Sykehuset Innlandet HF søker etter:

Doktorgradsstipendiat

Søknadsfrist: 30.08.2019

Sykehuset
Innlandet HF

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Vi arbeider i fremtidsrettet og kunnskapsbasert med åpenhet, involvering, respekt og forutsigbarhet. Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi.

Bli kjent med Sykehuset Innlandet Hf

Stilling som ph.d. stipendiat i 100 % stilling i 3 år, eller i 50 % i 6 år kombinert med klinisk stilling i SI, er ledig for tiltredelse fra mars 2020. Stillingen er tilknyttet forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) ved SI og prosjektet "Alcohol consumption in older individuals with cognitive impairment and dementia".

Stipendiaten ansettes ved AFS, SI, og arbeidssted er AFS sine lokaler ved Sanderud Sykehus, Ottestad. Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom, SI Sanderud, og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Trondheim samarbeider om veiledning av kandidaten.

Prosjektet er et selvstendig forskningsprosjekt bygget på allerede innsamlede data i Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog). Dette er et register med data fra pasienter utredet ved Hukommelsespoliklinikken ved alderspsykiatrisk avdeling ved SI og en rekke andre alderspsykiatriske-, geriatriske- og nevrologiske poliklinikker i Norge. For å svare på problemstillingene i ph.d. prosjektet vil data fra NorKog kobles til Reseptregisteret, Norsk Pasientregister (NPR) og Register for Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR).

Prosjektet vil søke å besvare forskningsspørsmål om forekomst av alkoholbruk hos personer som er registrert i NorKog, assosiasjonen mellom alkoholbruk og tid fra symptomdebut til utredning for kognitive symptomer, alkohol-medikament interaksjoner, og bruk av helsetjenester før og etter utredning for kognitiv svikt. Det er planlagt fire publikasjoner, og alle data som skal brukes i disse fire publikasjonene er samlet inn. Det er gjort få studier på sammenhengen mellom alkoholbruk og kognitiv svikt i Norge, og det er grunn til å tro at prosjektet og publikasjonene fra prosjektet vil få oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt.

Den som tilsettes må søke opptak til ph.d. ved NTNU og oppfylle kravet for opptak på fakultetets ph.d.-program, jf. § 5 i ph.d.-forskriften ved NTNU, se nettsider om ph.d. forskriften ved NTNU.

Mer informasjon samt studieprotokoll fås ved henvendelse til:

  • Prosjektleder, forskningsleder Sverre Bergh, forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom, SI Sanderud ([email protected])

Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad Fullført utdanning på mastergradsnivå innenfor relevant utdanning med et gjennomsnitt B eller bedre i tråd med NTNUs karaktersystem

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet
  • Evne til selvstendig, systematisk og målrettet arbeid
  • Gode samarbeidsevner vektlegges
  • Tilfredsstillende engelskkunnskaper er nødvendig

Vi tilbyr

  • Lønn etter gjeldende stipendsatser for SI
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
  • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
  • Faglig og personlig utvikling

Søk på stillingen her

Spørsmål om stillingen:

  • Sverre Bergh (Overlege), 456 79 393