LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Førsteamanuensis (50 %) i illustrasjon ved Institutt for design

Søknadsfrist: 15.08.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Fakultet for kunst, musikk og design består av tre institutt. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Førsteamanuensis (50 %) i illustrasjon ved Institutt for design 

Ved Institutt for design er det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis (50 %) innan fagområdet illustrasjon.

Arbeidsoppgåver/forskingsområde:

Vi søkjer ein førsteamanuensis til undervisnings- og forskingsoppgåver innanfor fagområdet illustrasjon. Søkjaren må ha ambisjon om å utforske og utfordre grensene for kva illustrasjon er og kan vera, gjennom varierte utrykk og medieflatar.  

Vi søkjer ein fagleg dyktig illustratør som har ein sterk profil frå praksis i illustrasjon og brei erfaring innan visuell historieforteljing. Søkaren må ha god kunnskap og kompetanse i både analoge og digitale verktøy og kunne sjå dei faglege  mogelegheitene i møte med ny teknologi og media. Erfaring frå arbeid med tidsbaserte media samt relevant praksis innan karakterutvikling og redaksjonell illustrasjon er ynskeleg. Høg visuell og konseptuell kompetanse, samt ein sterk evne til kontekstualisering vil òg bli prioritert.  

Søkjarar må kunne sette illustrasjon inn i ein breiare historisk og sosial kontekst og kunne bidra til å utvikle/styrke illustrasjonsfagets relevanse og posisjon. 

Den som vert tilsett må demonstrere evner til kritisk refleksjon over faglege prosessar og fagets etiske utfordringar. I tillegg ønsker vi at søkaren har forståing for, og evner å reflektere kritisk over fagfeltets betyding for visuell kultur og tverrfagleg samarbeid. 

Arbeidsoppgåver:

 • Undervisning og rettleiing
 • Ansvar for undervisningsopplegg
 • Kunstnarleg utviklingsarbeid, prosjektutvikling/-leiing inkludert
 • Hovudrettleiar for ph.d.-, MA- og BA-studentar
 • Rekruttering av ph.d.-, MA- og BA-studentar
 • Formidling
 • Organisering og tilrettelegging av desse oppgåvene
 • Administrative oppgåver og andre styringsoppgåver

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Til stilling som førsteamanuensis vert det kravd ph.d.-utdanning eller gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnarleg utviklingsarbeid på aktuelt fagområde eller dokumentert kunstnarleg verksemd eller utviklingsarbeid på høgt internasjonalt nivå og med ei særleg fordjuping som er relevant for fagområdet eller disiplinen

Til stilling som førsteamanuensis vert det kravd grunnleggjande kompetanse for undervising og rettleiing på universitets- og høgskulenivå. Dette inneber fullført universitetspedagogisk utdanning, samt grunnleggjande ferdigheiter innan planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervising og rettleiing. Relevante kurs i kombinasjon med eigen praktisk undervising vil kunne erstatte universitetspedagogisk program. Dersom den som blir tilsett ikkje kan dokumentere tilstrekkeleg utdanningsfagleg kompetanse ved tilsetting, må krava vere oppfylte innan to år.

Utdanningsfagleg kompetanse skal dokumenterast gjennom ei utdanningsfagleg mappe. Denne skal innehalde oversikt over praktisk erfaring og kompetanse, dokumentasjon av dette og eit kortfatta refleksjonsnotat. Notat skal primært vere knytt til eigen undervisingsfilosofi og vurdering av eigen undervising i høve til kunnskap om studentar si læring i høgre utdanning. Nærare informasjon om dokumentasjon av utdanningsfagleg kompetanse finn du her.

Ved Universitetet i Bergen blir det lagt reell vekt på pedagogiske kvalifikasjonar ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar.

Den faglege kompetansen vil bli vurdert av ein sakkunnig komité. Dei best kvalifiserte søkjarane vil bli kalla inn til intervju av ei intern intervjugruppe, og vil også kunne måtte halde prøveførelesning for instituttets stab og studentar.

I tillegg vil det bli lagt vekt på:

 • Ein utvikla praksis innan fagområdet
 • Erfaring med undervisning på universitetsnivå
 • Gode samarbeidsevner, med vekt på dialog og inkluderande fagleg kommunikasjon
 • Organisatoriske evner og erfaring
 • Personlege og mellommenneskelege eigenskapar

Undervisningsspråket er skandinavisk og engelsk. Det blir stilt krav om at den som vert tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjing.

Vi tilbyr:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Løn etter lønssteg 64 - 72 (kode 1011/lønsramme 24, minimum alternativ 8) i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. Dette utgjer ei årsløn på kr 593 500 – 689 100 brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • CV
 • Vitnemål og attestar
 • Materiale som dokumenterer kunstnarleg utviklingsarbeid og kunstnarleg verksemd
 • Dokumentasjon av undervisningserfaring og pedagogiske kvalifikasjonar (pedagogisk mappe) (skjema til nedlasting/utfylling).

Søkaren må gjere greie for sine kvalifikasjonar knytt til dei forhold stillinga krev og vektlegg, mellom anna ei beskriving av intensjonar og mål for åremålsperioden. Det er viktig at søkaren tydeleggjer sine betraktningar og beskriv sitt syn på fagfeltets posisjon og moglegheiter.

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS