Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Stipendiatstilling i norsk språk

Søknadsfrist: 30.03.2020

Om stillingen

Ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk utlyses én midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat om temaet Digital kommunikasjon og flerspråklighet i skolen: Litauere i Norge

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Doktorgradsstipendiatstillingen inngår i prosjektet Digital interaction and multilingualism at work and in school: The case of Lithuanians in rural Eastern Norway som er finansiert av Norges Forskningsråd. Stipendiatstillingen knyttes til ph.d.-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Stipendiatens prosjekt skal bidra til ph.d.-programmets overordnede siktemål om å styrke kunnskapsgrunnlaget for lærerutdanningene og kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse i barnehage, skole og andre læringsarenaer, som kulturskoler. Lærerutdanning er en sentral profesjonsutdanning ved Høgskolen i Innlandet. De integrerte lærerutdanningene, barnehagelærer-, grunnskolelærer-, lektor- og faglærerutdanninger, danner et primært fokus for doktorgradsprogrammet. Disse lærerutdanningene kjennetegnes av sterke relasjoner mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis og av tverrfaglige og flerfaglige dimensjoner på tvers av fag og disipliner. En doktorgradsutdanning forutsetter aktiv deltakelse i et forskningsmiljø, og doktorgradsprosjektene skal derfor innrettes mot et fagområde som støtter opp under ph.d.- programmet og der fakultetet har en aktiv forskningsgruppe. Søkerens prosjekt skal knyttes til én av fakultets forskergrupper innenfor arbeid med språk og migrasjon, andrespråksdidaktikk eller språk og samfunn. For en nærmere beskrivelse av aktuelle temaer for prosjektets innretning se beskrivelsen nedenfor under «Om forskningsområdet og stipendiatstillingenes innhold».

Stipendiatstillingenes prosjekter

Det stilles krav om at stipendiaten kvalifiserer for opptak til høgskolens ph.d.-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, og at doktorgradsutdanningen gjennomføres innenfor dette programmet. Søkere som allerede har oppnådd kompetanse på doktorgradsnivå, vil ikke bli prioritert. Side 2 av 6 Stillingen er ledig fra 1.8.2020. Stipendperioden er på tre år. Stipendiatene vil ha arbeidsplass på Hamar. Fag- og forskningsmiljøet som understøtter doktorgradsprogrammet med veiledning og forskerutdanningskurs, består av en rekke professorer og førsteamanuenser innenfor de relevante fagområdene. For tiden er det mer enn 40 stipendiater på programmet.

Mer informasjon om doktorgradsutdanningen kan hentes fra:

  • nettsiden www.inn.no/studier/studietilbud/skole-barnehage-og-pedagogikk/ph.d.-i-profesjonsrettedelaererutdanningsfag eller
  • ved å kontakte ph.d.-rådgiver:

- Sevika Stensby, tlf. 62 59 79 25 eller epost: [email protected] og

- Leder for ph.d.-programmet, professor Lise Iversen Kulbrandstad, tlf. 62 51 72 16 eller epost: [email protected]

For spørsmål i forbindelse med prosjektet og prosjektbeskrivelsen, kontakt:

Om forskningsområdet og stipendiatstillingenes innhold

Prosjektet skal utforske utdanning som en sentral arena for inkludering av migranter. Et sentralt tema er kommunikasjon mellom litauiske foreldre og norske lærere via ulike media (som SMS og digitale læringsplattformer) og via Facebook-grupper som også brukes til kommunikasjon mellom foreldre og skole eller mellom foreldre. Prosjektets fokus kan være språkbruk, deltakernes forståelse av kommunikasjonen, hvordan kommunikasjonsmåten virker inn på forholdet mellom deltakerne og/eller hvordan det virker inn på barnas skolearbeid.

Kvalifikasjoner

For å bli tatt opp på doktorgradsprogrammet må søkeren normalt ha:

A. Lærerutdanning og mastergrad (hovedfag) i ett av programmets fagområder

eller

B. Mastergrad (hovedfag) i pedagogiske fag (for eksempel master i tilpasset opplæring eller master i pedagogikk) eller i fagdidaktikk med fordypning i ett av lærerutdanningsfagene som inngår i programmet (for eksempel master i kultur- og språkfagenes didaktikk.)

Søkeren må ha en sterk faglig bakgrunn. For søkere med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon skal veid gjennomsnittskarakter på mastergradsstudiet normalt være B eller bedre. I tilfeller hvor hele eller deler av utdanningen er godkjent med bruk av karakterene Bestått/Ikke bestått, tas søkerne opp etter individuell vurdering. Søkere som ikke har lærerutdanning eller som har andre mastergrader (hovedfag) enn de som normalt er godkjent som grunnlag for opptak til programmet, kan tas opp etter særskilt vurdering. Det samme kan gjelde søkere med svakere karaktergrunnlag enn det som normalt kreves for opptak. Disse søkerne må dokumentere som meget sannsynlig at de vil kunne gjennomføre et doktorgradsstudium.

Om forskningsområdet og stipendiatstillingenes innhold

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad med cv legges inn elektronisk via høgskolens hjemmeside www.inn.no/omhoegskolen/ledige-stillinger. Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no som man kommer til via «Søk stilling»-knappen på høgskolens hjemmeside. Det er et eget felt i skjemaet der selve søknaden om stillingen legges inn i form av et brev. I brevet skal kandidaten oppgi tema for prosjektet, beskrive egen bakgrunn og motivasjon for stillingen. Relevant utdanning og erfaring skal dessuten registreres i et eget skjem.

Vi ber også om at følgende legges ved:

- Prosjektbeskrivelse

Søkere må utarbeide en prosjektbeskrivelse inklusiv et forslag til framdriftsplan for hvordan doktorgradsarbeidet kan gjennomføres, samt gjøre rede for teorier og metoder som tenkes brukt. Prosjektets tema må ligge innenfor beskrivelsen som er gitt i avsnittet ovenfor. Prosjektbeskrivelsen skal være maksimalt 5 sider inkl. referanseliste. Sideformatet for prosjektbeskrivelsen skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri og TimesNew Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og eventuell figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Den vitenskapelige kvaliteten på prosjektbeskrivelsen er et viktig grunnlag for om søkere blir innkalt til intervju.

- Skjema for søknad om opptak (se under)

- Kopi av vitnemål og attester

- Eventuell publikasjonsliste

- Eventuell annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dette lastes opp som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Dokumenter innsendt etter søknadsfristens utløp, vil ikke bli tatt hensyn til i evalueringen. Skjema for søknad om opptak finnes på www.inn.no/studier/studietilbud/skole-barnehageog-pedagogikk/ph.d.-i-profesjonsrettede-laererutdanningsfag under «Skjemaer og annen informasjon».

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

  • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
  • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1017, stipendiat i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring
  • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stilling