Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Førsteamanuensis / førstelektor innen samfunn og funksjonshemming

Søknadsfrist: 15.04.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag har ledig fast stilling som Førsteamanuensis/førstelektor innen samfunn og funksjonshemming

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 01.08.2020 ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i Samfunn og funksjonshemming med tilknytning til det vernepleiefaglige miljøet.

Stillingen er knyttet til Institutt for helse, - sosial og velferdsfag, og nærmeste overordnede er instituttnestleder.

Hovedarbeidssted er p.t. Campus Porsgrunn.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Vi søker en person med samfunnsvitenskapelig kompetanse som kan bidra konstruktivt i videreutvikling av vårt solide forsknings- og undervisningsmiljø innenfor temaområdet funksjonshemming. Dette er et sammensatt temaområde, som omfatter eksempelvis velferdsstatens tjenester, arbeidsliv, levekår, oppvekst og utdanning, helse- og sosialpolitikk, tverrsektorielt samarbeid (offentlig, frivillig, privat) og sosial innovasjon. Søkere oppfordres til å beskrive hvordan egen kompetanse er relevant for forskning og undervisning om funksjonshemming, eksempelvis som bidrag i tverrfaglig samarbeid. Vi er åpne for søkere med spesialkompetanse innenfor avgrensede områder, men med interesse for å anvende og utvikle sin kompetanse i samarbeid med andre.

Arbeidsoppgavene er forskning, undervisning, veiledning, utviklingsarbeid og formidling. Undervisning og veiledning vil foregår på bachelor-, master- og PhD-nivå, men med særlig vekt på instituttets bachelorprogram i vernepleie og masterprogram i samfunn og helse.

Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som ansettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha profesjonsutdanning innen helse- og sosialfag, eller annen relevant bachelorutdanning med relevant tilleggsutdanning på masternivå, og bør ha doktorgrad eller tilsvarende fordypning som tilfredsstiller kravene for å bli tilkjent førstekompetanse. Søkere må ha god kjennskap til vernepleiefeltet, og bør ha bred erfaring fra tverrfaglig og tverretatlig tiltaksarbeid rettet mot personer med kognitive funksjonsnedsettelser. Erfaring med koordinering og ledelse av tiltaks- og utviklingsprosjekter på tvers av fag og tjenester, erfaring fra praksisrettet forskning innen relevante kunnskapsområder i vernepleie blir foretrukket.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor, kan en søker bli ansatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ved ansettelse i midlertidig kvalifiseringsstilling som førstelektor vil ny sakkyndig vurdering bli gjennomført innen utløpet av denne perioden.

Da undervisningsspråket er norsk må den som ansettes kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger.

Velkommen til campus Porsgrunn

Se hvordan vi har det hos oss.

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For søkere som primært vurderes på grunnlag av egen praksis, stilles det krav om undervisning- og veiledningserfaring og erfaring fra utdanningsledelse som samlet sett tilsvarer en andel av heltidsstilling i høyere utdanning tilsvarende to år.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Søkere som ikke har slike utdanningsfaglige kvalifikasjoner, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

• Vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner.

• Faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon innen vernepleiefeltet/og eller samfunnsvitenskapelig forskning om funksjonshemming.

• Publisering i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter.

• Undervisningserfaring og -kompetanse innen helse- og sosialfag.

• Administrativ erfaring og kompetanse.

• Evne til å skaffe eksterne midler.

• Forskningsledelse, deltakelse og forskningsprosjekter og forskningsformidling.

• Erfaring innen forskningsdrevet innovasjon og industrisamarbeid.

• Erfaring fra internasjonale forskeropphold.

• Annen relevant kompetanse.

• Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

  • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
  • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
  • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
  • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
  • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): LT 61-77 NOK 542 400 – 741 300 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For opplysningar om stillinga:

For opplysningar om søknadsprosessen:Seksjonssjef Britt G Wien, e-post: [email protected]

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
  • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor).
  • Liste over vitenskapelige publikasjoner.
  • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema.Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling.Øvrige søkere skal i beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
  • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Søk stillingen