LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Stipendiatstillinger i naturfagdidaktikk

Søknadsfrist: 05.04.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2021.


Vår visjon er «Sterkere sammen».


Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag) og utdanningsledelse.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 280 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har ledig inntil 2 Stipendiatstillinger i naturfagdidaktikk

Om stillingen

Doktorgradsstipendiatstillingen(e)er knyttet til ph.d.-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Stipendiatenes prosjekter skal bidra til ph.d.-programmets overordnede siktemål om å styrke kunnskapsgrunnlaget for lærerutdanningene og kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse i barnehage, skole og andre læringsarenaer, som kulturskoler. Lærerutdanning er en sentral profesjonsutdanning ved Høgskolen i Innlandet. De integrerte lærerutdanningene, barnehagelærer-, grunnskolelærer-, lektor-og faglærerutdanninger, danner et primært fokus for doktorgradsprogrammet. Disse lærerutdanningene kjennetegnes av sterke relasjoner mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis og av tverrfaglige og flerfaglige dimensjoner på tvers av fag og disipliner.

Om doktorgradsarbeidet

En doktorgradsutdanning forutsetter aktiv deltakelse i et forskningsmiljø, og doktorgradsprosjektene skal derfor innrettes mot et fagområde som støtter opp under ph.d.-programmet og der fakultetet har en aktiv forskningsgruppe. Søkerens prosjekt skal knyttes til lærerutdanningsfaget naturfag og til forskergruppen i naturfagdidaktikk. Didaktisk forskning i denne gruppen skal dreie seg om hvordan barn lærer naturfag gjennom utforsking ute eller inne, gjennom bruk av språk og representasjoner, samt hvordan lærere i barnehage og skole underviser, legger til rette for og styrker denne innlæringen.

For en nærmere beskrivelse av aktuelle temaer for prosjektets innretning se beskrivelsen nedenfor under «Om forskningsområdet og stipendiatstillingenes innhold».

Totalt skal det ansettes 2 stipendiater på programmet. Antallstillinger per fagområde vil avhenge av søknadenes kvalitet sett på tvers av alle kunngjorte områder.

Stipendiatstillingenes prosjekter

Det stilles krav om at stipendiaten kvalifiserer for opptak til høgskolens ph.d.-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, og at doktorgradsutdanningen gjennomføres innenfor dette programmet. Søkere som allerede har oppnådd kompetanse på doktorgradsnivå, vil ikke bli prioritert.

Stillingene er ledig fra 1.8.2021.

Stipendperioden er normalt tre år, med mulighet til et fjerde år som omfatter pliktarbeid fordelt med 25 % over tilsettingsperioden. Dette avhenger av kandidaten sine kvalifikasjoner og ønsker, samt instituttet sitt behov for undervisning og annet studentrelatert arbeid. Stipendiatene vil ha arbeidsplass på Hamar. Fag-og forskningsmiljøet som understøtter doktorgradsprogrammet med veiledning og forskerutdanningskurs, består av en rekke professorer og førsteamanuenser innenfor de relevante fagområdene. For tiden er det mer enn 40 stipendiater på programmet. Det forutsettes at stipendiatens prosjekt kan tilknyttes én av fakultetets aktive forskergrupper.

Mer informasjon om doktorgradsutdanningen kan hentes fra nettsiden eller ved å kontakte ph.d.-rådgiver, Sevika Stensby, tlf. 62 59 79 25 eller epost: [email protected] og leder for ph.d.-programmet, professor Lise Iversen Kulbrandstad, tlf. 62 51 72 16 eller epost: [email protected]

Stillingen er knyttt til: Institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving

Kontakt

For spørsmål i forbindelse med prosjekter og prosjektbeskrivelser, kontakt:

 • Leder for forskergruppen i naturfagdidaktikk, førsteamanuensis Anne Bergliot Øyehaug, tlf. 95 92 85 88 eller epost: [email protected]

Om forskningsområdet og stipendiatstillingenes innhold

Aktuelle naturfagdidaktiske temaer som kan utforskers innenfor alle trinn i utdanningssystemet, er utforskende arbeidsmåter, språk og dialoger og bruk av representasjoner i naturfag. Slike prosjekter kan gjerne knytte seg til elevers, lærerstudenters eller læreres kompetanseutvikling og læring. Naturfagdidaktiske prosjekter kan også handle om temaene bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, gjerne med utgangspunkt i lærerprofesjonen. Det kan også være aktuelt å utvikle et prosjekt som undersøker naturfagdidaktiske perspektiver ved implementering av tverrfaglig undervisning i lærerutdanningen

Kvalifikasjonskrav

For å bli tatt opp på doktorgradsprogrammet må søkeren normalt ha:

 • Lærerutdanning og mastergrad (hovedfag) i ett av programmets fagområder

eller

 • Mastergrad (hovedfag) ipedagogiske fag (for eksempel master i tilpasset opplæringeller master i pedagogikk) eller i fagdidaktikk med fordypning i ett av lærerutdanningsfagene som inngår i programmet.

Søkeren må ha en sterk faglig bakgrunn. For søkere med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon skal veid gjennomsnittskarakter på mastergradsstudiet normalt være B eller bedre. I tilfeller hvor hele eller deler av utdanningen er godkjent med bruk av karakterene Bestått/Ikke bestått, tas søkerne opp etter individuell vurdering. Søkere som ikke har lærerutdanning eller som har andre mastergrader (hovedfag) enn de som normalt er godkjent som grunnlag for opptak til programmet, kan tas opp etter særskilt vurdering. Det samme kan gjelde søkere med svakere karaktergrunnlag enn det som normalt kreves for opptak. Disse søkerne må dokumentere som meget sannsynlig at de vil kunne gjennomføre et doktorgradsstudium.

Språk

 • God fremstillingsevne på engelsk, muntlig og skriftlig, er et krav.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad med cv legges inn elektronisk via høgskolens hjemmeside .

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no som man kommer til via «Søk stilling»-knappen på høgskolens hjemmeside. Det er et eget felt i skjemaet der selve søknaden om stillingen legges inni form av et brev. I brevet skal kandidaten oppgi tema for prosjektet, beskrive egen bakgrunn og motivasjonfor stillingen. Relevant utdanning og erfaring skal dessuten registreres i et eget skjem.

Vi ber også om at følgende legges ved:

 • Prosjektbeskrivelse
 • Skjema for søknad om opptak (se under)
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Eventuell publikasjonsliste
 • Eventuell annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dette lastes opp som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Dokumenter innsendt etter søknadsfristens utløp, vil ikke bli tatt hensyn til i evalueringen. Skjema for søknad om opptak finnes under «Skjemaer og annen informasjon».

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Den som blir ansatt, må rette seg etter instruksen som gjelder for stillingen, den interne styringsordningen i institusjonen og ellers de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø.
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1017, stipendiat i Statens lønnsregulativ
 • Gode pensjons-og velferdsordninger

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS