Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 05.08.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca. 4 300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem grunnenheter og en fakultetsadministrasjon.

Om stillingen

Vil du bli en del av Norges største fagmiljø innen rettsvitenskapelig forskning og undervisning?

Ved det juridiske fakultet, Institutt for privatrett er det en ledig stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i rettsvitenskap innenfor fagområdet rettsinformatikk, med særlig vekt på regulering av kunstig intelligens, digital informasjon og data. 

Rettsinformatikk er et fagområde som undersøker juridiske problemstillinger som oppstår ved bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Rettsinformatikk har grener over i andre fagfelt der IKT også kan ha særskilt betydning, f.eks. personvernrett, immaterialrett og markedsrett.

I løpet av de siste årene er det blitt økt fokus på regulering av data og rettigheter til data, særlig ettersom data i stadig større grad anses som en ressurs og handelsvare. Denne trenden har blitt kraftig forsterket i lys av nye former for kunstig intelligens (KI).

EU har etablert et omfattende og komplekst regelverk for regulering av data og har nylig vedtatt ny lovgivning om KI (Artificial Intelligence Act). Tolkning, forståelse og analyse av dette regelverket utgjør en stadig viktigere bestanddel av rettsinformatikk.

Det forventes at søkerne vil bidra til både forskning og utvikling av emner innenfor rettsinformatikk og undervisning i disse emnene.

Arbeidsoppgavene i stillingen består av 47,5% forskning, 47,5% undervisning og 5% administrasjon. Søkere må derfor være villige til å påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser. 

Vurderingsgrunnlag

Det vil bli lagt særlig vekt på om søker har grundige vitenskapelige arbeider som er relevante for fagområdet rettsinformatikk og som viser dyptpløyende kunnskap om rettslig regulering av digital informasjon , data og KI. 

Ved vurdering av søkerne vil det i henhold til gjeldende regler blir tatt hensyn til vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner og kvalifiserende virksomhet av annen art. Så vel norsk som internasjonal prosjekterfaring, formidlingsevne, språkkunnskaper, evne til samarbeid, administrative kvalifikasjoner, tverrfaglighet og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Fakultetet oppmuntrer ansatte om å søke ekstern finansiering til forskningsprosjekter. Erfaring med å søke eksterne forskningsmidler vil derfor være positivt.

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på minst førsteamanuensisnivå (doktorgrad eller tilsvarende) i rettsvitenskap.
 • Søkere må også dokumentere grunnutdanning tilsvarende en norsk mastergrad i rettsvitenskap. Det vil si 5-årig mastergrad eller tilsvarende hvor rettsvitenskap er en omfattende del av graden (3-5 år avhengig av studeprogrammet), hvor 2 av årene er på masternivå.
 • Søkere må videre dokumentere kompetanse innenfor rettsinformatikk og tilgrensende fagfelt som immaterialrett og markedsrett.
 • Minst ett omfattende arbeid må gi en grundig rettsdogmatisk behandling av et emne innenfor rettsinformatikk på grunnlag av norske rettskilder eller komparativt materiale som er relevante for norske forhold. 
 • Søkere må ha nødvendig faglige forutsetninger for å undervise, veilede og delta i eksamen innenfor rettsstudiets teknologi-relaterte og obligatoriske fag på ett av de skandinaviske språk (norsk, dansk, svensk), og må kunne undervise i ett eller flere av disse emnene fra tiltredelse.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev.
 • CV.
 • Fullstendig oversikt over vitenskapelig produksjon.
 • Kort redegjørelse for inntil 5 vitenskapelige arbeider som søker ønsker tillagt særlig vekt ved bedømmelsen. 
 • Vitnemål, karakterutskrift for hele studiet og attester.
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenterer utdanningsfagelig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis (SoTL-kriteriene). Se mer her : Regler for ansettelse ved UiO.
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse.
 • Oversikt over øvrige kvalifikasjoner med dokumentasjon.
 • Referanser (2-3 referanser med navn, relasjon til søker og kontaktinformasjon).
 • Eventuelle medforfattererklæringer.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Inntil 5 vitenskapelige arbeider kan legges ved søknaden. Arbeidene må foreligge på norsk, svensk, dansk eller engelsk med mindre fakultetet samtykker til noe annet.

Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.

Etter søknadsfristen vil det bli oppnevnt en sakkyndige komité som vurderer søkerne etter kunngjøringsteksten og UiOs regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstilling.

Ut ifra den sakkyndige vurderingen vil aktuelle kandidater bli invitert til intervju og prøveundervisning. Etter en helhetsvurdering fatter fakultetets ansettelsesorgan endelig vedtak i saken.

Andre opplysninger

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne i løpet av to år etter ansettelse. 

Den som ansettes kan bli pålagt faglæreransvar og andre oppgaver etter nærmere bestemmelse av fakultetet. 

Vennligst se Regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Vi viser også til "Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomiteer om dokumentasjon, vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner ved tilsetting / opprykk i faste vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Oslo".

Vennligst se Regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til offentleglova § 25 annet ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er mål i fakultetets strategi. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. 

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For praktiske spørsmål knyttet til rekrutteringsprosessen: Rådgiver Gro Tømmereek

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS