Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Professor / førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i barnehagepedagogikk

Søknadsfrist: 19.01.2020

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk - Institutt for pedagogikk og samfunnsfag

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 230 ansatte.


Vår visjon er «Sterkere sammen».


Institutt for pedagogikk og samfunnsfag på Hamar har ansvar for å levere undervisning i pedagogikk og samfunnsfag inn i barnehage- og grunnskolelærerutdanningene, faglærerutdanning i musikk, lektorutdanning i språkfag, PPU, årsstudium samfunnsfag og masterprogrammene i tilpasset opplæring og i undervisningsledelse.


Instituttet har stor ekstern virksomhet gjennom bl.a. etter- og videreutdanning av lærere i barnehage og skole, herunder i veiledning, spesialpedagogikk, instruktøropplæring og prøvenemder.


I tillegg kommer kurs og veiledning på ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og omfattende forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet.


Tre forskergrupper er tilknyttet Instituttet: Diversity in Education, (sammen med Institutt for humanistiske fag), Studies in Professional Development, Learning and Policy og Childhood and early years education.


Instituttet består av ca. 41 ansatte fordelt på to fagområder, pedagogikk og samfunnsfag.


Instituttet har 4 professorer/dosenter, 14 i andre førstestillinger, 17 høgskolelektorer og 6 stipendiater.

Ved Høgskolen i Innlandet, fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er det fra 01.01.2020 ledig en fast stilling i 100% og 2 midlertidige stillinger i 100 % fra 01.08.20 – 31.07.2021 og fra 01.08.2020 - 31.12.2020 som professor/førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor i barnehagepedagogikk. Stillingen ligger til fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for pedagogikk og ssamfunnsfag.

Ansvar og oppgaver

For stillingene er det særlig ønskelig med kompetanse inn mot høgskolens strategiske satsing på lærerutdanning, masterutdanning og forskerutdanning i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Ved ansettelse legges det vekt på undervisningsdyktighet og relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid. Det forventes at den ansatte deltar aktivt i utviklingen av instituttets og fakultetets studie- og forskningsprofil. For alle stillingene forutsettes det kontorarbeidsplass ved studiested Hamar.

Arbeidsområder for stillingen

 • Stillingen har arbeidsoppgaver knyttet til undervisning, veiledning og forskning innenfor barnehagepedagogikk i Fakultetets lærerutdanninger.
 • Undervisning og veiledning av studenter må påregnes innenfor våre regionale etterutdanningsprogrammer.
 • Oppgaver knyttet til etter- og videreutdanning av barnehageansatte
 • Delta i utvikling av en masterutdanning innen barnehage
 • Det kan være aktuelt å bidra i fakultetets øvrige studietilbud slik som masterprogrammer og ph.d.-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag.
 • Det forventes at den ansatte driver aktivt FoU-virksomhet innenfor det barnehagepedagogiske feltet, nasjonalt og internasjonalt.
 • Det forventes at den ansatte deltar aktivt i utviklingen av instituttets og fakultetets studie- og forskningsprofil og deltakelse i forskningsgruppe.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Ved tilsetting som professor vil det tillegges ansvar for utvikling av forskning og forskningsgupper. I dette ligger det ansvar for å lede en forskningsgruppe og å være med på å skrive eksterne søknader og veilede kollegaer. Ved tilsetting som førsteemanuensis forventes det deltakelse i forskningsgruppe og å delta aktivt i forskningsutvikling.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha utdanning som førskole- og barnehagelærer eller tilsvarende relevant pedagogisk utdanning
 • Søkere må ha utdanning på minimum masternivå i barnehage pedagogikk eller tilsvarende relevant pedagogisk utdanning.
 • For ansettelse som professor kreves vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder innen pedagogikk/barnehagepedagogikk eller tilsvarende relevant fagomåde.
 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves en doktorgrad i pedagogikk/barnehagepedagogikk med klar innretning mot barnehagepedagogikk hvor relevansen for barnehagelærerutdanningen vektlegges eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet, eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
 • For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • For ansettelse som høgskolelektor kreves utdanning på mastergradsnivå. I tillegg ønskes relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis.
 • Det er ønskelig at søkere har arbeidserfaring fra arbeid i barnehage og erfaring som pedagogisk leder og særlig styrerkompetanse vektleges
 • Kompetanse som kan bidra til utvikling av det barnehagepedagogiske feltet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Kunnskap om pedagogisk bruk av IKT i undervisningen
 • Ved ansettelse legges det også vekt på erfaring med undervisning og forskning i høyere utdanningundervisningsdyktighet og relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid.
 • God kjennskap til norsk/skandinavisk barnehage, barnehagelærerprofesjonen og norsk/skandinavisk utdanningssystem
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig/ Må kunne tilegne seg god fremstillingsevne på norsk, skriftlig og muntlig, innen tre år etter ansettelse.
 • Det blir samlet sett lagt vekt på utdanning og erfaring som er relevant for barnehagelærerutdanningen og behov ved instituttet.
 • For alle stillingskategorier kreves i tillegg dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale.

Personlig kompetanse

 • Samarbeidsevne
 • Evne og vilje til å bygge relasjoner til norske og internasjonale samarbeidspartnere
 • Interesse for og vilje til å veilede kollegaer i FoU-arbeid
 • Interesse og vilje for å utvikle en bred barnehage pedagogisk plattform ved instituttet.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 15 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Kontakt

 • Instituttleder Christina Elde Mølstad, Tel: 62 51 72 90, Mob: 41 14 57 79 eller e-post: [email protected]

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode som Professor/1013, Førsteamanuensis/1011, Førstelektor/1198, eller Høgskolelektor/1008 i statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver

Søk stillingen