Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Postdoktor - Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett

Søknadsfrist: 09.08.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord. Fakultetet er en av de største lærarutdanningsinstitusjonene i landet med rundt 6200 studenter og 550 tilsette, og tilbyr barnehagelærarutdanning, grunnskulelærarutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanninger, masterutdanninger og Ph.d.-program.

Fakultetet har et omfattende etter- og videreutdanningstilbud.
Forskingsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskingsprogram og forskergrupper.


Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag har 180 tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord.


Instituttet gir undervisning på alle nivå og er involvert i barnehagelærarutdanning, grunnskolelærerutdanningene (masternivå fra 2017), bachelorutdanninger i folkehelse og idrett/kroppsøving, praktisk pedagogisk utdanning og masterutdanninger i undervisningsvitenskap, samfunnsfagdidaktikk, IKT i læring, utdanningsleiing, barnehagekunnskap, læring og undervisning og spesialpedagogikk. Instituttet bidrar også til fakultetet sitt Ph.D.-program Danning og didaktiske praksisar.


Ansatte på instituttet er involvert i forsking som er relevant for utdanningene våre og deltar i faglig nettverksarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har som mål å være i front av profesjonsorientert kompetanseutvikling innenfor sine fagfelt. I denne sammenhengen er vi i kontinuerlig samarbeid med viktige aktører i regionen om for eksempel videreutdanning og skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en midlertidig stilling som postdoktor ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

Det er ledig en to-årig midlertid stilling som postdoktor i utdanningsvitenskap knyttet til det tverrfaglige forskningskluster «Kritisk og praksisorientert danningsforskning» ved FLKI.

Forskningsklusteret vil styrke empirisk forskningen innenfor (ut)danning og didaktiske praksiser. Det fremmer en omfattende forståelse av danning, inkludert det komplekse samspillet mellom formelle og uformelle prosesser, og det vil styrke praksisorientert forskning ved å bygge bro mellom empirisk analytisk forskning og praksisforskning. Det er viktig å generere vitenskapelig kunnskap som er praktisk anvendbar i utdanningsinstitusjoner, utdanningsledelse og politikk. Cluster leter etter nye forskningsretninger og samarbeid på tvers av ulike fagområder. Aktiviteter av forskningsklusteret fokuserer på følgende områder:

 • Metodologier og metoder for praksis-orientert danningsforskning.
 • Kritisk danningsteori.
 • Tverrfaglighet.

Tilsetting i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige stillinger.

Ansvars- og arbeidsområde:

Vi søker en person som er interessert i å bygge opp forskningsklusteret og bli med i denne tverrfaglige gruppen av forskere. Medlemmene av forskningsklusteret møtes regelmessig for å diskutere praktisk relevante forskningsspørsmål og for å finne løsninger for å undersøke disse problemene teoretisk og empirisk.

Dette inkluderer følgende oppgaver:

 • Forskning på sentrale utfordringer i utdanning.
 • Prosjektutvikling og søknader om forskningsfinansiering.
 • Utvikling og drift av forskningsbasert utdanning knyttet til ph.d.- programmet "Studier av danning og didaktiske praksiser" (f.eks. doktorgradskurs, sommerskole).
 • Internasjonal og interseksjonell formidling og nettverksdanning (f.eks. konferanser, publisering, redaksjonelt arbeid).

Fagområdet for denne stillingen er diversitet og sosiokulturell ulikhet i utdanning.

Prosjektet skal forske på et eller flere av følgende områder fra skolefeltet:

 • Diversitet og utdanningen
 • Utdanning og sosialkulturell ulikhet
 • Lærerprofesjon og diversitet
 • Migrasjon og utdanning
 • Utdanningspraksis som er dedikert til å fremme likestilling i utdanning

I løpet av postdoktor perioden på 2 år er det forventet at kandidaten skal:

 • Publisere minst 3 vitenskapelige artikler.
 • Sampublisere med nasjonale/internasjonale partnere.
 • Bidra til å etablere og realisere forskningsklusteret (bidra til prosjektutvikling, arrangere konferanser, kursrekker og sommerkurs, samt videreutvikle forskningsbasert undervisning i ph.d.-programmet).

Kvalifikasjoner:

Søkeren skal legge fram forslag til prosjektskisse for kvalifiseringsarbeidet. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden og at skriftlige vitenskapelige arbeider er innsendt for vurdering i tidsskrifter innen to år. Prosjektskissen skal være på inntil 5 sider inkludert referanser, fremdrifts og publiseringsplan (Skriftstørrelse 12, Times New Roman og linjeavstand 1). Den kan skrives på skandinaviske og engelske språk.

Ved bedømmelsen skal hovedvekten legges på innleverte vitenskapelige arbeider, passing og gjennomførbarheten av forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet i konteksten av forskningsklusteret. Søknadsbrevet bør inneholde motivasjon for stillingen og en begrunnelse for hvorfor kandidaten er egnet for stillingen.

Søkere må ha

 • Oppnådd doktorgrad innenfor danningsforskning, utdanningsvitenskap eller tilsvarende, eller ha levert doktoravhandlingen til vurdering og fått fastsatt disputasdato innen søknadsfristen er ute. Avhandlingen må fortrinnsvis ikke være eldre enn 5 år.
 • Omfattende erfaring med artikkelskriving
 • God kompetanse i kvalitativ og/eller kvantitativ forskningsmetode
 • Veldig gode språkferdigheter i engelsk skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med søknader om forskningsfinansiering, undervisning og veiledning samt erfaring med internasjonalt arbeid.

Personlige egenskaper:

 • Søkere må kunne arbeide selvstendig, strukturert og ha gode samarbeids- og formidlingsevner.
 • Personlige og mellommenneskelige egenskaper blir vektlagt.
 • Faglig ambisiøs med stort potensiale.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 5 stk.), fullstendig publikasjonsliste, prosjektskisse med publikasjonsplan (inntil. 5 sider),attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkerne blir vurdert av et sakkyndig utvalg. Søknadene blir sendt elektronisk til utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse.
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.

Stillingen som postdoktor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1352 - postdoktor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse

General information:

Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskolen på Vestlandet

1) Professor Solvejg Jobst, e-mail: [email protected], telefon: +47 55 58 55 29

2) Instituttleder Jan Helge Kallestade-mail: [email protected], telefon: +47 55 58 59 43, + 47 480 64 897

Søk på stillingen