Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Driftsleder Lillehammer

Søknadsfrist: 30.03.2020

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

 • Driftsleder er ansvarlig for at de daglige driftsoppgavene på studiestedene utføres, enten selv og/eller sammen med driftsoperatørene tilknyttet de aktuelle studiestedene.
 • I nært samarbeid med Leder for bygg- og driftstjenesten i HiNN, har driftsleder følgende oppgaver:
 • Arbeidsledelse
 • At driftsoppgavene blir utført i hht enhver tid gjeldende tjenestebeskrivelse og lover og forskrifter
 • Koordinering av driftsressursene ved studiestedene.
 • Regelmessig tilsyn med byggene for å forebygge feil og mangler.
 • Rekvirere driftsmateriell, service på maskiner og utstyr mv til den daglige driften på studiestedet.
 • Bestille håndverkeroppdrag når dette er påkrevet ved skader, hendelser mv.
 • Bruke og delta i videreutviklingen av FDV-systemet.
 • Driftsleder er ansvarlig for å påse nødvendige tiltak for sikring av bygningsmassen, inventar og utstyr på studiestedene. Dette omfatter også styring av tilganger til byggene herunder adgangskontroll- og alarmsystemer.
 • Driftsleder skal koordinere driftstjenestens oppgaver på studiestedene med de aktuelle fakultetene og utleiere/eiere av byggene.
 • Driftsleder inngår i Leder for bygg- og driftsleder sin ledergruppe.
 • Koordinere og følge opp at innmeldte avvik blir utbedret, og etablere rutiner for å systematisere arbeidet med å forebygge avvik.
 • Kartlegge og melde inn behov for bygningsmessige tiltak, utskifting av inventar og utstyr og innhente innspill fra fakultetene. Arbeidet koordineres med renholdsleder.
 • Bistå fakultetene med å utarbeide beslutningsgrunnlag ved endringer i virksomhet som innebærer bygningsmessige endringer.
 • Delta i byggeprosjekter og lede flytteprosesser på studiestedene.
 • Delta i samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet på studiestedene, herunder delta ved håndtering av kriser. Ivareta fastsatte oppgaver i brannvernorganisasjonen.
 • Ha spesialistoppgaver som utføres for flere/alle studiestedene innenfor eget fagområde eller på andre fagområder innenfor eiendomsavdelingen.
 • Ansvar for å ajourholde systemdokumentasjon og rutiner for å ivareta krav til internkontroll innenfor driftstjenestens ansvarsområder på studiestedene.
 • Delta i prosjekter og andre oppgaver etter behov.

Stillingen er for tiden lagt til Eiendomsavdelingen, Bygg- og driftstjenesten

Stillingen er fast, 100%.

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev i byggdrifterfaget
 • Alternativt fagbrev innenfor håndverks-/byggfag i kombinasjon med relevant praksis og erfaringskompetanse (jf nedenfor).
 • Relevant praksis innenfor fagområdet(ene).
 • Erfaring innenfor følgende områder vil bli vektlagt;
 • Arbeidsledelse
 • Deltakelse i byggeprosjekter
 • Bruk av FDV-system
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • God kjennskap og aktiv bruker av IKT-verktøy herunder word og excel.
 • Førerkort i klasse B96/BE

Personlig kompetanse

 • Selvstendighet, ta ansvar og initiativ.
 • Vilje til omstilling og evne til å gjennomføre og beslutte
 • Motiverende og inkluderende arbeidsform – delegere arbeid og ansvar i daglig oppgaver
 • Serviceinnstilling, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å ta nye utfordringer - ha engasjement for modernisering og nyskapning.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1137 Driftsleder i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen