Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Førsteamanuensis / førstelektor i vernepleie

Søknadsfrist: 15.12.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for helse-, sosial-, og velferdsfag er det fra 01.01.2020 ledig 2 faste 100 % stillinger som førsteamanuensis / førstelektor i fagområdet vernepleie. Stillingene er knyttet til Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag og nærmeste overordnede er instituttnestleder.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.

Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Hovedarbeidssted er p.t. Campus Porsgrunn.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Vi søker en ny kollega som kan være med på en spennende utviklingsreise.

Arbeidsoppgaver vil være undervisning, veiledning, forsknings- og utviklingsarbeid og formidling. Undervisning og veiledning vil kunne foregå på alle nivå, men med særlig vekt på instituttets bachelor- og masterutdanninger innenfor det vernepleiefaglige kunnskapsfeltet.

Søkere må kunne lede forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til fagområdene utviklingshemming og/eller funksjonshemming.

Søkere må kunne ta ansvar for teoretisk og praktisk undervisning, ivareta god studiekvalitet og bidra til utvikling av relevante læringsopplegg i en profesjonsutdanning.

Instituttet legger vekt på studentaktive læringsformer og bruk av digitale verktøy. Instituttet har et særlig fokus på sosialt entreprenørskap, innovasjon og samskapingsprosesser i et bærekraftig samfunn.

Stillingen kan tillegges programkoordinatorfunksjon og emneansvar.

Kvalifikasjoner

Søkere bør ha utdanning innen helse- og sosialfaglige, pedagogiske eller samfunnsfaglige emner. Den som tilsettes må ha doktorgrad eller tilsvarende fordypning til godkjent førstekompetanse innen relevante kunnskapsområder. Søkere må ha god kjennskap til vernepleierfeltet og bør ha erfaring fra arbeid med personer med kognitive funksjonsnedsettelser. Erfaring med koordinering og ledelse av tiltaks- og utviklingsprosjekter på tvers av fag og tjenester, og erfaring fra praksisrettet forskning innen relevante kunnskapsområder blir vektlagt.

Det vil også bli lagt vekt på:

 • Undervisnings- og veiledningserfaring fra høyere utdanning
 • Kvalifikasjoner og erfaring innen nyskapning og innovasjon i offentlig sektor
 • Erfaring med utvikling av digitale læringsressurser
 • Initiativ, engasjement, og løsningsorientering
 • Personlig egnethet, formidlings- og samarbeidsevner

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis og professor må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse. Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse gjennom fullført og bestått UH-pedagogisk studieprogram eller tilsvarende emne med minimum 200 timers arbeidsinnsats og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom en kombinasjon av relevante kurs og egen praktisk undervisning som vurderes som tilsvarende et studieprogram med minimum 200 timers omfang.

For tilsetting som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Undervisningsspråk er norsk.

Se nærmere omtale av hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden under punktet "Slik søker du".

Søkere som ikke kan dokumentere slike utdanningsfaglige kvalifikasjoner kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. Kurs i universitet- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Personlige egenskaper

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig delta i samarbeid og kunnskapsdeling. Personlig egnethet, gode samarbeidsevner og evne til å bidra til et godt læringsmiljø vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): NOK 542 400 – 741 300 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Vi vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen kan instituttleder Ramona Lorentsen; 35575455 / 90225130ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor)
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner
 • Liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
 • Kontaktinformasjon til tre referanser

Alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Vi gjør oppmerksom på at alle etterspurte og relevante vedlegg må lastes opp sammen med søknad/CV for at en søknad skal vurderes for stillingen. Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden.

Søk stillingen