Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Professor / Førsteamanuensis i folkehelsevitenskap

Søknadsfrist: 14.11.2019

Om stillingen

Ved Høgskolen i Innlandet er det ledig 50% fast stilling som professor/førsteamanuensis i folkehelsevitenskap. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap. Instituttet har ca. 800 studenter og ca. 55 ansatte organisert i tre seksjoner: Seksjon for folkehelse, Seksjon for idrett og kroppsøving (begge campus Elverum) og Seksjon for helse og treningsfysiologi (Campus Lillehammer).

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Ansvar og oppgaver

Den som ansettes må kunne undervise i epidemiologiske prinsipper/metoder innen folkehelsearbeid og i forskningsmetode med særlig vekt på kvantitative metoder og statistikk. Det er ønskelig at søker har kompetanse til å undervise i andre folkehelserelaterte fagområder som f.eks. helseutfordringer, overordnet samfunnsplanlegging, levekår og inkludering. Den som ansettes må kunne veilede på bachelor-, master-, og doktorgradsnivå. Det forventes at vedkommende bidrar til å søke eksterne forskningsmidler og påtar seg forskningsgruppelederansvar for fremtidig forskningsgruppe med særlig fokus på epidemiologiske perspektiver innen folkehelsevitenskap. Det er en forutsetning at de som tilsettes har arbeidsplass ved fakultetet og deltar aktivt i fagmiljøet.

Fakultetet arbeider aktivt med å utvikle kombinasjonsstillinger med arbeids- og samfunnsliv. Vi har i den sammenheng et eksisterende samarbeid med Sykehuset Innlandet hvor det vil kunne være aktuelt å opprette en kombinasjonsstilling for den utlyste stillingen, knyttet til Høgskolen i Innlandet.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Krav til utdanning:

Doktorgrad innen folkehelsevitenskap med fokus på epidemiologiske problemstillinger/perspektiver samt dokumentert kompetanse innen statistikk/kvantitative metoder på avansert nivå. Sentrale kompetanseområder hos den vi søker omfatter temaer som samfunnshelse, helseovervåkning, statistikk, o.l.

Krav til erfaring:

Erfaring med analyse, databearbeiding og behandling av datasett fra ulike kilder, og å ha evne til å omsette data til informasjon og kunnskap. Søkere må beherskes statistiske programmer på et avansert nivå.

Erfaring med å lede forskergrupper og/eller forskningsprosjekter, samt erfaring med å søke eksterne midler.

Det kreves pedagogisk kompetanse og formidlingskompetanse som innebærer å være en faglig pådriver, kompetansebygger og nettverksbygger både intern og ved utadrettet virksomhet (mot samfunns- og arbeidsliv).

God digital kompetanse og interesse for å ta i bruk nye IT-verktøy.

Personlig kompetanse:

Den som tilsettes må kunne

 • Samarbeide godt med andre, ha evne til initiativ, ha en strukturert arbeidsform og trives med å håndtere flere oppgave parallelt
 • Ha evne til å skape positivt engasjement blant sine kollegaer og i undervisnings- og veiledningssammenheng blant studenter
 • Ha dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning
 • Ha interesse for digitalisering og nye undervisningsformer
 • Ha god fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig

Ved rangering av søkerne vil følgende kriterier bli vektlagt:

 • Kvalitet, relevans og omfang av vitenskapelig arbeid, samt vitenskapelige bidrag på konferanser.
 • God kjennskap til fagområdene/temaene epidemiologi, kvantitative metoder, statistikk, helseutfordringer, samfunnsplanlegging, levekår, inkludering
 • Erfaring med undervisning og veiledning av studenter på master og PhD nivå.
 • Andre dokumenterte kvalifikasjoner som er relevante for stillingen, for eksempel evne til populærvitenskapelig- og/eller annen formidling
 • Pedagogisk erfaring/utdanning.
 • Mestring av skandinavisk språk, muntlig og skriftlig.
 • God IKT-kompetanse og bruk av digitale verktøy. Personlig egnethet tillegges stor vekt.
 • Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale.
 • Dersom det ikke har vært mulig å få søkere som tilfredsstiller kompetansekravene kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år og seks måneder i lavere stilling som vedkommende tilfredsstiller kompetansekravene til, forutsatt at vedkommende etter ansettelsesmyndighetens vurdering, har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via ‘Søk stillingen’. Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste med inntil 10 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

En spennende og utfordrede jobb ved en høgskole I utvikling, engasjerte kollegaer og et godt arbeidsmiljø

Stillingen lønnes i stillingskode 1013 professor eller førsteamanuensis kode 1011 i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se http://www.inn.no/om-hoegskolen/hinn-som-arbeidsgiver

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søk stillingen