Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor innen Byggfag med vekt på BIM

Søknadsfrist: 15.12.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) er det ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i studieprogram Bygg med vekt på fagområdet BIM. Stillingen er knyttet til Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Porsgrunn. Oppstartdato omgående.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

TNM ved campus Porsgrunn tilbyr bachelorgrad i ingeniørfag i blant annet studieprogrammene Bygg, Maskinteknisk design, Informatikk og automatisering, pluss mastergrader blant annet innen Industrial IT and Automation og Energy and Environmental Technology. Den utlyste stillingen hører inn under studieprogram Bygg, som har to studieretninger (Bygg design og Plan & infrastruktur).

Forskningen innenfor ingeniørfagene er organisert i forskningsgrupper, for eksempel Energy and CO2 capture og Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology (SMART). Forskningsgruppene disponerer avanserte forskningslaboratorier.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver vil være forskning, undervisning og veiledning av studenter i studieprogram Bygg, med hovedvekt innenfor bygg relevant IT- verktøy, spesielt BIM. Veiledning av studentprosjekter samt bachelor hovedprosjekt er også aktuelt.

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Våre undervisere skal ha erfaring fra, eller ha motivasjon til å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning.

Den som tilsettes har frihet til å definere sin forskningsaktivitet innenfor bygg-emnene som det undervises i, samt delta i relevante aktiviteter i forskningsgruppene ved campus Porsgrunn. Det forventes deltakelse i det faglige utviklingsarbeidet og administrativt arbeid knyttet til studiene. Den som tilsettes må også ved behov delta i undervisning innenfor andre emner ved eget eller andre institutt.

Kvalifikasjoner

Søkeren bør ha kunnskap om relevant regelverk innenfor fagområdet. Det vil være en fordel at søker har bred erfaring fra bygge bransjen samt kjennskap til norsk regelverk og standarder innenfor bransjen.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier. Det vil bli lagt vekt på at den som tilsettes har interesse for, og gode ferdigheter innenfor pedagogisk arbeid og interesse for forskning på Bygg fagområdet. Ansettelse forutsetter at søker kan dokumentere pedagogisk kompetanse med minst ½ års praktisk-pedagogisk utdanning eller gjennom kortere kurs i høgskolepedagogikk. Søkere som ikke har slike pedagogiske kvalifikasjoner, kan imidlertid tilsettes med plikt til å kvalifisere seg innen 3 år. Kurs innen universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden.

Da undervisningsspråket er norsk må den tilsatte kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

Vi tilbyr

  • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
  • Godt sosialt miljø
  • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): NOK 542 400 – 741 300. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet Sørøst-Norge. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Instituttet har få kvinner tilsatt i vitenskapelige stillinger, og kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen kan instituttleder Klaus-Joachim Jens (telefon: 91550889) ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Institutt for prosess-, energi og miljøteknologi kontaktes.

Slik søker du

Høgskolen i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
  • vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor)
  • liste over vitenskapelige publikasjoner
  • liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
  • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen