Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Førsteamanuensis i interaksjonsdesign

Søknadsfrist: 19.01.2020

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Førsteamanuensis i interaksjonsdesign

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Fakultet for kunst, musikk og design består av tre institutt. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Ved Institutt for design er det ledig ei åremålsstilling for 6 år som førsteamanuensis (100 %) i interaksjonsdesign. Tilsetjing er ønska frå̊ 1. august 2020.

Arbeidsoppgåver/forskingsområde:

Vi søker ein førsteamanuensis til undervisnings- og forskingsrelaterte oppgåver innanfor instituttets fordjupingsområder. Den som vert tilsett må̊ ha bakgrunn frå grafisk design med hovudvekt på interaksjon. Vi søker ein sterk designfagleg utøvar med relevant spisskompetanse og ambisjonar om å utforske grensene for kritisk interaksjonsdesign gjennom varierte uttrykk og medieflatar. Den som vert tilsett må ha forståing for- og kunna reflektera kritisk over fagfeltets betydning for samfunn og teknologisk utvikling. Difor vil søkar som i sine prosjekt adresserer sosiale og kulturelle forhold på kritiske og/eller transformative måtar verte føretrekte. Ein sterk visuell og konseptuell kompetanse vil bli vektlagt. Søkar bør ha brei praktisk erfaring og kunne plassera design inn i ein større historisk, samfunnsmessig samanheng. Kandidaten må forstå og kunne artikulere feltets relevans for visuell kultur og tverrfagleg samarbeid. Søkarar må beherske programmering for interaktiv visuell prototyping, og ha erfaring med «open-source»-metodikk.

Aktuelle søkarar må ha erfaring med forsking gjennom design, og kunne integrere arbeidet i eigen undervisningspraksis. Vi ønsker ein designar som kan engasjere og inspirere til fagleg eksperimentering gjennom praktiske utprøvingar, rettleiing og relevant teori.

Førsteamanuensen vil arbeide nært med andre i fagstaben og være delaktig i den faglege diskusjonen om instituttet sin profil og undervisningsopplegg.

Arbeidsoppgåver:

 • Undervisning og rettleiing
 • Ansvar for undervisningsopplegg
 • Kunstnarleg utviklingsarbeid, prosjektuvikling/-leiing inkludert
 • Hovudrettleiar for ph.d, MA, BA studentar
 • Rekruttering av ph.d, BA og MA studentar
 • Formidling av resultat
 • Organisering og tilrettelegging av desse oppgåvene
 • Administrative oppgåver og andre styringsoppgåver

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Til stilling som førsteamanuensis vert det kravd gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnarleg utviklingsarbeid på aktuelt fagområde eller dokumentert kunstnarleg verksemd eller utviklingsarbeid på høgt internasjonalt nivå og med ei særleg fordjuping som er relevant for fagområdet eller disiplinen

Til stilling som førsteamanuensis vert det kravd grunnleggjande kompetanse for undervising og rettleiing på universitets- og høgskulenivå. Dette inneber fullført universitetspedagogisk utdanning, samt grunnleggjande ferdigheiter innan planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervising og rettleiing. Relevante kurs i kombinasjon med eigen praktisk undervising vil kunne erstatte universitetspedagogisk program. Dersom den som blir tilsett ikkje kan dokumentere tilstrekkeleg utdanningsfagleg kompetanse ved tilsetting, må krava vere oppfylte innan to år.

Utdanningsfagleg kompetanse skal dokumenterast gjennom ei utdanningsfagleg mappe. Denne skal innehalde oversikt over praktisk erfaring og kompetanse, dokumentasjon av dette og eit kortfatta refleksjonsnotat. Notat skal primært vere knytt til eigen undervisingsfilosofi og vurdering av eigen undervising i høve til kunnskap om studentar si læring i høgre utdanning. Nærare informasjon om dokumentasjon av utdanningsfagleg kompetanse finn du her.

Ved Universitetet i Bergen blir det lagt reell vekt på pedagogiske kvalifikasjonar ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar.

Den faglege kompetansen vil bli vurdert av ein sakkunnig komité. Dei best kvalifiserte søkjarane vil bli kalla inn til intervju av ei intern intervjugruppe, og vil også kunne måtte halde prøveførelesning for instituttets stab og studentar.

I tillegg vil det bli lagt vekt på:

 • Gode samarbeidsevner med vekt på dialog og inkluderande fagleg kommunikasjon
 • Organisatoriske evner og erfaring

Undervisningsspråket er skandinavisk og engelsk. Det blir stilt krav om at den som vert tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjing.

Vi tilbyr:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Stilling som førsteamanuensis (kode 1011) i lønnssteg 64 - 72 (lønsramme 24:8, med løn kr. 573.100 - 667.200 brutto i året i fulltidsstilling). Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For særlig kvalifiserte søkjarar kan det bli aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • CV
 • Vitnemål og attestar
 • Dokumentasjon av undervisningserfaring og pedagogiske kvalifikasjonar
 • Materiale som dokumenterer kunstnarleg utviklingsarbeid og kunstnarleg verksemd

Søkaren må gjere greie for sine kvalifikasjonar knytt til dei forhold stillinga krev og vektlegg, mellom anna ei beskriving av intensjonar og mål for åremålsperioden. Det er viktig at søkaren tydeliggjer sine betraktningar og beskriv sitt syn på fagfeltets posisjon og muligheiter.

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen