Ledig stilling ved Havforskingsinstituttet

Stipendiat i marine nanopartikler knyttet til havets helse

Søknadsfrist: 30.06.2019

Om stillingen

Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for en 3-årig stipendiat i forskningsgruppen Fremmed- og smittestoff, med arbeidssted Bergen. Forskningsgruppen Fremmed- og smittestoff forsker på og overvåker innholdet av uønskede stoffer i fisk og sjømat, og bidrar med kunnskap om parasitter, samt kvalitetsforringende og humanpatogene bakterier. Forskningsgruppen består per i dag av 24 forskere og vi er i stor grad involvert i vitenskapelige spørsmål som instituttet arbeider med som nasjonal rådgiver.

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner

i Matre, Austevoll og Flødevigen.


Den 1. januar 2018 ble Havforskningsinstituttet fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Arbeidsoppgaver

Denne stillingen er en del av prosjektet Marine nanopartikler, der vi skal etablere ny kunnskap om nanopartikler i det marine miljø under satsingen på havets helse og dermed gi direkte bidrag til både Havforskningsinstituttets visjon om rene og rike hav- og kystområder og FNs bærekraftsmål 14.1 og 14.2 om livet under vann og sunne og produktive hav. Kunnskapen vil anvendes på kystøkologiske problemstillinger relatert til forurensning som følge av deponering av avfall fra gruvedrift i norske fjorder, samt på utslipp av uorganiske fremmed- og næringsstoff fra havbruk.

Prosjektet vil være tilknyttet et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen og Danmarks Tekniske Universitet. Prosjektarbeidet vil fokusere på å utvikle metodikk for bestemmelse av nanopartikler av uorganiske grunnstoff i marine prøver, karakterisere forekomst av uorganiske nanopartikler i det marine miljø, fisk og sjømat samt eksponeringsforsøk for å karakterisere opptak og utskillingskinetikk for nanopartikler. Kvalitetssikring, dataanalyse og tolkning av resultatene for både muntlige presentasjoner på møter og skriving av vitenskapelige publikasjoner er sentrale arbeidsoppgaver. Utviklingen av metodikk vil foregå hovedsakelig på Havforskningsinstituttet i Bergen samt i perioder ved Danmarks Tekniske Universitet. Eksponeringsforsøkene vil foregå på Havforskningsinstituttets egnede fasiliteter. Veiledning av bachelor- og masterstudenter vil kunne inngå i stipendiatstillingen. Arbeidet skal munne ut i en PhD avhandling.

Kvalifikasjoner

Kandidaten må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarende grad i kjemi, nanoteknologi eller tilsvarende fagfelt. Hvis ikke mastergrad er oppnådd må kandidaten ha levert masteroppgaven til vurdering innen søknadsfristen er ute. Det er en forutsetning at mastergraden er oppnådd før ansettelse kan skje.

Erfaring fra praktisk laboratoriearbeid innen kjemi er et krav. Det vil bli lagt vekt på mengden praktisk laboratoriearbeid innen kjemi som dokumentert i masteroppgaven og eventuell senere arbeidserfaring.

Søker må ha erfaring med praktisk bruk av viktige analyseteknikker i et moderne laboratorium slik som kromatografi, massespektrometri og spektroskopi. Erfaring med teknikker relevant spesifikt for nanopartikler i miljø- og biotaprøver (sp-ICP-MS, SEM, TEM, AFFF, DLS, UV-Vis etc.) bør også beskrives. Det er en fordel med erfaring innen metodeutvikling og kvalitetssikring.

Søker må ha gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper og ha gode kunnskaper i norsk, svensk eller dansk da arbeidsspråket på Havforskningsinstituttet er norsk/skandinavisk.

Personlige og mellommenneskelige egenskaper vil bli lagt vekt på. Følgende kompetanser vil bli konkret vektlagt i vurderingen av de personlige egenskapene: planlegging, problemløser, resultatorientert, lærevillig, pågangsmot og god kommunikator. Ambisjoner, potensial og motivasjon for forskning og for å gå i gang med en PhD utdanning vil bli tillagt betydelig vekt ved vurdering av kandidatene.

For stillingen gjelder følgende:

Om stipendiatstillingen: Samlet stipendiatperiode er 3 år.

Om forskerutdanningen: Som stipendiat skal du delta i et godkjent utdanningsprogram for en PhD-grad innenfor en tidsramme på 3 år ved Universitetet i Bergen. Endelig plan for gjennomføringen av forskerutdanningen skal være godkjent av fakultetet inne tre måneder etter at kandidaten har begynt i stillingen. Det er en forutsetning for ansettelse at kravene for opptak til PhD-studiet ved Universitetet i Bergen er oppfylt.

Vi tilbyr:

 • Et godt og faglig utfordrende, kreativt og internasjonalt arbeidsmiljø innenfor et av Europas ledende marine forskningsmiljø
 • Arbeid i et nasjonalt institutt med internasjonal kontakt og faglig kontakt mot både Universitetet i Bergen og Danmarks Tekniske Universitetet
 • NS-EN ISO/IEC 17025 akkrediterte laboratoriefasiliteter av høy internasjonal standard med status som nasjonalt referanselaboratorium
 • Fleksibel arbeidstid, med sommer- og vintertid og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • Offentlig pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mobiltelefon
 • Mulighet for å benytte velferdstilbud som å låne bedriftshytter og å være med i bedriftsidrettslag

Søknaden skal inneholde:

 • En kort redegjørelse om søkerens forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen
 • Navn og kontaktopplysninger til minst to referanser, der en av disse bør være hovedveileder fra masteroppgave eller tilsvarende oppgave
 • CV
 • Karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad, alternativt en bekreftelse på at mastergradsoppgaven er levert
 • Relevante attester
 • Eventuell liste over vitenskapelige publikasjoner
 • Eventuelle publikasjoner i full tekst

Søknad og vedlegg, i originalspråk og med attesterte oversettelser til engelsk eller et skandinavisk språk, må lastes opp i Jobbnorge via link på denne siden. For kandidater med utenlandsk utdanning bør NOKUT-godkjenningsbrev legges ved, samt beskrivelse av grads- og karaktersystem fra den utenlandske utdanningen. Det gjøres oppmerksom på at søkere med utenlandsk mastergrad må vise frem originale dokumenter ved oppstart.

Ytterligere informasjon

Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med:

Stilling som 1017 stipendiat lønnes etter Statens lønnsregulativ etter kvalifikasjoner, i samsvar med Hovedtariffavtalene i staten. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Oppstart vil være 1. januar 2020. Søknadsfrist: 30. juni 2019. Søknader behandles i august.

Søk på stillingen