LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Stipendiat - Senter for omsorgsforskning (vest)

Søknadsfrist: 26.09.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse".


I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Senter for omsorgsforskning, vest, er et av høgskolens forskningssentre. Vårt oppdrag er å styrke praksisnær forskning og utvikling knyttet til kommunale omsorgstjenester, med særlig vekt på eldreomsorg, drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra til kompetanseheving i omsorgssektoren.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig stilling som stipendiat ved Senter for omsorgsforskning, vest

Om stillingen

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stipendiatstilling ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Senter for omsorgsforskning Vest. Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet ‘New models for allocating long-term care services: experiences, outcomes, and developments’, med planlagt oppstart 1. desember 2021.

Stipendiatstillingen er en 4-årig rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved HVL. 25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid i form av undervisning, utviklingarbeid eller administrasjon.

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved HVL.

Prosjektet ledes fra campus Bergen. Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved Senter for omsorgsforskning vest, Alrek helseklynge i tilsettingsperioden, og at pliktarbeidet utføres ved HVL.

Ansvars- og arbeidsområde:

Stipendiatstillingen er knyttet til hovedprosjektet ‘New models for allocating long-term care services: experiences, outcomes, and developments’.

Dette er et bredt anlagt prosjekt som tar utgangspunkt i en ny tverrfaglig modell for vurdering og oppfølging av nye søkere til helse- og omsorgstjenester i kommunene. De tverrfaglige teamene i modellen omtales ofte som ‘vurderingsteam’ eller ‘mestringsteam’. Hovedprosjektet skal utforske virkninger av slike team for både brukerne, familiene, ansatte og for tjenesteforbruk og kostnader i kommunene. Det utlyste ph.d.-prosjektet er et delprosjekt som skal utforske virkninger av modellen for brukerne og deres familier, inkludert deres erfaringer i møte med teamene. Slik kunnskap vil være viktig for å identifisere virksomme, kritiske og sårbare elementer som kan bidra til å videreutvikle modellen.

Prosjektleder og hovedveileder er professor Oddvar Førland. Stillingen er finansiert av HVL.

Stipendiaten skal utforske virkninger for brukere og deres familier av en ny tverrfaglig modell for vurdering og oppfølging av nye søkere til helse- og omsorgstjenester. Dette inkluderer også brukernes og familienes erfaringer i møte med de tverrfaglige teamene, omtalt over.

Søknad om opptak til doktorgradsutdanningen skal først sendes etter en eventuell tilsetting.Kandidaten skal sammen med hovedveileder utarbeide en detaljert plan for forskerutdanningen og den skal knyttes til opptak ved ph.d.- utdanningen Ansvarleg innovasjon og regional utvikling (Responsible Innovation and Regional Development - RESINNREG). Søknad om opptak til ph.d.-utdanningen skal sendes senest 3 måneder etter tilsetting.Det forutsettes at stipendiatens prosjekt innrettes slik at stipendiaten kan bli tatt opp på ph.d.-programmet RESINREG.

Stipendiaten vil inngå i forskergruppen Sammenlignende tjenesteforskning. Dette er en tverrfaglig forskningsgruppe som forsker på velferdsstatens tjenester i et komparativt perspektiv.

Kvalifikasjonskrav:

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

 • Relevant mastergrad i samfunnsfag, helsefag eller humaniora
 • Masteroppgave med karakteren B eller bedre og et gjennomsnitt på C eller bedre for studiedelen av mastergraden. Oppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden godkjent senest fire uker etter fristen.
 • Gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Evne til nytenking og gjennomføring

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med prosjektsamarbeid
 • Faglig bakgrunn og interesse for helse-, velferds- og omsorgstjenesteforskning
 • Kompetanse knyttet til kvalitative metoder
 • Metodologisk åpenhet og evne til flerfaglig samarbeid

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og samtidig bidra til fellesskapet i fagmiljøet generelt og i forskningsgruppen spesielt.

Tilleggskrav:

Søkeren skal levere en prosjektskisse (max. 5 sider) basert på utlysningen, sammen med søknaden. I prosjektskissen skal søkeren gi en nærmere beskrivelse av hvordan vedkommende planlegger prosjektet. Det vil si en bearbeidet og tentativ beskrivelse av problemstilling, metode, teoretiske perspektiver, fremdriftsplan og referanseliste, som bygger på prosjektbeskrivelsen for ph.d.-prosjektet. Søkere kan ta kontakt med hovedveileder Oddvar Førland for informasjon om hovedprosjektet. Den foreløpige prosjektskissen vil brukes i vurdering av kandidatens kvalifikasjoner og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Denne vil bli utformet sammen med hovedveileder. Prosjektskissen og søknaden skrives på norsk eller engelsk.

Søker skal også legge ved en beskrivelse av egen motivasjon for å gå inn i en stipendiatstilling, samt en redegjørelse av tidligere fag-, forsknings- og formidlingserfaring.

Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-utdanningen.

Nærmere informasjon om ph.d. utdanningen finnes på denne linken.

Hvordan søke på stillingen

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

 • masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeid
 • fullstendig publikasjonsliste
 • prosjektskisse
 • attester og vitnemål

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Daglig leder ved Senter for omsorgsforskning, Janne B. Bøe, [email protected], tlf: +47 55 58 56 90

2) Professor Oddvar Førland, [email protected], tlf: +47 55 58 75 14

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS