LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Seksjonsleder - Seksjon for sykepleie

Søknadsfrist: 25.10.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Ved Høgskolen i Innlandet er det ledig en spennende stilling som seksjonsleder

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap , Institutt for helse- og sykepleievitenskap, er det ledig åremålsstiling som seksjonsleder ved Seksjon for sykepleie.

Fakultet for helse og sosialvitenskap (HSV) består av tre institutt; Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap, Institutt for helse- og sykepleievitenskap og Institutt for sosialvitenskap og veiledning Hvert institutt ledes av instituttleder. Instituttene er organisert i tre seksjoner med seksjonsleder. Fakultetet har ca 210 ansatte og 3500 studenter og tilbyr studier på BA-, MA- og ph.d.-nivå, samt en rekke etter- og videreutdanningstilbud. HSV er inne i en spennende prosess med utvikling en ny ph.d. i Helse og velferd som er en endring av dagens ph.d. i Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling. Høgskolen i Innlandet er i søknadsprosess om akkreditering som universitet.

Seksjonsleder ansettes på åremål for 4 år, med mulighet for å søke ytterligere to perioder (totalt 12 år). Seksjonsleder er en faglig og administrativ lederstillinge med delegert myndighet fra Instituttleder, og han/hun rapporterer til denne. Stillingen inngår i instituttets og fakultetets ledergruppe. Det forutsettes at stillingsinnehaver skal undervise/forske i deler av stillingen. Hvor stor andel av stillingen som avsettes til FoU-tid i stillingsandelen vil avhenge av størrelsen på seksjonen, i tråd med etablert praksis ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med å utvikle seksjonen
 • Ansvar for at seksjonens virksomhet utvikles i tråd med vedtatt strategi og målsetninger
 • Utvikle og drifte utdanningstilbud med høy kvalitet
 • Sammen med instituttleder, sikre og utvikle god utdanningskvalitet, herunder arbeide med å fremme digitalisering og modernisering
 • Medansvar for økonomi- og ressursforvaltning i samsvar med fastsatte rammer og strategiske føringer
 • Ansvar for å sikre studentenes medvirkning på seksjonsnivå
 • Personalansvar for seksjonens ansatte, herunder ivareta vedtatte prinsipper om involvering og medbestemmelse, og sørge for at intensjonene i Hovedavtalen, Tilpasningsavtalen og avtaleverket for øvrig blir fulgt opp
 • Sikre nødvendig omstillings- og endringskapasitet
 • Bidra til å skaffe eksternt finansierte prosjekter
 • Bidra aktivt til HINNS arbeid med likestilling og mangfold
 • Etter nærmere avtale: Drive undervisning eget FoU arbeid

Andre oppgaver kan tillegges stililngen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Høy faglig kompetanse innenfor ett av instituttests fagråder på førstestillingsnivå. Sykepleiefaglig bakgrunn er ønskelig. Krav om førstekompetanse kan fravikes for kandidater med særlig relevant erfaring
 • Relevant lederutdanning og/eller ledererfaring, særling innenfor personalledelse og faglig ledelse på operativt nivå, vil være en fordel
 • Kjennskap til økonomistyrings- og forvaltningsprinsipper i offentlig virksomhet er en fordel.
 • Innsikt i utvikling og bruk av digitale verktøy i undervisning og forskning er ønskelig.
 • Innsikt i og engasjement for arbeid med likestilling og mangfold
 • Det forventes generelt god IKT-kompetanse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, og engelsk er et krav

Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse

Personlig kompetanse

 • Evne til å utøve operativ ledelse
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Evne til å utøve ledelse som motiverer, utvikler og inkluderer de ansatte på måter som skaper ønskede resultater
 • Ønsker å videreutvikle egen lederkompetanse
 • God gjennomføringsevne
 • Gode relasjonelle ferdigheter; trives med og ha evne til nettverksbygging
 • Engasjement for lærings- og arbeidsmiljø
 • Endringsvilje og engasjement for modernisering og nyskaping

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole med store ambisjoner
 • Muligheten for å være med på å skape noe nytt sammen med engasjerte kollegaer og studenter
 • Stillingen lønnes etter kompetanse og erfaring
 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole med store ambisjoner
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring
 • Ansettelse på åremål for fire år med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) 2 ganger (inntil 12 år til sammen)
 • For mer informasjon, Se HINN som arbeidsgiver

Spørsmål om stillingen

 • Dekan, Fakultet for helse- og sosialvitenskap Ingrid Guldvik, mobil 938 43 072

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjnsliste
 • Inntil 8 arbeider
 • Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS