Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Stipendiat stillinger i pedagogikk / spesialpedagogikk

Søknadsfrist: 30.03.2020

Fakultet for lærerutdannig og pedagogikk

Om stillingen

Ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk utlyses to midlertidig 100 % stillinger som doktorgradsstipendiat i pedagogikk/spesialpedagogikk

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Doktorgradsstipendiatstillingen(e) er knyttet til ph.d.-programmet Barn og Unges deltagelse og Kompetanseutvikling (BUK). Stipendiatenes prosjekter skal bidra til ph.d.-programmets overordnede siktemål om å styrke kunnskapsgrunnlaget om barn og unges livssituasjon og oppvekst med et særlig fokus på deltagelse og kompetanseutvikling i ulike sosiale praksiser. Stipendiatenes prosjekter skal bidra til å styrke det vitenskapelige grunnlaget for å forstå barn og unge ut fra et pedagogisk / spesialpedagogisk fagfelt innenfor en bred samfunnskontekst.

Stipendiatenes prosjekt kan være av teoretisk eller empirisk art. Empiriske prosjektene skal ta utgangspunkt i et tydelig aktørperspektiv, det vil si hvordan pedagogiske/spesialpedagogiske prosesser blir opplevd og forstått av barn eller ungdom. Teoretiske prosjekter må bygge på tydelige filosofiske, sosiologiske eller historiske grunnlag.

En doktorgradsutdanning forutsetter aktiv deltakelse i et forskningsmiljø, og doktorgradsprosjektene skal derfor innrettes mot et fagområde som støtter opp under ph.d.-programmet og der fakultetet har en aktiv forskningsgruppe. Søkerens prosjekt vil bli knyttet opp til relevant forskningsgruppe ved ansettelsestidspunkt.

For en nærmere beskrivelse av aktuelle temaer for prosjektets innretning se beskrivelsen nedenfor under «Om forskningsområdet og stipendiatstillingenes innhold».

Stipendiatstillingenes prosjekter

Det stilles krav om at stipendiaten kvalifiserer for opptak til høgskolens ph.d.-program i Barn og Unges deltagelse og Kompetanseutvikling (BUK), og at doktorgradsutdanningen gjennomføres innenfor dette programmet. Søkere som allerede har oppnådd kompetanse på doktorgradsnivå, vil ikke bli vurdert.

Stillingene er ledig fra 1.8.2020. Stipendperioden er normalt tre år, med mulighet til et fjerde år som omfatter pliktarbeid fordelt med 25 % over tilsettingsperioden. Dette avhenger av kandidaten sine kvalifikasjoner og ønsker, samt instituttet sitt behov for undervisning og annet studentrelatert arbeid. Stipendiatene vil ha arbeidsplass på Lillehammer.

Fag- og forskningsmiljøet som understøtter doktorgradsprogrammet med veiledning og forskerutdanningskurs, består av en rekke professorer og førsteamanuenser innenfor de relevante fagområdene. For tiden er det rundt 30 stipendiater på programmet.

Mer informasjon om doktorgradsutdanningen kan hentes fra nettsiden

https://www.inn.no/studier/studietilbud/skole-barnehage-og-pedagogikk/ph.d.-i-barn-og-unges-deltakelse-og-kompetanseutvikling

For spørsmål i forbindelse med prosjekter og prosjektbeskrivelser, kontakt:

Om forskningsområdet og stipendiatstillingenes innhold

Stipendiatstillingene innen pedagogikk/spesialpedagogikk vil være en del av fagmiljøet pedagogikk ved studiested Lillehammer. Det pedagogiske fagmiljøet ved Lillehammer har en lang tradisjon innen en samfunnskritisk pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk, barndomspedagogikk, mediepedagogikk, voksenpedagogikk og pedagogikk innen et folkehelseperspektiv. Fagmiljøet vektlegger teoretisk godt forankrede forskningsperspektiver. De to stillingene er del av en strategi for å styrke ett eller flere av disse områdene:

 • Spesialpedagogisk historie
 • Oppdragelse og barndomspedagogikk
 • Kvalitet i høyere utdannelse
 • Inkludering og marginalisering
 • Mediepedagogikk

Kvalifikasjoner

For å bli tatt opp på doktorgradsprogrammet må søkeren normalt ha:

 • Mastergrad i pedagogikk/spesialpedagogikk

eller

 • alternativt mastergrad med tydelig pedagogisk/spesialpedagogisk vinkling (for eksempel master i historie med prosjekt innen utdanningshistorie, master i funksjonshemmede forskning med vekt på inkludering, Helse- og sosialfaglige mastergrader etc).

Søkeren må ha en sterk faglig bakgrunn. For søkere med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon skal veid gjennomsnittskarakter på mastergradsstudiet normalt være B eller bedre. I tilfeller hvor hele eller deler av utdanningen er godkjent med bruk av karakterene Bestått/Ikke bestått, tas søkerne opp etter individuell vurdering.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten

Hvordan søke

Søknad og skjema for søknad om opptak

Søknad med cv legges inn elektronisk via høgskolens hjemmeside www.inn.no/om-hoegskolen/ledige-stillinger. Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no som man kommer til via «Søk stilling»-knappen på høgskolens hjemmeside. Det er et eget felt i skjemaet der selve søknaden om stillingen legges inn i form av et brev. I brevet skal kandidaten oppgi tema for prosjektet, beskrive egen bakgrunn og motivasjon for stillingen. Relevant utdanning og erfaring skal dessuten registreres i et eget skjem. Vi ber også om at følgende legges ved:

 • Prosjektbeskrivelse

Innenfor beskrivelsen av forskningsområdet og stipendiatstillingens innhold, må søkere til stipendiatstillingen utarbeide en prosjektbeskrivelse inklusiv et forslag til framdriftsplan for hvordan doktorgradsarbeidet kan gjennomføres, samt gjøre rede for teorier og metoder som tenkes brukt. Prosjektbeskrivelsen skal være maksimalt 10 sider inkl. referanseliste. Sideformatet for prosjektbeskrivelsen skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift og enkel linjeavstand. For referanseliste og eventuell figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Den vitenskapelige kvaliteten på prosjektbeskrivelsen er et viktig grunnlag for om søkere blir innkalt til intervju.

 • Skjema for søknad om opptak (se under)
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Eventuell publikasjonsliste
 • Eventuell annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dette lastes opp som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Dokumenter innsendt etter søknadsfristens utløp, vil ikke bli tatt hensyn til i evalueringen. Skjema for søknad om opptak finnes på www.inn.no/studier/studietilbud/skole-barnehage-og-pedagogikk/ph.d.-i-profesjonsrettede-laererutdanningsfag under «Skjemaer og annen informasjon».

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Søknadsfrist: 30. mars 2020 - Saksnummer 20/00408

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø.
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1017, stipendiat i Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 54 som tilsvarer 479 600,-pr. år
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk på stillingen