Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Førsteamanuensis / førstelektor i spesialpedagogikk

Søknadsfrist: 01.09.2019

Inntil to ledige stillinger som Førsteamanuensis/førstelektor i spesialpedagogikk

Om stillingen

Ved Fakultet for Humaniora- idrett og utdanningsvitenskap er det ledig inntil to faste 100% stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i spesialpedagogikk.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Stillingene er knyttet til Institutt for pedagogikk og nærmeste overordnede er instituttleder/nestleder. Hovedarbeidssted er p.t. studiested Notodden. Det må imidlertid påregnes noe undervisning på instituttets øvrige studiesteder.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingen er i hovedsak knyttet til bachelor- og masterprogrammet i spesialpedagogikk, men det kan også være aktuelt å knytte stillingen til instituttets andre programmer.

For å nå våre ambisjoner om å utvikle fremtidsrettede utdanninger innenfor spesialpedagogikk søker vi engasjerte og innovative medarbeidere, som gjennom undervisning og forskning kan utvikle profesjonelle og engasjerte spesialpedagoger for våre nye generasjoner. Arbeidsoppgaver vil blant annet innbefatte undervisning og veiledning tilknyttet instituttets spesialpedagogiske utdanninger, forsknings- og utviklingsarbeid relatert til profesjonsdannelse og integrasjonen mellom teori og praksis.

Universitetet i Sørøst-Norge har e-læring, nett- og samlingsbasert undervisning som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier. Fakultetet tilbyr nyansatte opplæring i e-læring.

Kvalifikasjoner

Søkere bør ha god kompetanse og erfaring enten fra det spesialpedagogiske feltet i oppvekstsektoren eller fra helse og omsorgsfaglige virksomheter og tjenester. Kompetanse i skjæringspunktet spesialpedagogikk, læringsdesign og velferdsteknologi kan også være ønskelig.

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra eller ha motivasjon til å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning.

For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som førsteamanuensis/ førstelektor, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden. Instituttet vil legge til rette for at den tilsatte skal få mulighet til å oppnå kompetansenivået som kreves innenfor den gitte perioden. Ved oppnådd kompetanse innen utløp av midlertidig tilsettingsperiode, vil den tilsatte bli tilbudt fast stilling.

Det forutsettes pedagogisk kompetanse dokumentert gjennom minst ½ års praktisk-pedagogisk utdanning eller gjennom kortere kurs i universitets- og høgskolepedagogikk og minst 1 års undervisningserfaring. Søkere som ikke har slike pedagogiske kvalifikasjoner, kan tilsettes med plikt til å kvalifisere seg innen 3 år.

Den tilsatte må kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk) og engelsk.

Personlige egenskaper

Den som tilsettes må ha evne til å arbeide selvstendig og i fagteam. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Førsteamanuensis (kode 1011) og førstelektor (kode 1198): NOK 534 100 – 731 400 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttnestleder Carl-Magnus Nystad, tlf +47 91 58 46 12

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor)
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner
 • Liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
 • Kontaktinformasjon til tre referanser

Alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Relevante vedlegg må lastes opp sammen med CV/søknad i rekrutteringsportalen Jobbnorge og det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden.

Søk stillingen