HL-senteret lyser ut et PhD-prosjekt

Fireårig PhD-prosjekt innenfor feltet fordommer, rasisme og diskriminering i skolen

Søknadsfrist: 01.09.2019

Forebygging av rasisme og diskriminering i skolen. Hva gjøres og hvordan fungerer det?

HL-senteret

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med søkelys på Holocaust og andre folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne samfunn.

HL-senteret lyser ut et PhD-prosjekt som skal sikte mot å etablere ny kunnskap om skolers forebyggende arbeid. Arbeidet mot rasisme og diskriminering er en del av skolens samfunnsoppdrag, forankret i opplæringslovens formålsparagraf og paragraf 9a. Det betyr at alle skoler i prinsippet skal ha et systematisk forebyggende arbeid som også skal favne rasisme og diskriminering. Per i dag vet vi imidlertid lite om hvilken forståelse av fenomenet rasisme som ligger til grunn for skolenes forebyggende arbeid og valg av metoder og tiltak, og heller ikke hva slags effekt skolenes arbeid har.

Utlysningen åpner for ulike tematiske innfallsvinkler, som for eksempel:

 • Hvordan oppfattes fenomenet rasisme på skoler i Norge i dag?
 • Erfaringer med rasisme i skolen, for eksempel hvem er utsatt og hva er konsekvenser?
 • Hvordan gjennomføres fagfornyelsen i skolen med tanke på forebyggende arbeid mot rasisme og diskriminering?
 • Hvordan kobles arbeidet i fagene til arbeidet med inkluderende læringsmiljø?
 • Innovative fagdidaktiske og tverrfaglige tilnærminger til undervisning om rasisme
 • Hvilke endringsteorier ligger til grunn for skolers valg av forebyggende tiltak?
 • Hvordan evalueres tiltak?
 • Hvilke typer effekter har tiltakene i skolen ?

Det er et overordnet mål at prosjektet skal bidra med empirisk basert kunnskap om rasismens uttrykksformer, begrunnelser, årsaker og erfaringer med rasisme.

Prosjektperioden går over 4 år og inkluderer 25 % formidlingsarbeid knyttet til HL-senterets virksomhet. Stipendiaten vil måtte følge doktorgradsutdanningen ved et av universitetene i Norge. Stillingen vil ha arbeidssted på HL-senteret og inngå i et integrert forskningsfellesskap. Lønn etter avtale.

Kvalifikasjoner:Oppnådd femårig mastergrad eller hovedfag innen humanistiske, utdanningsvitenskapelige eller samfunnsvitenskapelige fag, med gode karakterer.

HL-senteret er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist: 1. september 2019

Søknad med CV med vedlegg - sendes inn via søknadsskjema nedenfor.

Søknaden skal inneholde:

 • Kort søknadsbrev
 • Fem siders prosjektskisse (inntil 14 000 tegn inkl. mellomrom)
 • Framdriftsplan for prosjektet
 • Litteraturliste til skissen (inntil 4000 tegn inkl. mellomrom)
 • CV med eventuell publikasjonsliste
 • Kort sammendrag av master/hovedfagsoppgave
 • Karakterutskrift fra universitet eller høyskole
 • En side om motivasjonen bak søknaden

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.hlsenteret.no