LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Postdoktor innen migrasjonsforskning

Søknadsfrist: 13.12.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved institutt for helse og omsorgsvitskap er vi omkring 210 ansatte og omkring 2400 studenter fordelt på studiestedene Førde, Bergen, Haugesund og Stord. Vi tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og masterstudium i klinisk sykepleie med syv ulike fordypningsområder. I tillegg har vi masterstudium i jordmorfag, masterstudium i samhandling innen helse- og sosialtjenester, masterstudium i helse- og omsorgsvitenskap, samt en rekke videreutdanninger. Forskningen vår er rettet mot å styrke kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet.

Ved Høgskulen på Vestlandet er det ledig 100% midlertidig stilling som postdoktor ved Fakultet for helse-og sosialvitskap – campus Bergen

Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse- og omsorgsvitskap.

Postdoktorstillingen har en tidsramme på 2 år, og har som hovedmål å kvalifisere for videre arbeid i vitenskapelige stillinger.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt har arbeidsplass ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Campus Bergen i tilsettingsperioden.

Ansvars- og arbeidsområde:

Postdoktorstilingen er knyttet til prosjektet «Svangerskapsutfall relatert til fødeland». I dette prosjektet arbeider vi med store data fra nasjonale databaser (Medisinsk fødselsregister og Statistisk sentralbyrå) og er i tillegg i gang med innsamling av kvalitative data med tanke på senere intervensjonsstudier. Prosjektet ble etablert med formål å kartlegge forskjeller i mors og barns helse før og under svangerskapet mellom innvandrergrupper som bosetter seg i Norge. Økt kunnskap om slike forskjeller kan bidra med å tilrettelegge informasjon og retningslinjer for helsepersonell som stadig møter vanskeligstilte undergrupper av gravide innvandrerkvinner. Forskningsspørsmålet er om Norge har behov for en mer spesialtilpasset svangerskapsomsorg for enkelte sårbare innvandringsgrupper. Hensikten med postdoktorprosjektet er å videreutvikle hovedprosjektet gjennom å publisere på eksisterende materiale samt bidra inn i skriving av søknad til for eksempel Norges Forskningsråd.

Det er planlagt inntil 4 artikler: Sammenheng mellom innvandrerbakgrunn (mors fødeland, mors innvandringsgrunn, botid i landet, og fars fødeland og følgende utfall: 1) stor blødning >1000 ml i sammenheng med fødselen, 2) forekomst av for lite fostervann (oligohydramnion) og 3) instrumentelle vaginale forløsninger. Det er også mulighet for sekundære analyser på et datasett fra Sverige.

Internasjonal publisering og prosjektutvikling er viktige mål for å styrke forskning innen migrasjonshelse i svangerskap og fødsel.

I løpet av postdoktorperioden er det forventet at kandidaten skal bidra til å:

 • publisere inntil 4 artikler
 • å tilstrebe publisering i nivå 2 tidsskrift
 • erfaring med statistikkprogram; Stata og SPSS
 • sampublisere med internasjonale partnere
 • utvikle en ekstern søknad om forskningsmidler
 • å planlegge intervensjonsstudie

Kvalifikasjoner:

Søker må ha oppnådd ph.d. grad innen helsefag eller ha levert doktorgradsavhandlingen til vurdering og fått fastsatt disputasdato innen søknadsfristen, samt ha profesjonsutdanning som jordmor. Det skal ikke være mer enn 5 år siden disputasdato. Søker bør kunne beherske arbeid med registerbaserte data og også ha noe erfaring med kvalitative metoder. Søker må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • erfaring fra migrasjonsforskning

Personlige egenskaper:

 • arbeider selvstendig og strukturert
 • gode samarbeids- og formidlingsevner
 • entusiasme for jordmorfag og for klinisk og epidemiologisk forskning

Søker må legge fram et forslag til prosjektskisse for postdoktorarbeidet basert på hovedprosjektet og søker må kontakte prosjektleder Vigdis Aasheim for å informasjon om hovedprosjektet før en søker på stillingen ([email protected]). Prosjektskissen kan være inntil 3 sider inkludert referanser, framdrifts- og publiseringsplan (skriftstørrelse 12 linjeavstand 1) og skrives på skandinavisk eller engelsk språk.

Ved bedømmelse av søknader blir hovedvekten lagt på innleverte vitenskapeige arbeider og prosjektskissen, samt gjennomførbarhet av forslag til publikasjoner. Søknadsbrevet bør beskrive motivasjon for stillingen og en begrunnelse for kandidatens egnethet.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), prosjektskissem fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som postdoktor er lønnet etter Statens lønnsregulativ i stillingskode 1352 postdoktor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Prosjektleder Vigdis Aasheim +47 55 58 56 47

2) Instituttleder Georg Førland +47 52 70 26 36/+47 948 65 911

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS