Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat (Fakultet for helse- og sosialvitenskap)

Søknadsfrist: 01.07.2019

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Om stillingen

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 01.09.2019 ledig en stilling som stipendiat i Kulturstudier innen studiet av velferdsstatens førstelinjeprofesjoner. Stipendiatstillingen vil være tilknyttet forskningsprosjektet Velferdsstatens transformasjoner ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag.

Stillingen er knyttet til Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Porsgrunn.

Stillingen er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere en mulighet til faglig utvikling gjennom å fullføre et doktorgradsløp. Stipendiaten ansettes i 100 % for en periode på tre år.

Prosjektbeskrivelse

Den nordiske modellen anerkjennes som en særegen variant av vestlige velferdsstater, som ofte kategoriseres som henholdsvis liberale (USA, Storbritannia), korporativistiske (Tyskland, Frankrike) og de universalistisk orienterte (Norden) (Esping-Andersen 1990). Den nordiske modellen kjennetegnes av en særlig sterk vektlegging av sosiale og allmenne rettigheter, et relativt fravær av sterk behovstesting og finansiering via skatteseddelen. Den innebærer videre en historisk sett unik satsing på offentlige tjenester, som i stor grad ytes av profesjonsutøvere innenfor rammen av lokale (kommunale) institusjoner. Finanskrisa i 2007 skapte imidlertid et avgjørende og tilsynelatende vedvarende brudd, og den nordiske modellen framstår nå som det eneste ambisiøse velferdsstatsprosjektet blant vestlige demokratier. Dette reiser fundamentale spørsmål om denne modellens framtid.

I dette prosjektet søker vi å belyse dette store spørsmålet ved å rette et systematisk blikk mot offentlig tjenesteyting og «grasrotbyråkratiets» rolle i dette (det vil si profesjonelle tjenesteytere i velferdsstatens førstelinje). I den norske konteksten har de siste tiårenes omfattende endringer i offentlig politikk og styring skapt nye vilkår for tjenesteyteres ansvar, identitet og funksjon. Vår hypotese er at dette kan halangt mer omfattende konsekvenser for velferdsstatens legitimitet og bærekraft enn det som synes vanlig å anta. Hvis dette er en fruktbar innfallsvinkel vil det være naturlig og interessant å rette oppmerksomheten mot tjenesteutøveres vilkår for å utøve sitt mandat. Dette skjer i spenningsfeltet mellom statlige ambisjoner på den ene siden (som oftest nedfelt i mer eller mindre spesifiserte, individuelle rettigheter) og kommunale ressursbegrensninger på den andre. Det er grunn til å anta at profesjonsutøveres valg mellom alternative subjektposisjoner, lojaliteter, allianser og praktiske strategier i høy grad vil kunne påvirke velferdsstatens framtid. Vi går altså ut fra at denne typen valgrepresenterer større utfordringer for den enkelte profesjonsutøver enn før, at konsekvensene for institusjoners virkemåte er mer omfattende (spesielt kommunene, men dermed også «staten»), og at deres innvirkning på så vel profesjonsutøvernes funksjon i velferdsstaten som brukernes opplevelser av hva offentlige tjenester betyr for deres opplevelse av frihet og autonomi, er større.

Prosjektet vil gjennomføre en empirisk kartlegging av slike sammenhenger gjennom feltarbeid i norske kommuner. Vi anser det som spesielt interessant å rette blikket mot vernepleiere, barnevernspedagoger – og/eller kanskje lærere i grunnskolen. Valg av fokus vil være avhengig av stipendiatens interesser, av tilgang til feltet, kapasitet og nærmere faglig-strategiske vurderinger av det komparative potensialet i utvalget.

Det er Universitetet i Sørøst-Norge ved professor Halvard Vike som er ansvarlig for prosjektet og vil ha et hovedansvar for veiledning. Generelle krav til utdanning og kompetanse for stillingene er fastsatt i henhold til: Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat:

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Sørøst-Norge, bortsett fra eventuelt avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillingen må ha relevant mastergrad innen helse- og sosialfag, kulturstudier eller samfunnsvitenskap, normalt med gjennomsnittskarakter B eller bedre. Graden må være oppnådd innen søknadsfristens utløp.

Det forutsettes at den som tilbys stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsstudium i Kulturstudier.Prosjektbeskrivelsen må ha en tydelig kulturanalytisk forankring - jf. studieplan for PhD-programmet i kulturstudier.

Det er utarbeidet en betenkning/prosjektbeskrivelse som kan fås fra instituttleder eller kontaktpersonene for prosjektet. Prosjektbeskrivelsen til stipendiaten må konkretiseres i det overordnede prosjektet.

Det er en fordel om kandidatene har erfaring med bruk av både kvantitative og kvalitative metoder.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensial for forskning innenfor fagfeltet, og vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen. Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler. Ved bestått doktorgrad vil tilsetting ved instituttet kunne være en mulighet.

Personlige egenskaper

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og ha evne til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam.

I tillegg til formell kompetanse vil motivasjon for å ta en doktorgradsutdanning vektlegges.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

• Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling• Godt sosialt miljø• God pensjonsordning i Statens pensjonskasse• Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 479 600 i året. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet istillingen.

I særskilte tilfeller kan det bli aktuelt å tilsette i stillingskode 1378. Stillingskode 1378:NOK 479 600 - 607 700 i året. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for stipendiatstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vilbli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervjuog må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder forstillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derforet personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personermed minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv omsøkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slikanmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For utfyllende opplysninger om stillingen kan Instituttleder Ramona Lorentsen, tlf.: 35 57 54 55 / 90225 130, Forskningsleder Halvard Vike, tlf.: 35 57 52 43 / 917 65 606 eller Professor II Øyvind Kvello,tlf.: 930 35 464 kontaktes.For opplysninger om PhD-programmet i Kulturstudier kan professor Lars Frers kontaktes via e-post:[email protected]

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sinsøknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre «Søk stillingen». Følgende dokumenter skallegges ved den elektroniske søknaden:

1. attesterte vitnemål fra høgskole/universitet og attester2. hovedfags-/masteroppgaven3. maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse4. eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse5. kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk.Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp som vedlegg tilsøknaden.

Søk stillingen