LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førstelektor / Høgskolelektor i markedsføring

Søknadsfrist: 31.01.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Stillingen ligger til Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Institutt for reiseliv, opplevelsesnæringer og markedsføring. Stilingen er fast, 100%.

Kontakt:

 • Studieprogramansvarlig Daniela Lundesgaard, Tel: 62 43 04 48, Mob: 92 22 35 57, e-post: [email protected]

Ansvar og oppgaver

 • Undervisning innen markedsføring og foretaksstrategi knyttet til ulike emner og fagområder som grunnleggende markedsføring, foretaksstrategi, forbrukeratferd, salg og salgsledelse, digital markedsføring, eventuelt prosjektledelse og innovasjon og entreprenørskap.
 • Den som tilsettes må påregne administrative oppgaver knyttet til undervisning, herunder utvikling, planlegging, gjennomføring og ledelse av undervisning.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

 • For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad med relevans for markedsføring, og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • For høgskolelektor kreves det minimum mastergrad innen relevant fagområde.
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre kurs i høgskolepedagogikk etter nærmere avtale med høgskolen.
 • Øvrige krav til pedagogisk kompetanse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Erfaringskompetanse

 • Bred undervisnings- og veiledningserfaring
 • Kan undervise på norsk (eventuelt skandinavisk) og engelsk
 • Det er videre ønskelig med erfaring fra arbeidslivet utenfor akademia.

Annen stillingsspesifikk kompetanse

 • IKT/systemkompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne er påkrevd, og vår nye kollega må kunne undervise både på norsk (skandinavisk) og engelsk.

Personlig kompetanse

Vi ønsker en medarbeider som er faglig interessert, og som ønsker å bidra til å videreutvikle markedsføringsfagene innen våre studietilbud - Bachelor i serviceledelse og markedsføring og andre studier, delvis fjernundervisning/nettbaserte studier. Vi ønsker at vår nye kollega skal bidra til å styrke og videreutvikle fagområdene våre i et mer langsiktig perspektiv, og således være en vesentlig bidragsyter i Handelshøgskolens utdanning innen markedsføringsfagene. Vi søker en kollega som kan omgås studenter, inkludert voksne studenter som er i arbeid, og kollegaer på en god måte, og som vil bidra til et godt og aktivt samarbeidsklima. Personlig egnethet vil bli vektlagt, herunder vil kommunikasjonsferdigheter, evne til selvstendig arbeid, og en utviklingsorientert og løsningsorientert natur. I tillegg vektlegges god formidlingsevne og evne til å knytte teoretisk kunnskap til praksis.

Det er en forutsetning at den som tilsettes har sin arbeidsplass ved fakultetet og bidrar aktivt i miljøet. Stillingen vil ha hovedarbeidssted Rena, mens arbeidet kan legges til Høgskolen i Innlandets ulike studiesteder.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i stillingsutlysningen. Det vil før eventuell ansettelse gjennomføres intervju og prøveforelesning. Prøveforelesningen skal holdes på norsk.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1198 FØRSTELEKTOR / 1008 HØGSKOLELEKTOR i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS