LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Stipendiatstilling i utdanning for bærekraftig matforbruk

Søknadsfrist: 05.04.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2021.


Vår visjon er «Sterkere sammen».


Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag) og utdanningsledelse.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 280 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Ved Fakultet for lærerutdanning er det ledig Stipendiatstilling i utdanning for bærekraftig matforbruk

Om stillingen

Ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i utdanning og læring for bærekraftig matforbruk. Stillingen er ledig fra 1.8.2021. Stipendperioden er tre år og stipendiaten vil ha arbeidsplass på Hamar.

Stillingen er finansiert av Norges forskningsråd tilknyttet prosjektet «Sustainable eaters: Consumers in a Sustainable Norwegian food system». En av arbeidspakkene i prosjektet fokuserer på utdanning, bevisstgjøring og erfaringsbasert læring for bærekraftig matforbruk i norsk sammenheng, og omfatter forskning på oppnåelse av læringsutbytte og innvirkning på atferd ved ulike læringsmetoder. Det forventes at stipendiatens arbeid vil bidra direkte til denne forskningen.

Doktorgradsstipendiatstillingen er knyttet til ph.d.-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Stipendiatenes prosjekter skal bidra til ph.d.-programmets overordnede siktemål om å styrke kunnskapsgrunnlaget for lærerutdanningene og kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse i barnehage, skole og andre læringsarenaer, som kulturskoler. Lærerutdanning er en sentral profesjonsutdanning ved Høgskolen i Innlandet. De integrerte lærerutdanningene, barnehagelærer-, grunnskolelærer-, lektor- og faglærerutdanninger, danner et primært fokus for doktorgradsprogrammet. Disse lærerutdanningene kjennetegnes av sterke relasjoner mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis og av tverrfaglige og flerfaglige dimensjoner på tvers av fag og disipliner.

En doktorgradsutdanning forutsetter aktiv deltakelse i et forskningsmiljø, og doktorgradsprosjektene skal derfor innrettes mot et fagområde som støtter opp under ph.d.-programmet og der fakultetet har en aktiv forskningsgruppe. Søkerens prosjekt blir knyttet til høgskolens Centre for Collaborative Learning for Sustainable Development (CCL) og arbeidet med høgskolens UNESCO Chair on Education for Sustainable Lifestyles. For en nærmere beskrivelse av aktuelle temaer for prosjektets innretning se beskrivelsen nedenfor under «Om forskningsområdet og stipendiatstillingenes innhold».

Fag- og forskningsmiljøet som understøtter doktorgradsprogrammet med veiledning og forskerutdanningskurs, består av en rekke professorer og førsteamanuenser innenfor de relevante fagområdene. For tiden er det mer enn 40 stipendiater på programmet.

Det stilles krav om at stipendiaten kvalifiserer for opptak til høgskolens ph.d.-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, og at doktorgradsutdanningen gjennomføres innenfor dette programmet. Søkere som allerede har oppnådd kompetanse på doktorgradsnivå, vil ikke bli prioritert.

For mer informasjon om doktorgradsutdanningen les her, eller kontakt:

 • Ph.d.- rådgiver, Sevika Stensby, tlf. 62 59 79 25, epost: [email protected]
 • Leder for ph.d.-programmet, professor Lise Iversen Kulbrandstad, tlf. 62 51 72 16, epost: [email protected]

For spørsmål i forbindelse med prosjekter og prosjektbeskrivelser, kontakt leder ved CCL førstemanuensis Robert Didham: tlf. +47 62 59 79 63, [email protected]

Om forskningsområdet og stipendiatstillingenes innhold

Prosjektet skal utforske hvordan utdanning kan styrke kapasitet for bærekraftig atferdsendring gjennom å identifisere hensiktsmessig tilnærming til læring for å oppnå dette. Et sentralt fokus vil være tverrfaglige undervisningsopplegg med temaet bærekraftig utvikling. Arbeidet vil være del av et større forskningsprosjekt som belyser interaksjonen mellom bærekraftige matsystemer og forbrukeren i en norsk sammenheng. Prosjektets fokus kan være tverrfaglig didaktikk, utdanning for bærekraftig utvikling, hvordan ulike pedagogiske innganger påvirker læringsutbytte eller forståelse, holdning og atferd.

Doktorgradsprosjektet skal belyse problemstillinger knyttet til ungdomstrinnet.

Stillingens innretning forutsetter kjennskap til norsk utdanningssystem og at stipendiaten behersker norsk.

Prosjektbeskrivelse

Innenfor beskrivelsen av forskningsområdet og stipendiatstillingens innhold, må søkere til stipendiatstillingen utarbeide en prosjektbeskrivelse inklusiv et forslag til framdriftsplan for hvordan doktorgradsarbeidet kan gjennomføres, samt gjøre rede for teorier og metoder som tenkes brukt. Prosjektbeskrivelsen skal være maksimalt 10 sider inkl. referanseliste. Sideformatet for prosjektbeskrivelsen skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri og Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og eventuell figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Den vitenskapelige kvaliteten på prosjektbeskrivelsen er et viktig grunnlag for om søkere blir innkalt til intervju.

Kvalifikasjoner

For å bli tatt opp på doktorgradsprogrammet må søkeren normalt ha:

 • Lærerutdanning og mastergrad (hovedfag) i ett av programmets fagområder

eller

 • Mastergrad (hovedfag) i pedagogiske fag (for eksempel master i tilpasset opplæring eller master i pedagogikk) eller i fagdidaktikk med fordypning i ett av lærerutdanningsfagene som inngår i programmet.

Søkeren må ha en sterk faglig bakgrunn. For søkere med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon skal veid gjennomsnittskarakter på mastergradsstudiet normalt være B eller bedre. I tilfeller hvor hele eller deler av utdanningen er godkjent med bruk av karakterene Bestått/Ikke bestått, tas søkerne opp etter individuell vurdering.

Søkere som ikke har lærerutdanning eller som har andre mastergrader (hovedfag) enn de som normalt er godkjent som grunnlag for opptak til programmet, kan tas opp etter særskilt vurdering. Det samme kan gjelde søkere med svakere karaktergrunnlag enn det som normalt kreves for opptak. Disse søkerne må dokumentere som meget sannsynlig at de vil kunne gjennomføre et .

Språk

 • God fremstillingsevne på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig, er et krav.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad, med tilhørende vedlegg, og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev der kandidaten skal oppgi tema for prosjektet, beskrive egen bakgrunn og motivasjon for stillingen
 • Utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring og annet av relevans for stillingen
 • Prosjektbeskrivelse
 • Skjema for søknad om opptak. Skjema finnes på denne linken under «Skjemaer og annen informasjon».
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Eventuell publikasjonsliste
 • Eventuell annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Vedlegg lastes opp som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Dokumenter innsendt etter søknadsfristens utløp, vil ikke bli tatt hensyn til i evalueringen.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1017, stipendiat i Statens lønnsregulativ.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS