Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i samfunnskunnskap

Søknadsfrist: 15.01.2020

Om stillingen

Ved Fakultet for Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er i perioden 1.6.2020 til 30.6.2021 ledig midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i samfunnskunnskap. Det kan bli mulighet for forlengelse.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Stillingen er knyttet til Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, og nærmeste overordnede er nestleder Kerstin Bornholdt. Hovedarbeidssted er p.t. primært Porsgrunn, men det kan også være aktuelt med studiested Vestfold.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingen er knyttet til undervisning, praksisoppfølging, forskning, studieutvikling og veiledning ved institutt for kultur, religion og samfunnsfag. Den som tilsettes skal primært undervise i barnehagelærerutdanningen på studiestedene Porsgrunn og Vestfold. Det må også påregnes oppgaver knyttet til satsinger i praksisfeltet, som dagens «Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage». Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt.

Sentrale temaer innenfor samfunnsfag på barnehagelærerutdanning er knyttet til mangfoldtematikk: sosial ulikhet, kjønn og likestilling, kulturforskjeller, minoriteter og urfolk. Videre er organisasjonsteori, ledelsesteori, demokrati og medborgerskap viktige undervisningsemner.

Til stillingen er lagt ansvar for utviklingsarbeid innen fagområdet, samarbeid med praksisfeltet, og administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser. Det forventes at den som tilsettes har evne og motivasjon til å jobbe fagovergripende i undervisning og forskning. Det forventes videre at framtidig forskning og utviklingsarbeid rettes mot barnehagefeltet.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som ansettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

For tilsetting kreves det samfunnsvitenskapelig kompetanse med relevans for barnehagelærerutdanningen. Aktuell faglig bakgrunn er PhD/master fortrinnsvis i sosiologi og sosialantropologi, eller andre relevante tverrvitenskapelig grader.

I vurderingen legges det vekt på om kandidaten i sin tidligere utdanning og/eller forskning har jobbet med temaer og perspektiver av betydning for samfunnskunnskap i barnehagelærerutdanningen.

Det er en fordel med tidligere arbeidserfaring fra barnehage, barnehagelærerutdanning og/eller lærerutdanning. Også erfaring fra samarbeid med praksisfeltet, eller annen relevant erfaring fra arbeid med barn, vurderes positivt. Det samme gjelder arbeid med mangfold og minoriteter.

Stillingen krever praksisoppfølging og det er derfor ønskelig at søkere har sertifikat og bil til disposisjon.

Personlig egnethet for stillingen, samarbeidsevne og undervisningskompetanse er sentrale vurderingskriterier for tilsetningen.

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse gjennom fullført og bestått UH-pedagogisk studieprogram eller tilsvarende emne med minimum 200 timers arbeidsinnsats og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom en kombinasjon av relevante kurs og egen praktisk undervisning som vurderes som tilsvarende et studieprogram med minimum 200 timers omfang.

NB! Se nærmere omtale av hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden under punktet Slik søker du.

Søkere på stilling som universitetslektor og førstelektor må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

For ansettelse som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende, i tillegg til relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Da undervisningsspråket er norsk må den som ansettes kunne undervise på et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk), og også benytte et skandinavisk språk som arbeidsspråk for samarbeid med praksisfeltet.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Vitenskapelig og pedagogiske kvalifikasjoner
 • Faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon innen [sett inn aktuelt fagfelt]
 • Publisering i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter
 • Undervisningserfaring og -kompetanse innen [fagfelt]
 • Administrativ erfaring og kompetanse
 • Evne til å skaffe eksterne midler
 • Forskningsledelse, deltakelse og forskningsprosjekter og forskningsformidling
 • Erfaring innen forskningsdrevet innovasjon og industrisamarbeid
 • Annen relevant kompetanse
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Universitetslektor (kode 1009): LT 54-68 (NOK 479 600 – 615 900) per år. Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): LT 61-77 NOK 542 400 – 741 300 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen kan nestleder Kerstin Bornholdt ved institutt for kultur, religion og samfunnsfag / fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap, tel +4735026365 kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester
 • vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor)
 • liste over vitenskapelige publikasjoner
 • dokumentasjon på gjennomført kurs i UH-pedagogikk eller tilsvarende med et omfang på minimum 200 timer eller en systematisk og samlet fremstilling/utdanningsfaglig mappe eller portefølje som dokumenterer gjennomføring av tilsvarende emne med minimum 200 timers normert arbeidsinnsats og ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen