Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Høgskolelektor i norsk

Søknadsfrist: 15.12.2019

Om stillingen

Stillingen ligger til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for humanistiske fag. Stilingen er midlertidig for perioden 1.1.2020 - 30.6.2020.

Kontakt:

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

 • Instituttleder Christina Sandhaug, Tel: 62517673, Mob: 99293911, e-post: [email protected]

Ansvar og oppgaver:

 • Stillingen vil i hovedsak bli tildelt undervisning ved høgskolens lærerutdanninger og videreutdanning av lærere.
 • Sentrale undervisningsemner som ligger til stillingen, er norsk språk og språkdidaktikk, samt lese- og skriveopplæring og norsk som andrespråk.
 • Også andre norskfaglige undervisningsemner kan være aktuelle
 • Noe av undervisningen vil medføre reiser til samlinger og praksisplasser i distriktet.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Kompetansekrav:

 • For tilsetting som høgskolelektor kreves minimum mastergradsnivå innenfor norsk eller norskdidaktikk, eller annen tilsvarende, relevant utdanning.
 • Dokumenterbar norskdidaktisk kompetanse ervervet gjennom utdanning eller yrkespraksis vil bli tillagt stor vekt.
 • Pedagogiske formalkvalifikasjoner vil bli vektlagt.
 • Det er ønskelig med kunnskap om pedagogisk bruk av IKT i undervisningen.
 • Søkere må kunne dokumentere god kommunikativ kompetanse i norsk

Personlig kompetanse:

 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt. Fagmiljøets arbeidsform krever tett samarbeid mellom ansatte og fagmiljøer, og gode samarbeidsevner er en forutsetning.
 • Det forutsettes også evne til å kommunisere godt med studenter og kollegaer.
 • I tillegg ønsker vi søkere med gode evner til å formidle faglige kunnskaper og ferdigheter på høyt nivå og vise engasjement.
 • Den som tilsettes må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter og takle til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.

Aktuelle kandidater innkalles til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1008, høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

Søk stillingen