Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Undervisningsleder bachelor - Den norske filmskolen

Søknadsfrist: 09.03.2020

Om stillingen

Den norske filmskolen har en unik studiestruktur, hvor 8 bachelorlinjer arbeider mye på tvers av disipliner og i felles produksjonsøvelser. Undervisningsleder har et overordnet ansvar for å sørge for at studiene samlet sett gir våre studenter det læringsutbyttet og den studiehverdagen de er blitt forespeilet gjennom våre studieplaner og ved opptak til skolen.

Høgskolen i Innlandet

Den norske filmskolen (Dnf) ligger til Høgskolen i Innlandet (HINN), og har studiesteder på Lillehammer og i Oslo.


Dnf er Norges nasjonale filmutdanning. Dnf tilbyr bachelor (8 linjer), master samt et tilbud for stipendiater på ph.d.-nivå. Vi har som mål at våre utdanninger skal tilføre bransjen dyktige filmkunstnere og kompetente yrkesutøvere samt bidra til å utvikle den norske og skandinaviske filmbransjen i møtet med fremtidens mediehverdag.


Dnf åpnet sine dører i 1997 og har siden den tid uteksaminert studenter som har satt sterkt preg på norsk film- og tv-bransje. I dag ligger skolens bachelor på Lillehammer og masterstudiet på Myrens Verksted i Oslo.

Les mer om skolens studier på våre nettsider.

Undervisningsleder er en del av skolens ledergruppe og har det overordnede ansvaret for planlegging og avvikling av studiene på alle linjer. Dette betyr blant annet utvikling og revisjon av studieplaner og konkrete undervisningsplaner. I dette arbeidet jobber undervisningsleder tett med dekan, alle linjenes hovedlærere og faglige ansatte, samt våre to koordinatorer.

Undervisningsleder har ansvar for og leder månedlige fagmøter med hovedlærere. Undervisningsleder har også hovedansvaret for avvikling av fellesundervisning og felles øvelser, som kan bety rekruttering av gjestelærere og utarbeidelse av detaljerte timeplaner for fellesaktiviteter. Også dette arbeidet vil skje i dialog med faglige ansatte og skolens øvrige tekniske og administrative ledelse.

Videre har undervisningsleder ansvar for avtaler med forskjellige bransjeorganisasjoner og andre samarbeidspartnere, som er involvert i skolens undervisning. Skolens ambisjon er til enhver tid å ha en tett relasjon til bransjen, og undervisningsleder er medansvarlig for en løpende og god dialog eksternt. Undervisningsleder er også ansvarlig for avvikling av evalueringer og eksamen, i nært samarbeid med skolens administrasjon.

Undervisningsleder er del av skolens ledergruppe, og vil ha tett samarbeid også med undervisningsleder på master og ph.d. leder, for til enhver tid å sørge for at all aktivitet på skolen samlet sett får en størst mulig verdi for våre studenter.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er lagt til Den norske filmskolen på Lillehammer.

Stillingen er et engasjement / vikariat i 100% stilling, med varihet til 31. desember 2021. Det kan bli mulighet for forlengelse for inntil 5 år til, hvilket avgjøres medio 2021.

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Noe reisevirksomhet til høgskolens øvrige studiesteder må påregnes.

Spørsmål om stillingen

 • Kontakt dekan Karin Julsrud, mobil +47 91882492

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

Stillingen krever kunstfaglig førstekompetanse som førsteamanuensis, førstelektor eller høgskolelektor innen film — enten som formalkompetanse på kunstfaglig grunnlag eller dokumenterbar profesjonell og kunstnerisk erfaring. Med kunstnerisk erfaring menes for denne stillingen erfaring som gjør at søker har en dyptgående erfaring med og forståelse for film- og tv-produksjon og med det kan samspille med skolens faglige ansatte og være i stand til å ta gode faglige avgjørelser på vegne av studentene og de læringsmålene vi til enhver tid har satt for dem. For mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Erfaringskompetanse

 • Den som tilsettes må kunne dokumentere inngående kjennskap til fiksjonsproduksjon for spillefilm/fjernsynsdrama og kjennskap til den nyeste teknologiske utviklingen innen filmproduksjon, etterarbeid og distribusjon.
 • Det er en fordel med solid erfaring innen produksjonsplanlegging og avvikling av fiksjonsproduksjoner for film og/eller fjernsyn. Søkere bør også ha en god kjennskap til den norske filmbransjen samt kjenne til avtaler og retningslinjer som kontrollerer; arbeidsforhold, rettigheter og vederlag.
 • Den norske filmskolen er, som et fakultet ved Høgskolen i Innlandet, underlagt lov om universiteter og høgskoler. Kjennskap til høyere utdanning vil være en fordel.
 • Det legges vekt på pedagogisk erfaring og kjennskap til utdanning innen kunst-/filmområdet.
 • Søkere må være strukturert og ha meget gode kommunikasjons- og organisasjonsevner.

Annen stillingsspesifikk kompetanse

 • IT-kunnskaper på brukernivå vil bli tillagt vekt.
 • Det er nødvendig å beherske norsk (eller et skandinavisk språk) og engelsk, muntlig og skriftlig.

Personlig kompetanse

Gode evner til:

 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Relasjons- og nettverksbygging
 • Fleksibilitet og selvstendig arbeid

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Søkere bes om å skrive søknad som presenterer kunstnerisk produksjon og kunstnerisk utviklingsarbeid samt utfyllende CV. Søkere bes også dokumentere pedagogisk erfaring og eventuelt arbeid med pedagogisk utviklingsarbeid.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Søker skal sende med 3-5 kunstneriske verk etter eget valg (f.eks. spillefilm, TV-serie, o.l.) eller andre relevante produksjoner søker har vært involvert i. Dette kan også være forløp søker har hatt et overordnet ansvar for i undervisningssammenheng som ønskes vurdert sammen med søknaden. Se nærmere beskrivelse av mulige dokumentasjonsformer i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilinger.

Søkeren skal i tillegg levere en fullstendig liste over alle publikasjoner eller annen dokumenterbar virksomhet som påberopes som grunnlag for bedømmelsen. Listen kan være kommentert.

Verkene skal legges inn elektronisk som vedlegg eller som lenker til søknaden. Det er en fordel om disse verkene akkompagneres av korte tekster som beskriver hvordan søkeren har bidratt til verkenes kunstneriske utvikling og tilblivelse.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis/1198 Førstelektor/1008 Høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk på stillingen