LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Instituttleder ved Institutt for TV-utdanninger - TV-skolen

Søknadsfrist: 16.01.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Vil du være med å forme morgendagens utdanninger for TV- og mediebransjen?

Vi søker Instituttleder ved Institutt for TV-utdanninger - TV-skolen

Om stillingen

TV-skolen tilbyr utdanninger i kreative, tekniske og administrative fagfunksjoner i profesjonell programproduksjon og dokumentarfilm. Utdanningene er produksjon- og prosjektorienterte rundt historiefortelling og utvikling av originalt innhold. Instituttet samarbeider tett med TV-bransjen.

Instituttleder er en lederstilling med det helhetlige ansvaret for instituttet med delegert myndighet fra dekanen. Stillingen inngår i dekanens ledergruppe og har medansvar for strategisk utvikling og profilering av fakultetet og den samlede høgskolen.

Blant oppgavene ligger faglig og administrativ ledelse, med strategisk og operativt ansvar for instituttets faglige virksomhet innen utdannings-, FoU- og eksternfinansiert virksomhet. Instituttleder har også ansvar for effektiv økonomi- og ressursforvaltning ved instituttet. Instituttleder har personalansvar for instituttets medarbeidere.

Instituttleder må ha evne til å utøve strategisk og operativ ledelse, og ha god organisasjons- og virksomhetsforståelse. Videre må instituttleder være god på kommunikasjon, ha gode samarbeidsevner og relasjonelle ferdigheter. Både interne og eksterne samarbeid er viktig for instituttet, og instituttleder må trives med og ha evne til nettverksbygging. Instituttet har studiested Lillehammer. Det må påberegnes noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder, hovedsakelig mellom fakultetets to lokaliteter.

Viktige satsningsområder i åremålsperioden vil være å videreutvikle instituttets studieportefølje og bidra til viktig tverrfaglig utvikling på fakultetet. Fakultetet skal være en viktig aktør i (NY:) både nasjonal og regional utvikling og klyngesamarbeid. Instituttleder bidrar i arbeidet med å styrke interne og eksterne samarbeid på instituttet og fakultetet. Instituttleder har også viktig ansvar for å tilrettelegge for god utvikling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved fakultetet. Instituttleder bidrar i fakultetets samarbeid med Den norske filmskolen og i aktiviteter som styrker og videreutvikler de audiovisuelle fagområdene ved HINN. Den pågående studiestedsutviklingen på Lillehammer er et viktig prosjekt for fakultetet og høgskolen. En viktig oppgave for instituttleder vil være å bidra til å løse arealutfordringer og strategisk utvikling gjennom planarbeid og prosess.

Instituttet skal være nasjonalt ledende på høyt internasjonalt nivå. Fakultetet og TV-skolen skal være ettertraktet samarbeidspart og attraktiv som arbeidsplass. Instituttleder samarbeider med fakultetets ledergruppe, og driver overordnet strategisk og langsiktig rekruttering- og kompetanseutvikling/- planlegging for å sikre at instituttet og fakultetet utvikles i tråd med fakultetets strategier.

Instituttleder har personalansvar for instituttets medarbeidere, som pr 2022 teller 23,7 årsverk.

Stillingen er for tiden lagt til Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi, Institutt for TV-utdanninger.

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK) tilbyr praksisrettede utdanninger i TV-produksjon, animasjon og spillteknologi, augmented og virtual reality, samt teoristudier i film – og fjernsynsvitenskap. Fakultetet tilbyr også etter- og videreutdanninger og fleksible nettkurs. Fakultetet har høy kompetanse i audiovisuelle medier og er bransjenær med gode og tette samarbeid med TV-, spill- og filmbransjen. Medarbeiderne driver forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og annen utviklingsvirksomhet innen audiovisuell produksjon og kreativ teknologi.

Les mer om fakultetet og instituttet HER.

Tilsetting på åremål for 4 år i 100 % stilling, med mulighet fo å søke ytterligere to perioder (totalt 12 år)

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

Ansvarsområder og hovedoppgaver i stillingen

 • Strategisk og operativt ansvar for instituttets faglige virksomhet innen utdanning, FoU- og kunstnerisk utviklingsarbeid.
 • Ansvar for drift og utvikling av instituttets utdanningstilbud, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskningsaktivitet med høy kvalitet, herunder også eksternfinansiert virksomhet.
 • Ansvar for effektiv økonomi- og ressursforvaltning ved instituttet, i samsvar med fastsatte rammer og strategiske føringer.
 • Forvalter instituttets samlede ressurser ved rekruttering, oppfølging og utvikling av instituttets medarbeidere.
 • Personalansvar for instituttets medarbeidere. Herunder ivareta vedtatte prinsipper om involvering og medbestemmelse, og sørge for at intensjonene i Hovedavtalen, Tilpasningsavtalen og øvrig avtaleverk blir fulgt.
 • Ansvar for hensiktsmessig organisering på instituttet, herunder også sikre omstillings- og endringskapasitet.
 • Leder arbeidet med utvikling av instituttet, i tråd med vedtatte strategier og målsetninger.
 • Overordnet ansvar for god studiekvalitet i utdanningene.
 • Overordnet ansvar for å ivareta studentdemokratiet og sikre studentenes medvirkning på instituttnivå.
 • Bidrar til fakultetets drift og strategiske utvikling gjennom deltakelse i dekanens ledergruppe.
 • Bidrar aktivt til HINNS arbeid med likestilling og mangfold
 • Ansvar for god dokument- og informasjonsflyt på instituttet

Kompetansekrav og kvalifikasjonskrav

Utdanning

 • Det kreves høy faglig kompetanse innen et av instututtest fagområder
 • Krav om førstekompetanse kan fravikes for kandidater med særlig relevant erfaring

Erfaring

 • Det krever relevant ledererfaring
 • Det krever erfaring med økonomistyring
 • Det er ønskelig med ledererfaring fra utdanning/FoU-arbeid
 • Det er ønskelig med kjennskap til økonomistyrings- og forvaltningsprinsipper i offentlig virksomhet

Personlig kompetanse

 • Evne til å utøve strategisk og operativ ledelse
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Motiverende, resultatorientert og inkluderende lederstil
 • God gjennomføringsevne
 • Gode relasjonelle ferdigheter; trives med og ha evne til nettverksbygging
 • Dyktig kommunikator, internt og eksternt
 • Engasjement for lærings- og arbeidsmiljø
 • Endringsvilje og engasjement for modernisering og nyskaping

Språk

 • Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk og engelsk

Annen kompetanse

 • Det kreves innsikt i utvikling og bruk av digitale verktøy i undervisning og forskning
 • Det er en fordel med kjennskap til relevant produksjonsutstyr/spesialutstyr
 • Det er ønskelig med innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingstrender innen høyere utdanning

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Muligheter for utvikling og påvirkning
 • Deltakelse ved HINN sitt lederutviklingsprogram
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1475 instituttleder i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring
 • Instituttleder tilsettes på åremål for fire år med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) 2 ganger (inntil 12 år til sammen). For søkere som ikke har et fast ansettelsesforhold å gå tilbake til kan det inngås avtale om etterlønn (ihht betingelser for etterlønn i staten) eller retrettstilling etter endt åremål
 • Støtte til dekning av mobil og bredbånd etter høgskolens ordninger

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS