Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Ledige stipendiatstillinger ved Fakultet for helse- og sosialvitskap

Søknadsfrist: 08.03.2020

Ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap er det ledig to stillinger som stipendiat

Stipendiatstillingene vil vere knyttet til Institutt for velferd og deltaking og til prosjektet "Etterlatte ved narkotikarelatert død" (END-prosjektet), der ph.d.-studiene inngår med selvstendige problemstillinger.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram, samt Ph.d.-studiet "Helse, funksjon og deltakelse". Fakultetet har en vitenskapelig ambisjon om å styrke forskningsbasert undervisning, veiledning og praksis innen områdene helse, funksjon og deltaking.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved Institutt for velferd og deltaking er vi omkring 90 ansatte og omkring 1000 studenter fordelt på studiestedene Bergen og Sogndal. Vi tilbyr bachelorutdanninger i sosialt arbeid, vernepleie og barnevern, og tverrfaglige masterutdanninger i samfunnsarbeid og psykisk helse og rus. Vi har også flere etter- og videreutdanninger. Forskningen ved instituttet er flerfaglig og retter seg mot hele det helse – og sosialvitenskaplige feltet. Både forskning og undervisning ved instituttet har sosial deltaking som kjerneverdi. Det gjelder deltaking gjennom involvering av tjenestemottakere, samt deltaking i sivilsamfunnet, arbeidslivet og i egen individuell prosess.

Arbeidsplass kan vere Campus Sogndal eller Campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

Bakgrunnen for END-prosjektet er at overdosedødsfall og rusavhengiges og deres pårørendes situasjon erkjennes av myndighetene som et alvorlig folkehelseproblem, men når den rusavhengige dør vet vi svært lite om hvordan det går med nære etterlatte. Målsettingen for END-prosjektet er å belyse etterlattes situasjon etter narkotikadød, foreslå tiltak for å bedre deres livssituasjon, og medvirke til en ny diskurs i Norge rundt konsekvensene av narkotikarelaterte dødsfall. Tre arbeidspakker skal gjennomføres i en tverrfaglig prosjektgruppe, bestående av seniorforskere og andre ansatte, medforskere (erfaringskonsulenter), og ph.d. stillinger. Store mengder kvalitative og kvantitative data er innsamlet og studien er verdens største i sitt slag.

Stillingene er finansiert med midler fra henholdsvis Norges Forskningsråd og Kunnskapsdepartementet/HVL. Prosjektleder er professor Kari Dyregrov. Det foreligger en beskrivelse av END-prosjektet som gir rammer for Ph.d.-studiene. Interesserte søkere kan ta kontakt med prosjektleder for å få tilsendt skissen. Kontaktinformasjon finner du nederst i annonsen.

 • Ph.d.-studie A skal belyse hjelpeapparatet sine kompetansebehov i møte med etterlatte ved narkotikarelatert død og vil være knyttet til arbeidspakke 2 og 3.
 • Ph.d.-studie B vil belyse etterlatte nære venner og kjærester sine hjelpebehov og vil være knyttet til arbeidspakke 1 og 3.

Stipendiatene vil delta i ENDs prosjektgruppe der fagfeltene helsevitenskap, psykologi, sosiologi, statsvitenskap, sosialt arbeid og helseøkonomi vil være representert. Stipendiaten skal inngå i forskergruppen Psykisk helsearbeid og rus (Campus Bergen) og/eller Oppvekst, rus og sosial marginalisering (Campus Sogndal).

Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-grad innenfor en tidsramme på 3 år. Hovedveileder vil sammen med kandidaten utarbeide en detaljert plan for forskerutdanningen som skal knyttes til opptak ved ph.d.-programmet Helse, velferd og deltaking, ved Høgskulen på Vestlandet. Dette må skje senest tre måneder etter tilsetting.

Kvalifikasjonskrav:

Til stillingene er det stilt slike krav:

Søkere må ha profesjonsutdanning innenfor helse-, psykologi eller sosialfag, samt mastergrad med høy relevans for det utlyste fagområdet (fortrinnsvis karakter A eller B). Arbeidserfaring fra psykisk helse- og rusarbeid er en fordel. Søkere med samfunnsvitenskapelig grunnutdanning kan vurderes dersom søker har relevant teoretisk fordypning eller jobberfaring i forhold til END-prosjektets tema.

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

 • Faglig kvalifikasjoner innenfor det utlyste området, med hovedvekt på kvalitet i masteroppgaven og metodiske kvalifikasjoner, nytenking og gjennomføringsevne. I tillegg vil den foreløpige prosjektbeskrivelsen tillegges stor vekt. Vitenskapelige publikasjoner vil også ha betydning. Erfaring med prosjektarbeid, undervisning og veiledning er en fordel.
 • Søkere må ha gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.
 • Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen.

Tilleggskrav:

 • Søkere må legge ved en foreløpig prosjektbeskrivelse på maks fem sider som tar utgangspunkt i prosjektskissen for END-prosjektet og beskriver hvordan søker ser for seg gjennomføringen av stipendiatprosjektet A eller B, herunder valg av tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt plan for gjennomføring av et potensielt prosjekt. Den foreløpige prosjektbeskrivelsen vil brukes med tanke på vurdering av kvalifikasjonene til kandidaten og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Denne vil bli videre utformet sammen med hovedveileder.
 • Søkere skal også legge ved en beskrivelse av egen motivasjon for å gå inn i en stipendiatstilling, samt en redegjørelse av tidligere fag-, forsknings- og formidlingserfaring.

Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-programmet Helse, velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet.

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved høgskolen. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, har arbeidsplassen sin ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal eller Bergen, i tilsettingsperioden.

Sakkyndig vurdering

Søkerne til stillingen vil bli vurdert av en sakkyndig komité med tre medlemmer. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju der de skal presentere sitt løsningsforslag (den tentative skissen) på stipendiatet som de søker på (A eller B) basert på innsikt i prosjektskissens problemstillinger. Dette presenteres for en komite påfulgt av et vanlig jobbintervju.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknadene blir vurdert ut fra den informasjonen som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven / hovedfagsoppgaven, prosjektskissen, inntil fem vitenskapelige arbeider som man ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget ved Fakultet for helse- og sosialvitskap

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:

 • Professor Kari Dyregrov, tlf. +47 55 58 71 20 / mob. 97 73 55 84, e-post: [email protected] .

Søk stillingen