Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Stipendiatstilling i miljøpsykologi - REBUS-prosjektet

Søknadsfrist: 15.03.2020

Om stillingen

Stillingen er faglig knyttet til miljøpsykologigruppen på Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, og Ph.d.-programmet INTOP.

Stillingen er 3-årig, 100 %. Avhengig av fakultetes behov og mulighet, samt stipendiatens ønske og kompetanse, kan stillingen bli omgjort til 4 år med 25 % undervisningsplikt.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Stillingen skal ha en doktorgrad som siktemål. Ph.d.-opplæringen vil bli gitt gjennom doktorgradsprogrammet Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat sektor (INTOP). Stillingen inngår i forskningsprosjektet REBUS som HINN har sammen med SINTEF Community og flere andre partnere, finansiert av Forskningsrådet. Tiltredelse forutsetter at finansieringen skjer som planlagt.

Kontaktpersoner:

Om prosjektet:

Prosjektets fulle navn er «Reuse of building materials - a user perspective». Målet for prosjektet er å utvikle kunnskap som kan øke implementeringen av gjenbruk av byggematerialer for et samfunn med et sirkulært bygd miljø. I samarbeid med ingeniører og arkitekter i SINTEF Community skal stipendiaten bidra med en miljøpsykologisk vinkling på miljøatferd, og 1) analysere eksisterende drivere og barrierer for gjenbruk av byggematerialer, 2) utvikle nettverksstrategier og anbefalinger for en raskere implementering av gjenbruk av byggematerialer. Hovedvekten av oppgaven vil ligge på del 2, med bruk av kvalitative metoder, workshops og gruppeintervjuer, men det er også planlagt bruk av spørreskjema for del 1. Den som tilsettes må regne med et nært samarbeid med private og statlige aktører i byggebransjen.

Søkere kan få prosjektbeskrivelse tilsendt ved å henvende seg til kontaktpersonene.

Kvalifikasjoner

  • Minimum master eller hovedfagsnivå innen miljøpsykologi, eller andre relevante disipliner eller fagområder.
  • Det er normalt en betingelse for tilsetting som stipendiat ved HINN at søker har hovedfag/mastergrad (§3-master i det norske systemet) eller tilsvarende utdanning. Det er normalt en betingelse at gjennomsnittskarakteren skal være B eller bedre.
  • God fremstillingsevne på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig. Norsk (skandinavisk) er helt nødvendig pga. kvalitativ datainnsamling. Må i tillegg kunne lese faglitteratur og skrive faglige bidrag på engelsk.
  • Generell god IT-kompetanse. Evne til å anvende Office-pakke er nødvendig. I tillegg er det ønskelig med erfaring i bruk av relevante metode-verktøy/-programmer (f.eks. MAXQDA, SPSS)

Personlig kompetanse:

  • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet.
  • Gjennomføringsevne

Vi ønsker oss en medarbeider som ønsker å bidra til samarbeid og faglig fellesskap i fakultetet.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg sendes elektronisk.

Søknaden skal inneholde en søknadstekst, vitnemål fra masterutdanningen, evt beskrivelse av forskererfaring og vedlegg med relevante vitenskapelige publikasjoner som ønskes vurdert som del av søknaden. CV med oversikt over utdanning og erfaring fylles ut i Jobbnorges søknadsskjema. Vi ber også om et tosiders motivasjonsbrev (begrunnelse for å søke stipendiatstillingen) som inneholder en 1) refleksjon over egne styrker og svakheter i gjennomføring av forskningsløpet, og 2) ideer til gjennomføring av forskningsprosjektet basert på kjennskap til temaet. Vedlegg til søknaden legges inn som elektroniske vedlegg eller lenker.

Stipendiaten som blir ansatt vil i samarbeid med veileder utarbeide en fullstendig prosjektbeskrivelse som grunnlag for opptak på ph.d.- programmet INTOP innen 3 måneder etter ansettelse.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

  • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø.
  • Stillingen lønnes og innplasseres stillingskode 1017 i statens lønnsregulativ, start i lønnstrinn 54 (NOK 479 600 pr. år). Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
  • Gode velferdsordninger.

Søk på stillingen