Ledig stilling ved Havforskingsinstituttet

Effekter av klima på marine økosystem

Søknadsfrist: 28.07.2019.

Om stillingen

Havforskningsinstituttet (HI) har ledig en 4-årig åremålsstilling som postdoktor, med 25 % pliktarbeid. Hovedfokus vil være på klimaeffekter i det nordlige Barentshavet, og hvordan slike effekter vil påvirke det fysiske miljø og artene som lever der.

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.


Den 1. januar 2018 ble Havforskningsinstituttet fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Den som ansettes blir en del av Forskningsgruppe for Oseanografi og klima. Stillingen vil ha arbeidssted i Tromsø, men det vil også være ønskelig med periodevise opphold i Bergen.

Det nordlige Barentshavet er et område som opplever store endringer i havtemperaturer og isdekke, og med tilhørende endringer i utbredelse av marine arter. Med denne stillingen ønsker Havforskningsinstituttet å belyse noen av problemstillingene knyttet til dette. Aktuelle problemstillinger er utveksling av vannmasser og sjøis mellom det nordlige Barentshavet og det tilhørende Polhavet/Karahavet, og hvordan endringer i dette påvirker området og de marine artene. Fokus vil også være på å undersøke hvor viktig Polarfronten og det nordlige Barentshavet er for de varmekjære arter (inkludert de kommersielle artene), og å bidra til studier for å belyse effekten av langtidsendringer i temperatur og sjøis på det arktiske økosystemet og bentisk-pelagisk kobling. Studiene vil basere seg på romlige data fra både numeriske modeller og observasjoner. Det er derfor en fordel om søker har erfaring med bruk av slike data og kunnskap om hvordan fysiske forhold er bestemmende for biologi og økologisk tilstand. Det kan også være aktuelt å delta på tokt.

HI har en omfattende rådgivningsaktivitet og stillingen vil berøre noen av instituttets viktige og interessante problemstillinger. I den forbindelse er det lagt inn 25% pliktarbeid i den 4-årige stillingen for støtte til grunnlagsarbeid knyttet til den løpende rådgivningen. Dette arbeidet vil komme innimellom forskningsarbeidet. Videre har forskningsgruppen også ansvar for undervisning i oseanografi ved Universitet i Tromsø, Norges Arktiske universitet, som det kan være aktuelt å bidra til som del av pliktarbeidet. I tillegg representerer stillingen en god karrieremulighet for en dyktig og motivert forsker som vil bli en del av et produktivt forskningsmiljø, og som finner glede og inspirasjon i å arbeide ved Norges ledende marine forskningsinstitutt.

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • Doktorgrad i oseanografi, økologi eller annet relatert fagfelt.

I tillegg vil følgende bli vektlagt:

 • Erfaring med bearbeiding av romlige datasett og tidsserieanalyse.
 • God forståelse av havklima, dynamikk i norske polare havområder og hvordan dette påvirker marine arter og økosystem.
 • Gode programmeringsegenskaper relatert til programmering og statistisk analyse av resultatene (f. eks. i Matlab, R og/eller Python)
 • Evne til både å arbeide selvstendig og som del av en gruppe, og ha gode samarbeidsevner.
 • Erfaring med å jobbe tverrfaglig.
 • Evne til å generere, gjennomføre og publisere aktiviteter effektivt og målrettet.
 • Gode ferdigheter i skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Vi tilbyr:

 • Et utfordrende, kreativt og internasjonalt arbeidsmiljø innenfor et av Europas ledende marine forskningsmiljø, som ligger helt i front innen bruk av marine observasjoner til å undersøke klima og tilhørende effekter på økosystem.
 • Spennende prosjekt i et solid fagmiljø
 • Nye lokaler på Framsenteret i Tromsø
 • Fleksitidsordning, med sommer- og vintertid
 • Offentlig tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mobiltelefon
 • Bedriftshytter og bedriftsidrettslag
 • Trening i arbeidstiden

Ytterligere informasjon

Stilling som 1352 postdoktor lønnes etter Statens lønnsregulativ etter kvalifikasjoner, i samsvar med Hovedtariffavtalen i staten. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.hi.no, eller ta kontakt med:

I søknaden ønsker vi at du beskriver dine egenskaper, kompetanse, erfaring og motivasjon for stillingen. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, relevante attester og vitnemål.

Oppstart etter avtale.

Søknadsfrist 28 juli 2019.

Søk på stillingen