Spennende jobbmulighet ved Yrkesmedisinsk avdeling ved Helse Bergen!

Lege i maritim medisin / medisinsk redaktør

Søknadsfrist: 02.01.2024

Helse Bergen

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har nesten 14.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg helsehjelp til pasientane våre, og rett opplæring til pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 900.000 pasientar og bidreg i utdanninga av fleire tusen helsearbeidarar. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset. Les meir på 

www.helse-bergen.no eller facebook.


Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Vi ønsker å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.

Er du lege og har lyst til å lære meir om helse til sjøs? Har du erfaring frå redaksjonelt arbeid og vil vere med å vidareutvikle verdas viktigaste medisinske oppslagsverk for sjøfolk? Vi styrker laget og lyser ut 100% stilling som lege og medisinsk redaktør i «Mariners Medico Guide» (www.medicoguide.com) ved Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin.

Guiden er godkjend til bruk om bord av sjøfartsnasjonar over heile verda og er lasta ned av meir enn 15 000 sjøfolk. Målet er at guiden skal gjere tilpassa medisinsk kunnskap lettare tilgjengeleg for sjøfolk i akutte situasjonar slik at dei får best mogleg støtte i krevjande situasjonar.

Som medisinsk redaktør i «Mariners Medico Guide» kan du vere med på å styrke helsetilbodet til sjøfolk. Velkommen til ein spanande og annleis legekvardag hos oss!

Stillinga er tilknytta Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin, eit nasjonalt kompetansemiljø ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Våre aktivitetar inkluderer den telemedisinske legevakta for sjøfolk, Radio Medico, seleksjonsmedisinske utgreiingar, undervisning , rådgjeving, regelverksarbeid, forsking og fleire innovasjonsprosjekt. Vi jobbar tett med mellom anna Sjøfartsdirektoratet, Forsvaret, Redningstenesta, Kystverket og Universitetet i Bergen, og med fleire offentlege, ideelle og private aktørar innan den maritime næringa.

Senteret har eit sterkt fagmiljø innan seleksjonsmedisin, med fleire forskingsprosjekt og leier fagnemnda for helsesaker i Sjøfartsdirektoratet. Det er stort rom for personleg fagleg utvikling i stillinga samstundes som oppgåver vil kunne bli endra over tid, tilpassa utvikling og behov. Vi er opptatt av å kunne legge til rette for forsking.

Besøk gjerne nettsidene våre for meir informasjon (www.nsmdm.no).

Arbeidsoppgåver

 • Medisinsk redaktør i «Mariners Medico Guide»
 • Telemedisinsk vaktteneste – Radio Medico, telefonlegevakta for sjøfolk
 • Undervisning/formidling på kurs og konferansar
 • Deltaking i fagutviklingsprosjekt og forbetringsarbeid

Kvalifikasjonar

 • Lege med klinisk erfaring – gjerne erfaring får ulike deler av helsesektoren, privat eller offentleg
 • Kandidat med spesialitet i allmennmedisin, samfunnsmedisin, arbeidsmedisin eller anna klinisk spesialitet vil bli tilsett i stilling som overlege. Kandidat utan spesialitet vil bli tilsett i stilling LiS i samfunnsmedisin og det vil bli lagt til rette for spesialistutdanning.
 • Erfaring frå redaksjonelt arbeid og formidling i tekst og/eller munnleg)
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftleg og munnleg
 • Interesse for maritim sektor
 • Norsk autorisasjon

Personlege eigenskapar

 • Arbeider systematisk og resultatorientert
 • Er ansvarsbevisst og har evne til gjennomføring
 • Er fleksibel og har fokus på løysingar
 • Er inkluderande og samhandlande
 • Er stødig, empatisk og robust i møte med andre

Vi tilbyr

 • Eit sjeldan høve til nybrottsarbeid i eit spanande, aktivt og tverrfagleg arbeidsmiljø
 • Tilrettelegging for fagleg og personleg utvikling
 • Lønn etter gjeldande avtalar

Mangfaldserklæring

Vi ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Webcruiter-ID: 4735163166

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS