ansvars- og arbeidsområde:

I tillegg til å gjennomføre ph.d.-prosjektet er det forventet at stipendiaten:

  • Bidrar konstruktivt inn i forskergruppen, ved for eksempel å lede det ukentlige forskningsseminaret.
  • Presenterer egen forskning skriftlig og muntlig i ulike fora, inkludert på nasjonale og internasjonale vitenskapelige konferanser og tidsskrifter.
  • Deltar aktivt i forskningsgruppens diskusjoner om hvordan lærerutdanningen kan forbedres på feltet programmering og algoritmisk tenkning.
  • Samarbeider med skoler (rektorer, lærere, elever og foreldre) for å tilegne seg og dele kunnskap om det å undervise programmering og algoritmisk tenkning.

Kvalifikasjonskrav:

Det er en forutsetning at stipendiaten oppfyller kravene for opptak til ph.d.-studiet:

Stipendiaten må ha mastergrad/hovedfag innen matematikkdidaktikk/master i utdanningsvitenskap med faget matematikkdidaktikk , og dokumentere gode studieresultater. Mastergrad må være oppnådd ved søknadsfristen.

Normalt vil det være en forutsetning at studenten har følgende karakterer:

- masteroppgave eller tilsvarende: karakter normalt B eller bedre.

- masterstudie, gjennomsnitt for studiedelen: karakter normalt B eller bedre.

Søkere med mastergrad uten pedagogisk eller didaktisk komponent må dokumentere minimum 5 stp. pedagogisk utdanning eller ett års heltidspraksis fra pedagogisk/didaktisk arbeid.

Ønskede kvalifikasjoner:

Det vil være en styrke om søkeren viser interesse i å legge frem forskningsprosjekter til et nasjonalt og internasjonalt publikum, skriftlig eller muntlig. Det vil også være en fordel om søkeren har erfaring med å samarbeide med skoler og lærere.

Personlige kvalifikasjoner:Ph.d.-prosjektet vil knyttes opp mot et bredere forskningsprosjekt. Derfor må det som blir tilsatt ha gode samarbeids- og formidlingsevner, samt ha evne til å arbeide selvstendig, ta initiativ og være fleksibel. Høy etisk bevissthet i forskningsarbeidet er påkrevd.

Prosjektskisse

Søker må legge ved en midlertidig prosjektskisse på 5 sider som presenterer og begrunner tema med forankring i forskningslitteraturen på feltet, problemstilling og valg av teori og metodisk tilnærming for et potensielt prosjekt. Denne blir brukt i vurdering av kvalifikasjonene til kandidaten og vil ikke være den endelige prosjektskissen.Den endelige prosjektskissen vil bli utarbeidet i samarbeid med tildelt veileder når en søker opptak til doktorgradsprogrammet. Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-programmet programmet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søknadene blir sendt elektronisk til en sakkyndig komité. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
  • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Instituttleder, Kristin Ran Choi Hinna, tlf. 55 58 59 40

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS