Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Førsteamanuensis / førstelektor i matematikk / matematikkdidaktikk

Søknadsfrist: 05.01.2020

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig stilling som Førsteamanuensis/førstelektor i matematikk/matematikkdidaktikk

Om stillingen

Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.20 ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor i matematikk/matematikkdidaktikk.

Universitetet i Sørøst-Norge

Vårt mål som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet for øvrig. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler; utdanning og forskning.


Vi har tett dialog med offentlig sektor og næringslivet, både på nye og allerede etablerte arenaer, slik at vi forstår hvilke behov som oppstår og hvilke utfordringer vi må løse. Og det er derfor våre studier er moderne, oppdaterte og fremtidsrettede. Våre studenter har tett kontakt med arbeidslivet gjennom alle våre studier, og er godt rustet til å gå ut i yrkeslivet når utdanningen er over. USN utdanner arbeidstakerne Norge søker.


USN er Norges fjerde største universitet med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. Rektor er Petter Aasen. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. USN er lokalisert i Horten, Notodden, Drammen, Porsgrunn, Ringerike, Kongsberg, Bø og Rauland. Vi tilbyr bachelorutdanninger, masterutdanninger og doktorgradsprogrammer, samt etter- og videreutdanninger.


Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høgskolen skulle bli et universitet.

Stillingen er knyttet til Institutt for matematikk og naturfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold, men noe reisevirksomhet mellom, og undervisning ved, de forskjellige studiestedene må påregnes.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingens kjerneoppgaver vil primært være knyttet til undervisning i matematikk og matematikkdidaktikk innenfor grunnskolelærerutdanningen og/eller barnehagelærerutdanning. Veiledning, evaluering av studentoppgaver og oppfølging av studenter i praksis være sentrale arbeidsoppgaver.

Det kan bli aktuelt med undervisning knyttet til andre utdanninger som praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og etter- og videreutdanning (EVU).

Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt. Andre arbeidsoppgaver knyttet til instituttet tilkommer.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Den som ansettes forventes å ta del i instituttets FoU-arbeid, og inngå som en aktiv deltaker i instituttets forskergruppe samt delta i ulike prosjekter og annet utviklingsarbeid ved instituttet og fakultetet. Faggruppen i matematikkdidaktikk er aktiv med flere forsknings- og utviklingsprosjekter i gang.

Kvalifikasjoner

For tilsetting i stillingen kreves

 • Utdanning på doktorgradsnivå eller kompetanse på tilsvarende nivå i matematikk/matematikkdidaktikk.
 • Minimum 60 studiepoeng matematikk
 • Undervisningserfaring fra norsk skole eller fra høyere utdanning.
 • Relevant kompetanse i matematikkdidaktikk dokumentert gjennom utdanning og/eller FOU-arbeider.

Videre vil søkere med forskningskompetanse i matematikkdidaktikk bli prioritert, fremfor søkere med tilsvarende kvalifikasjoner uten slik kompetanse. Forskningserfaring som er relevant for barnehagelærerutdanningen eller grunnskolelærerutdanningen 1.–7. trinn, vil telle spesielt positivt. Gode kunnskaper om digitale verktøy som er relevant for undervisning i matematikk tillegges stor vekt.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi ønsker fleksible og løsningsorienterte medarbeidere som har evne og vilje til å ta på seg nye arbeidsoppgaver. Den som tilsettes må være engasjert i studenters læring, ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å inngå i et arbeidsfellesskap.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Da undervisningen foregår på norsk, stilles det krav om at søkeren kan kommunisere godt på et skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig. Det stilles samme krav til engelskferdigheter.

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse gjennom fullført og bestått UH-pedagogisk studieprogram eller tilsvarende emne med minimum 200 timers arbeidsinnsats og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom en kombinasjon av relevante kurs og egen praktisk undervisning som vurderes som tilsvarende et studieprogram med minimum 200 timers omfang.

NB! Se nærmere omtale av hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden under punktet "Slik søker du".

Søkere på stilling som førstelektor må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Søkere som ikke har slike utdanningsfaglige kvalifikasjoner, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): LT 66 - 71 (NOK 594 400 - 741 300 per år).

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Universitetet i Sørøst-Norge bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester
 • vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor)
 • liste over vitenskapelige publikasjoner
 • dokumentasjon på gjennomført kurs i UH-pedagogikk eller tilsvarende med et omfang på minimum 200 timer eller en systematisk og samlet fremstilling/utdanningsfaglig mappe eller portefølje som dokumenterer gjennomføring av tilsvarende emne med minimum 200 timers normert arbeidsinnsats og ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen