Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Undervisningleder master - Den norske filmskolen

Søknadsfrist: 09.03.2020

Om stillingen

Stillingen som Undervisningsleder Master er direkte underlagt dekan og inngår i dekanens ledergruppe sammen med undervisningsleder bachelor, CEFIMA-leder, teknisk leder og administrativ leder.

Stillingen kan gi muligheter for både eget kunstnerisk utviklingsarbeid og pedagogisk utviklingsarbeid.

Høgskolen i Innlandet

Den norske filmskolen (Dnf) ligger til Høgskolen i Innlandet (HINN), og har studiesteder på Lillehammer og i Oslo.


Dnf er Norges nasjonale filmutdanning. Dnf tilbyr bachelor (8 linjer), master samt et tilbud for stipendiater på ph.d.-nivå. Vi har som mål at våre utdanninger skal tilføre bransjen dyktige filmkunstnere og kompetente yrkesutøvere samt bidra til å utvikle den norske og skandinaviske filmbransjen i møtet med fremtidens mediehverdag.


Dnf åpnet sine dører i 1997 og har siden den tid uteksaminert studenter som har satt sterkt preg på norsk film- og tv-bransje. I dag ligger skolens bachelor på Lillehammer og masterstudiet på Myrens Verksted i Oslo.

Ansvar og oppgaver

 • Det overordnede ansvar for planlegging og gjennomføring av studiet.
 • Utvikling og revisjon av studieplaner og konkrete undervisningsplaner i samarbeid med dekan og ledergruppe, hovedlærere og nasjonale og internasjonale partnere.
 • Hovedansvar for planlegging og avvikling av fellesemner og obligatoriske produksjoner, herunder rekruttering av gjestelærere og veiledere, i samspill med faglig stab.
 • Ansvar for å opprettholde og videreutvikle en tett og god relasjon til bransjen
 • Holde seg orientert om tilsvarende utdanninger nasjonalt og internasjonalt
 • Representere Filmskolen nasjonalt og internasjonalt som del av Filmskolens ledergruppe
 • Ansvar for gjennomføring og oppfølging av periodiske studieevalueringer
 • Lede kvalitetsarbeidet, herunder sikre god faglig kompetanse i utdanningen
 • Ansvar for avtaler med eksterne samarbeidspartnere
 • Ansvar for eksamensgjennomføring
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er lagt til Den norske filmskolens masterutdanning på Myrens Verksted i Oslo.

Les mer om masterutdanningen på våre nettsider.

Stillingen er 100%, 4-årig åremålsstiling.

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Noe reisevirksomhet til filmskolens studiested på Lillehamer må påregnes.

Spørsmål om stillingen

 • Kontakt dekan Karin Julsrud, mobil +47 91882492

Kvalifikasjoner

Stilling som undervisningsleder for masterutdanningen ved Den norske filmskolen krever kunstfaglig kompetanse på førstestillingsnivå som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor i film, med særlig ønske om professor/dosent-kompetanse. Formelle kvalifikasjonskrav går fram av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings-og forskerstillinger.

Pedagogisk kompetanse og erfaring, og erfaring fra utdanning innen kunst- og filmområdet er sterkt ønsket. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre Filmskolens pedagogiske kurs eller tilsvarende etter nærmere avtale med Filmskolen.

Vidre bør du som undervisningsleder master ha

 • erfaring innen produksjonsplanlegging og/eller gjennomføring av audiovisuelle produksjoner
 • god kjennskap til den norske og internasjonale film og tv-bransjen, samt overblikk over utviklingen i beslektede medier
 • god kjennskap til avtaler og retningslinjer som kontrollerer arbeidsforhold, rettigheter og vederlag
 • erfaring fra team-og prosessledelse, da fortrinnsvis fra film og medieproduksjon

Muntlig og skriftlig beherskelse av et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk) og engelsk er et krav.Du må ha generelt god IKT-kompetanse.

Personlig kompetanse

Gode evner til:

 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Relasjons- og nettverksbygging
 • Fleksibilitet og selvstendig arbeid

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Søkere bes om å skrive søknad som presenterer kunstnerisk produksjon og kunstnerisk utviklingsarbeid samt utfyllende CV. Søkere bes også dokumentere pedagogisk erfaring og eventuelt arbeid med pedagogisk utviklingsarbeid.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Søker skal sende med minimum 3 og inntil 15 kunstneriske verk etter eget valg (f.eks. spillefilm, TV-serie, o.l.) eller andre relevante produksjoner søker har vært involvert i. Dette kan også være produksjoner søker har hatt et overordnet ansvar for i undervisningssammenheng. som ønskes vurdert sammen med søknaden.som ønskes vurdert sammen med søknaden. Se nærmere beskrivelse av mulige dokumentasjonsformer i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilinger.

Søkeren skal i tillegg levere en fullstendig liste over alle publikasjoner eller annen dokumenterbar virksomhet som påberopes som grunnlag for bedømmelsen. Listen kan være kommentert.

Verkene skal legges inn elektronisk som vedlegg eller som lenker til søknaden. Det er en fordel om disse verkene akkompagneres av korte tekster som beskriver hvordan søkeren har bidratt til verkenes kunstneriske utvikling og tilblivelse.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1013 Professor/1532 Dosent/1011 Førsteamanuensis/1198 Førstelektor i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen