Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 01.01.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for privatrett er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet og består av ca. 90 medarbeidere. Instituttet er det største norske fagmiljøet innenfor privatrettslige fag.

Om stillingen

Vil du bli en del av Norges største fagmiljø innen rettsvitenskapelig forskning og undervisning?

Ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett er det ledig 1 til 2 stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i rettsvitenskap innenfor fagområdet formuerett.

Formueretten kan på et overordnet nivå inndeles i obligasjonsrett og tingsrett, men inneholder mange underdisipliner som eksempelvis kjøpsrett, selskapsrett, tredjepersonsfagene som pant og konkurs, og erstatningsrett. Institutt for privatrett har ansvaret for fagutviklingen av de formuerettslige fagene ved Det juridiske fakultet. Formueretten har også grener over i kapitalmarkedsretten.

Det forventes at søkerne vil bidra til både forskning og utvikling av formuerettslige fag og undervisning i formuerettslige fag.

Arbeidsoppgavene i stillingen består av 47,5% forskning, 47,5% undervisning, og 5% administrasjon.

Søkere må også være villige til å påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på minst førsteamanuensisnivå (doktorgrad eller tilsvarende) i rettsvitenskap.

Søkere må også dokumentere grunnutdanning tilsvarende en norsk mastergrad i rettsvitenskap, det vil si 5-årig mastergrad eller tilsvarende hvor rettsvitenskap er en omfattende del av graden (3-5 år avhengig av studieprogrammet), hvor to av årene er på masternivå.

Søkere må videre dokumentere kompetanse innenfor formueretten.

Minst ett omfattende arbeid må gi en grundig rettsdogmatisk behandling av et formuerettslig emne på grunnlag av norske rettskilder, folkerettslige rettskilder eller komparativt materiale som er relevante for norske forhold.

Søkere må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise, veilede og delta i eksamen innenfor rettsstudiets obligatoriske formuerettslige fag på ett av de skandinaviske språk (norsk, dansk, svensk), og må kunne undervise i ett eller flere av disse emnene fra tiltredelse.

Vurderingsgrunnlag

Det vil bli lagt særlig vekt på om søker har vitenskapelige arbeider som er relevante for fagområdet formuerett. Arbeider innenfor de obligatoriske formuerettslige undervisningsfagene på første og tredje studieår vil vektes tyngre enn arbeider av tilsvarende kvalitet og omfang på andre rettsområder.

Ved vurderingen av søkerne vil det i henhold til gjeldende regler bli tatt hensyn til vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner og kvalifiserende virksomhet av annen art. Så vel norsk som internasjonal prosjekterfaring, formidlingsevne, språkkunnskaper, evne til samarbeid, administrative kvalifikasjoner, tverrfaglighet og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Fakultetet oppmuntrer ansatte om å søke ekstern finansiering til forskningsprosjekter. Erfaring med å søke eksterne forskningsmidler vil derfor være positivt.

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

  • søknadsbrev
  • CV
  • fullstendig oversikt over vitenskapelig produksjon.
  • kort redegjørelse for inntil 5 vitenskapelige arbeider som søker ønsker tillagt særlig vekt ved bedømmelsen.
  • vitnemål, karakterutskrift for hele studiet og attester.
  • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis ( SoTL-kriteriene). Se mer her : Regler for ansettelse ved UiO
  • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
  • Oversikt over øvrige kvalifikasjoner med dokumentasjon
  • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)
  • Eventuelle medforfattererklæringer

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Inntil 5 vitenskapelige arbeider kan legges ved søknaden. Arbeidene må foreligge på norsk, svensk, dansk, eller engelsk med mindre fakultetet samtykker til noe annet.

Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.

Etter søknadsfristen vil det bli oppnevnt en sakkyndige komité som vurderer søkerne etter kunngjøringsteksten og UiOs regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstilling.

Ut ifra den sakkyndige vurderingen vil aktuelle kandidater bli invitert til intervju og prøveundervisning.

Etter en helhetsvurdering fatter fakultetets ansettelsesorgan endelig vedtak i saken.

Andre opplysninger

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne i løpet av to år etter tilsetting. Den som tilsettes kan bli pålagt faglæreransvar, undervisning og andre oppgaver etter nærmere bestemmelse av fakultetet.

Vennligst se Regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Vi viser også til "Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomiteer om dokumentasjon, vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner ved tilsetting / opprykk i faste vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Oslo".

I henhold til offentleglova § 25 annet ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er mål i fakultetets strategi. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om rekrutteringsprosessen: Seniorkonsulent Gro Tømmereek

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS