Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førsteamanuensis / førstelektor i nordisk språkvitenskap

Søknadsfrist: 24.11.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk er det ledig inntil to faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i nordisk litteraturvitenskap, tilknyttet Institutt for nordisk og mediefag. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Institutt for nordisk og mediefag har ca. 50 faglig ansatte. Instituttets kjerneområder er undervisning og forskning i lærerutdanningene, i nordiskfaget og i kommunikasjons- og mediefag. Sammen med Institutt for fremmedspråk og fagoversetting har instituttet to ph.d.-spesialiseringer (språkvitenskap og litteraturvitenskap).

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil hovedsakelig være knyttet til undervisning, veiledning og forskning innenfor norskfaget i lærerutdanningene, med særlig vekt på barne- og ungdomslitteratur. EVU-oppdrag vil også inngå i stillingen. Den som tilsettes vil inngå i en felles stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov, og må derfor regne med å undervise i fagfelt som ligger utenfor kjernen av egen kompetanse, samt ta del i administrative oppgaver. Forskningstid vil tildeles etter de prinsippene som gjelder på UiA og instituttet.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som tilsettes i stillingen må minst ha hovedfag/mastergrad i nordisk litteraturvitenskap eller tilsvarende. Følgende kriterier vil videre bli vektlagt i prioritert rekkefølge:

 • Vitenskapelig produksjon innenfor barne- og/eller ungdomslitteraturfeltet, med særlig vekt på nyere publiseringer
 • Planer for FoU-virksomhet, særlig innen barnehage- eller skolefeltet
 • Undervisningserfaring fra universitet/høgskole.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som tilsettes må kunne veilede i skriftlig norsk på begge målformer, og må beherske engelsk på en tilfredsstillende måte.

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillinger som førstelektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig at den som tilsettes har:

 • Undervisningserfaring fra barnehage/grunnskole, barnehagelærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning
 • Erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale læringsressurser i undervisningen
 • Erfaring med og/eller interesse for arbeid med multimodalitet og sammensatte tekster
 • Potensial for å videreutvikle fagmiljøet ved instituttet
 • Interesse for formidling og samfunnskontakt
 • Erfaring fra internasjonal publisering og nettverksbygging

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast tilsetting, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting av eventuelle kandidater som antas å ha forutsetninger for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av tilsettingsperioden. Det vises i denne forbindelse til § 6-5 (1) i Universitets- og høgskoleloven. Tilsettingsmyndigheten fastsetter i slike tilfeller varigheten av tilsettingsperioden, som ikke skal overstige tre år.

Personlige egenskaper

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

 • Kommunikative evner
 • Samarbeidsevner
 • Organisatoriske evner
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Fleksibilitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • et sterkt fagmiljø og et godt kollegafellesskap som vektlegger tverrfaglig samarbeid
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis eller kode 1198 førstelektor, kr 615 900 – 691 400 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 6)
 • planer for fremtidig forskningsaktivitet

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 24.11.19.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Hans-Olav Hodøl, tlf. 38 14 13 65, mobil 900 28 507, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Sevleta Memic, tlf. 38 14 20 94, mobil 95183570, e-post [email protected]

Søk stillingen