Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Professor / Førsteamanuensis i reiseliv

Søknadsfrist: 02.02.2020

Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap søker Professor/Førsteamanuensis i reiseliv

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Stillingen ligger til Handelshøgskolen Innlandet -Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Institutt for reiseliv, opplevelsesnæringer og markedsføring. Stilingen er fast, 100%.

Kontakt:

 • Instituttleder Marit Elvsås, Tel: 61 28 82 22, Mob: 97 12 39 03, e-post: [email protected]

Ansvar og oppgaver

 • Forskning og forskningsbasert undervisning innenfor instituttets fagområder for eksempel innovasjon i reiselivet, opplevelser og arrangement; ny teknologi i reiselivet og reiselivet i en samfunnskontekst; tjeneste og serviceledelse; tjenestedesign; digital markedsføring og kommunikasjon.
 • Veiledning bachelor- og masteroppgaver, veiledning PhD kandidater.
 • Normale administrative oppgaver knyttet til undervisning og forskning, herunder planlegging, gjennomføring og ledelse av relevante FoU-prosjekter.
 • En sentral rolle i Senter for Reiselivsforskning.
 • Bygge og utvikle fagmiljøet.Det tas forbehold om eventuelle endringer av betydning for stilingens ansvarsområder og oppgaver. Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse:

 • Utdanning på doktorgradsnivå eller tilsvarende i reiseliv, naturlig tilknyttet fagområde.
 • Høgskole/universitetspedagogisk kompetanse. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre kurs i høgskolepedagogikk etter nærmere avtale med høgskolen.

For øvrige kompetansekrav for stilling som professor og førsteamanuensis vises det til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Erfaringskompetanse:

 • Undervisning- og veiledningserfaring fra bachelor-og/eller masternivå
 • Forskningserfaring, gjerne i internasjonalt nettverk
 • Det er ønskelig med et godt nettverk mot reiselivet regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Gjerne erfaring fra reiselivsnæringen
 • IKT/systemkompetanse
 • God kompetanse på relevante digitale verktøy.
 • Må kunne undervise på norsk/nordiske språk
 • Det stilles krav til god skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk og engelsk.

Personlig kompetanse:

 • Vi ønsker en medarbeider som er faglig interessert, og som ønsker å bidra til å videreutvikle reiseliv, opplevelser og arrangement som fagområder og studietilbud. Vi ønsker at våre nye kolleger skal bidra til å styrke og videreutvikle fagområdene våre i et mer langsiktig perspektiv, og således være vesentlige bidragsytere i Handelshøgskolens satsning på reiseliv, opplevelser og arrangement i utdanning- og forskning. Vi søker kollegaer som kan omgås studenter og kolleger på en god måte, og som vil bidra til et godt samarbeidsklima. Personlig egnethet vil bli vektlagt, herunder kommunikasjonsferdigheter, evne til selvstendig arbeid, så vel som å arbeide i team. En utviklingsorientert/løsningsorientert natur vektlegges, i tillegg til god formidlingsevne og evne til å knytte teoretisk kunnskap til praksis.
 • Vi ønsker medarbeider som også viser initiativ til- og utvikler søknader for ekstern finansiering av undervisnings- og forskningsprosjekter.
 • Det er en forutsetning at den som tilsettes har sin arbeidsplass ved fakultetet og bidrar aktivt i miljøet. Stillingen vil ha hovedarbeidssted Lillehammer, og arbeidet vil i all hovedsak være knyttet til studiested Lillehammer. Det kan likevel hende at enkelte arbeidsoppgaver vil foregå på høgskolens andre studiesteder.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Vitenskapelige arbeider du vil det skal tas hensyn til i vurderingen (maks 12) i PDF- format*

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1013 Professor / 1011 Førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring
 • For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se https://www.inn.no/om-hoegskolen/hinn-som-arbeidsgiver

Søk stillingen