LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Instituttleder ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Søknadsfrist: 01.02.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal videreutvikle en institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».


Velkommen som søker til stilling ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap!

Vil du være med på laget?

Om stillingen

Fakultet for helse og sosialvitenskap (HSV) består av tre institutt; Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap, Institutt for helse- og sykepleievitenskap og Institutt for sosialvitenskap og veiledning.

Hvert institutt ledes av instituttleder. Fakultetet har ca 210 ansatte og 3500 studenter og tilbyr studier på BA-, MA- og ph.d.-nivå, samt en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fra primo 2022 har HSV et nytt tverrfaglig ph.d. program innen Helse og velferd.

Stillingen som instituttleder ligger til Institutt for helse- og sykepleievitenskap som har 3 seksjoner. Vi er lokalisert i Elverum har ca 75 ansatte og 1100 studenter.

Instituttet har aktive forskningsgrupper innen Avansert sykepleie, Global helse, Traumepsykologi, Palliativ omsorg, Barn og unges psykisk helse, FACT team, Helsekompetanse. Foruten å tilby utdanninger på BA- VU og MA-nivå jobber fagmiljøene med utvikling av digitale læringsressurser og fleksible studietilbud. Instituttet har samarbeid med arbeids- og samfunnsliv på regionalt så vel som på nasjonalt nivå.

Instituttleder ansettes på åremål i 100 % stilling. Åremålet gjelder for 4 år med mulighet for å søke ytterligere to perioder (totalt 12 år). For søkere som ikke har et fast ansettelsesforhold å gå tilbake til, kan det inngås avtale om etterlønn eller retrettstilling etter endt åremål.

Instituttleder er en faglig og administrativ lederstilling med delegert myndighet fra dekanen. Stillingen inngår i dekanens ledergruppe og har medansvar for strategisk utvikling og profilering av den samlede høgskolen og fakultetet. Instituttleder har som øverste leder for instituttet ansvar for utdanning, forskning, utviklingsarbeid og formidling, og i tillegg ansvar for eksternt samarbeid og internasjonalising.

Kontakt: Dekan Ingrid Guldvik, tlf 61 28 80 59 mobil 938 43 072

Ansvar og oppgaver

 • Lede det videre arbeidet med å bygge opp og utvikle instituttet
 • Ansvar for strategisk ledelse for å videreutvikle utdanningstilbud, FoU arbeid og formidling av høy kvalitet
 • Ansvar for samarbeid med eksterne partnere; regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Ansvar for at instituttets virksomhet utvikles i tråd med vedtatt verdier, strategier og målsettinger
 • Sikre og utvikle god utdanningskvalitet. Herunder arbeide med å fremme digitalisering og modernisering
 • Ansvar for instituttets strategiske prioriteringer av forskningsområder
 • Personalansvar for seksjonsledere. Herunder ivareta vedtatte prinsipper om involvering og medbestemmelse, og sørge for at intensjonene i Hovedavtalen, Tilpasningsavtalen og avtaleverket for øvrig blir fulgt
 • Overordnet ansvar for å sikre studentenes medvirkning på instituttnivå
 • Ansvar for økonomi- og ressursforvaltning ved instituttet, i samsvar med fastsatte rammer og strategiske føringer
 • Sikre nødvendig omstillings- og endringskapasitet i tråd med forventninger fra høgskolen og omgivelsene
 • Ansvar for å skaffe eksternt finansierte prosjekter
 • Bidra aktivt til HINNs arbeid med likestilling og mangfold
 • Etter nærmere avtale kunne drive eget FoU arbeid

Andre oppgaver kan legges til stillingen dersom det er behov.

Kvalifikasjoner

Kompetanse og erfaring:

 • Høy akademisk kompetanse innen relevante fagområder, fortrinnsvis i form av doktorgrad eller tilsvarende faglig utviklingsarbeid. Særlig relevant erfaring og kompetanse særlig knyttet til ledelse kan kompensere for deler av utdanningskravet. Minimumskrav er mastergrad eller tilsvarende
 • Ledererfaring fra kunnskapsintensive organisasjoner er ønskelig
 • Lederkompetanse i form av deltakelse på relevante lederutviklingsprogram e.l. er ønskelig
 • Erfaring fra utviklingsarbeid innen utdanning og forskning, fortrinnsvis i høyere utdanning
 • Erfaring fra undervisning, FoU-arbeid og formidling er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, og engelsk er nødvendig
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid er ønskelig
 • Vi ser gjerne at du har erfaring med ledelse av organisasjonsutvikling/endringsprosesser og strategiutvikling og -implementering samt erfaring og forståelse for økonomistyrings- og forvaltningsprinsipper

Personlig kompetanse:

 • Ha forståelse for og evne til å utøve strategisk ledelse
 • Ha god organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Ha en motiverende, resultatorientert og inkluderende lederstil
 • Ha god gjennomføringsevne
 • Ha gode relasjonelle ferdigheter; trives med og ha evne til nettverksbygging
 • Være en dyktig kommunikator, internt og eksternt
 • Ha engasjement for lærings- og arbeidsmiljø
 • Ha endringsvilje og engasjement for modernisering og nyskapning

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorges kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom øgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1475 instituttleder i Statens lønnsregulativ, evt. beholdes stillingskoden knyttet til UFF stillingen
 • Instituttleder ansettes på åremål for fire år med mulighet for fornyelse 2 ganger (inntil 12 år til sammen). For søkere som ikke har et fast ansettelsesforhold å gå tilbake til, kan det inngås avtale om etterlønn eller retrettstilling etter endt åremål.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS