Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Stipendiat i offentlig innovasjon

Søknadsfrist: 26.02.2020

Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap søker Stipendiat i offentlig innovasjon

Om stillingen

4-årig stipendiatstilling med 25% pliktarbeid.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Stillingen har fullført doktorgrad som siktemål og forutsetter opptak til doktorgradsprogrammet INTOP. Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest innen tre måneder etter tiltredelse.

Stillingen er knyttet til Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Den som ansettes skal utføre undervisning og veiledning i pliktarbeidsdelen av stillingen (25%) ved Institutt for organisasjon, ledelse og styring.

Prosjektet er knyttet til forskergruppene EUGLOB, som studerer europeiske og globale forhold, og forskningsgruppen Organisasjon og ledelse. Det forventes videre at den som ansettes skal være en del av INTOPs stipendiatgruppe og bidra faglig i stipendiatmiljøet.

Kontakt:

Om prosjektet

Hvordan påvirker EU medlemstatenes og assosierte medlemmers velferdsstater? Skjer det en homogenisering som følge av europeisering og i så fall i hvilken retning går denne endringen? Omfattende forskning viser at EU påvirker medlemsland og assosierte land som Norge på de fleste samfunnsområder. Imidlertid er det få systematiske, komparative studier av velferdsstatenes europeisering generelt og av implikasjonene av dette for norsk forvaltning spesielt. Den såkalte "nav-skandalen" viser imidlertid betydningen av økt forskning på dette feltet.

Kandidaten skal gjennomføre teoretisk informerte, komparative studier av EUs påvirkning på europeiske velferdsstater og forvaltningen av disse. På denne bakgrunn vil fokus videre legges på å bedre forstå implikasjonene av rettslig og det facto europeisering gjennom EØS-avtalen for den norske lokale forvaltningen.

På bakgrunn av disse studiene vil kandidaten søke å etablere mer generell kunnskap om utfordringene og mulighetene norsk velferdsforvaltning står overfor i en europeisert setting. Spesielt vil kandidatene på bakgrunn av de empiriske studiene diskutere betingelser, føringer og mulighetsrom for nye og bedre/innovative strategier som kan hjelpe forvaltningen med å bedre forstå og manøvrere innenfor de begrensingene og mulighetene som følger av Norges relasjoner til EU. Siden kandidaten vil være tilknyttet HINNs doktorgradsprogram INTOP, innebærer dette at studenten også må relatere funnene til relevante deler av forskningen om offentlig innovasjon

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen relevante fagområder (primært statsvitenskap, sammenlignende politikk, internasjonal politikk eller europeiske studier) som kvalifiserer for norsk ph.d.-utdanning (mastergrad 120 stp., inkludert en masteroppgave på minimum 30stp). Karakter B eller bedre er normalt påkrevd. Søkere som har masterutdanning fra utenlandsk utdanningsinstitusjon må legge ved godkjenning av utenlandsk høyere utdanning fra NOKUT (se: www.nokut.no/tjenester/godkjenning-av-utenlandsk-hoyere-utdanning/ ).
 • Forskningserfaring utover masteroppgaven er en fordel, men ingen betingelse.
 • Søkere må beherske nødvendige IKT-verktøy og programvare for PC som skal benyttes i ph.d.-utdanningen og i undervisning.
 • Søkere som vurderes som aktuelle for stillingen, må holde en prøveforelesning som grunnlag for å vurdere om vedkommende er kvalifisert og egnet til å utføre undervisnings- og andre formidlingsoppgaver.
 • Søkere må beherske norsk, svensk eller dansk fordi stipendiaten bl.a. skal intervjue representanter for norske kommuner som ikke kan forutsettes å beherske engelsk. Søkeren bør for øvrig beherske engelsk fordi mye faglitteratur er på engelsk og både publisering og formidling fra p.h.d.- prosjektet bør delvis og helst i høy grad skje på engelsk.

Personlig kompetanseDen som ansettes må ha evne til å arbeide målrettet og selvstendig, men må også kunne samarbeide med andre forskere.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg sendes elektronisk.

Søknaden skal inneholde

 • Prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan (5-7 sider) for arbeidet som skal utføres, der faglig relevans og ulike utfordringer og muligheter i prosjektet blir skissert. Stipendiaten som blir ansatt vil i samarbeid med veileder utarbeide en fullstendig prosjektbeskrivelse som grunnlag for opptak på ph.d.-programmet.
 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning og erfaring. Fylles ut i Jobbnorges søknadsskjema.
 • Annet arbeid som vurderes som relevant for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat etter Statens lønnsregulativ, startlønn kr 479 600 pr. år. Fra lønnen trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bla.a. gir gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Godt arbeidsmiljø, mulighet for utvikling og gode velferdsordninger

Søk på stillingen