Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Instituttleder - Institutt for bioteknologi

Søknadsfrist: 10.12.2019

Om stillingen

Har du ambisjoner om å kunne lede et framtidsrettet fagmiljø i bio-sektoren?

Ved Institutt for bioteknologi er det ledig 100 % stilling som instituttleder. Instituttet har bygd opp et allsidig FoU-miljø innrettet mot de viktige «farge-sektorene» - grønn (agro/husdyr/planter), rød (human helse), blå (akva & marin), og hvit (industri) bioteknologi. Instituttet, gjennom sitt tette fokus på anvendt bioteknologi, har blitt en relevant og attraktiv forskningspartner for næringsliv og sterke forskningsmiljøer i regionen, hele Norge og i utlandet. Instituttet står nå foran utfordringer med å drifte en stadig økende internasjonal student-tilstrømning og videreføre en ambisiøs prosjektportefølje.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».


Institutt for bioteknologi, som hører inn under Fakultet for anvendt økologi, landbruk og bioteknologi, holder til i Biohuset på studiested Hamar. Det er for tiden 22 ansatte ved instituttet. Ved institutt for bioteknolog tilbys en internasjonal masterutdanning i næringsrettet bioteknologi, ph.d. utdanning i anvendt økologi og bioteknologi i samarbeid med institutt for skog- og utmarksfag, foruten et ett-årig utdanningstilbud på bachelornivå for utvekslingsstudenter. All undervisning ved instituttet foregår på engelsk.


Det er høy forskningsaktivitet ved instituttet, og et utstrakt samarbeid både med agroindustrien gjennom klyngefellesskapet NCE Heidner Biocluster, og med forskningsinstitusjoner og offentlige instanser både i inn- og utland. Instituttet bedriver også forskning innen human helse i samarbeid med sykehus og offentlige institusjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Vi er interessert i en person med variert bakgrunn og med forståelse for bioteknologi:

 • som er god på nettverksbygging og samarbeid med eksterne aktører
 • som kan bidra til å øke mulighetsrommet, bl.a. gjennom å utvikle nye tilbud og styrke den faglige virksomhet.

Instituttleder tilsettes på åremål for 4 år, med mulighet for å søke ytterligere to perioder (totalt 12 år).

Instituttleder er en faglig og administrativ lederstilling med delegert myndighet fra dekanen, og han/hun rapporterer til denne. Instituttleder inngår i dekanens ledergruppe og har medansvar for strategisk utvikling og profilering av den samlede høgskolen og fakultetet.

For mer informasjon om stillingen, kontakt:

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle instituttet i tråd med INNs verdier og med fokus på forskning, utdanning og formidling i samarbeid med arbeidslivet
 • Strategisk og operativt ansvar for alt utdannings- og FOU-arbeid ved instituttet.
 • Utvikle og drifte utdanningstilbud og forskningsaktivitet med høy kvalitet, herunder eksternfinansiert virksomhet.
 • Sikre og utvikle god utdanningskvalitet. Herunder arbeide med å fremme digitalisering og modernisering.
 • Personalansvar for instituttets medarbeidere. Herunder ivareta vedtatte prinsipper om involvering og medvirkning, samt å sørge for at intensjonene i Hovedavtalen, Tilpasningsavtalen og avtaleverket for øvrig blir fulgt.
 • Ivareta studentdemokratiet og sikre studentenes medvirkning på instituttnivå.
 • Drive effektiv økonomi- og ressursforvaltning ved instituttet, i samsvar med fastsatte rammer og strategiske føringer.
 • Utvikle omstillings- og endringskapasitet.
 • Bidra aktivt til HINNs arbeid med likestilling og mangfold.
 • Sikre at instituttet har en positiv og inkluderende organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø for medarbeidere og studenter
 • Rapportering av instituttets virksomhet.

Kvalifikasjonskrav

 • Faglig kompetanse (fortrinnsvis på førstestillingsnivå) innenfor relevant fagområde.
 • Relevant ledererfaring, fortrinnsvis innen utdanning og/eller FoU arbeid.
 • Kjennskap til økonomistyrings- og forvaltningsprinsipper i offentlig sektor.
 • Innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingstrender innen forskning og høyere utdanning.
 • Innsikt i utvikling og bruk av kommunikasjon og digitale verktøy i utdanning og forskning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, og engelsk.

Personlig kompetanse

 • Evne til å utøve strategisk og operativ ledelse.
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse.
 • Motiverende, resultatorientert og inkluderende lederstil.
 • God gjennomføringsevne.
 • Gode relasjonelle ferdigheter, trives med og ha evne til nettverksbygging.
 • Gode kommunikasjonsevner, både internt og eksternt.
 • Engasjement for lærings- og arbeidsmiljø.
 • Endringsvilje og engasjement for modernisering og nyskaping.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole med store ambisjoner.
 • Muligheten for å være med på å skape noe nytt sammen med engasjerte kollegaer og studenter.
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1475 instituttleder i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bla gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Støtte til dekning av mobil og bredbånd etter høgskolens ordninger.
 • Gode velferdsordninger.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden
 • Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Søk stillingen