Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Stipendiat i innovasjon og regional utvikling

Søknadsfrist: 30.04.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen
2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Stillingen er knyttet til Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, PhD program Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP).

Stillingen er 3-årig, 100 %. Om det blir ledige undervisningsoppgaver og kandidaten ønsker å utføre slike gjøremål, kan ansettelsesperioden forlenges for å gi rom for en slik tilpasning.

Stillingen har fullført doktorgrad som siktemål og forutsetter opptak til doktorgradsprogrammet INTOP. Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest innen tre måneder etter tiltredelse.

Stipendiaten skal ha arbeidssted ved fakultetet, og vil inngå i et betydelig stipendiatmiljø.

Kontakt:Forsker Tor Arnesen, tlf. 61288413,e-post: [email protected],Førsteamanuensis Trond Nilsen, tlf. 61288245,e-post: [email protected]

Om prosjektet

Fritidsbygg som eksogen vekstimpuls i fjellregioner – innovasjon, verdiskaping og regional utvikling i berørt næringsliv

PhD-kandidaten skal arbeide med innovasjon og regional utvikling som kan tilbakeføres til utvikling av fritidsbygg. Arbeidet skal ha territorielt fokus på fjellområdet i Sør-Norge (112 kommuner i de indre og sørlige deler av landet). Området har de siste tiårene hatt vesentlig svakere vekst enn resten av landet, og arbeidet vil kreve interesse og forutsetninger for studier av rurale samfunn. En betydelig og distribuert vekstimpuls i fjellområdet er utbygging (primærmarked) samt bruk og påkostning (ettermarked) av fritidsbygg. Siden 2000 har disse markedene blitt tilført i størrelsesorden 200 til 250 milliarder kroner, og er den dominerende vekstimpulsen i fjellområdet. Om lag 3/4-deler av denne kapitalen er tilført området i all hovedsak fra de store byregionene langs kysten. Arbeidet omfatter derfor studier av eksogene vekstimpulser i rurale områder, og hvordan det lokale og rurale næringslivet lykkes i å fange opp de mulighetene som vekstimpulsene gir for innovasjon og verdiskaping. Dette phd.-arbeidet skal fokusere på ettermarkedet, og herunder gi ny innsikt i markedsaktører, innovasjonsaktivitet, dynamikk (inklusive volumer), verdikjeder (endogene og eksogene), relasjoner mellom næringssektorer og fordelingen av markedet innen fjellområdet.

Kvalifikasjoner

 • 120 stp masterutdanning med minimum 30 stp masteroppgave, såkalt §3 master, eller tilsvarende utdanning. Normalt kreves gjennomsnittskarakteren B for denne utdanningen. Søkere med mastergrad fra utenlandsk universitet må legge ved “Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning” fra NOKUT (se: https://www.nokut.no/tjenester/godkjenning-av-utenlandsk-hoyere-utdanning/).
 • Mastergrad bør være innen næringsrettet økonomi og ressursforvaltning.
 • Arbeidet forutsetter at kandidaten behersker både kvantitative og kvalitative metoder, men det metodiske tyngdepunktet er avhengig av hvilken faglige fordypning prosjektet får.
 • Det kreves faglige forutsetninger for å gjennomføre næringsanalyser i rurale samfunn. Det er en fordel å ha erfaring med regionale næringsanalyser, som fra reiselivsnæringen, men også fra andre relaterte næringer som landbruksnæringen, handelsnæringen og kompetansebasert tjenesteyting.
 • Arbeidet kan omfatte bruk av flere typer databaser, som matrikkeldata og innovasjonsdatabaser. Det er en fordel om kandidaten har erfaring med uttak og bruk av slike data.
 • Det søkes etter kandidater som er motiverte for å drive forskning som bidrar til innovasjonsteori, herunder verdiskaping og strategier for næringsutvikling i møte med eksogene vekstimpulser. Dette omfatter også den betydningen nasjonale, regionale og lokale reguleringsregimer har for fritidsbyggsektoren. Fritidsbyggutvikling i fjellområdet skjer i utmarksområder. Kunnskap om politikk for og regulering av arealbruk er en fordel.
 • Søkere må beherske relevante IKT-verktøy og programvare som er nødvendig for det planlagte ph.d.-prosjektet.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk for å kunne gjennomføre datainnsamling og evt. tekstanalyser. I tillegg kreves det gode ferdigheter i engelsk muntlig og skriftlig.
 • Søkere må ha evne til å arbeide selvstendig og målrettet, så vel som evne til å samarbeide i forskerteam.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknd og alle vedlegg sendes elektronisk.

Søknaden skal inneholde

 • Prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan (5-7 sider) for arbeidet som skal utføres, der faglig relevans og ulike utfordringer og muligheter i prosjektet blir skissert. Stipendiaten som blir ansatt vil i samarbeid med veileder utarbeide en fullstendig prosjektbeskrivelse som grunnlag for opptak på ph.d.-programmet.
 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning og erfaring. Fylles ut i Jobbnorges søknadsskjema.
 • Annet arbeid som vurderes som relevant for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • Lønn i stillingskode 1017 Stipendiat etter Statens lønnsregulativ, startlønn kr 479 600 pr. år. Fra lønnen trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bla.a. gir gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Godt arbeidsmijlø, mulighet for utvikling og gode velferdsordninger

Søk på stillingen