Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 15.09.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for offentlig rett er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet og består av ca. 100 medarbeidere. Instituttet er det største norske fagmiljøet innenfor offentligrettslige fag og folkerett.

Vil du bli en del av Norges største fagmiljø innen rettsvitenskapelig forskning og utdanning?

Ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett, er det ledig 1-2 stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i rettsvitenskap med særlig plikt til å undervise i offentligrettslige fag. Til den ene stillingen vil ligge plikt til å undervise i alminnelig forvaltningsrett. Instituttet er landets største akademiske fagmiljø innen offentlig rett og holder til i Oslo sentrum.

Arbeidsoppgavene i stillingene består av 47,5 % forskning, 47,5 % undervisning, og 5 % administrasjon. Søkere må også være villige til å påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på minst førsteamanuensisnivå (doktorgrad eller tilsvarende) i rettsvitenskap.

Søkere må også dokumentere grunnutdanning tilsvarende en norsk mastergrad i rettsvitenskap, det vil si 5-årig mastergrad eller tilsvarende hvor rettsvitenskap er en omfattende del av graden (3-5 år avhengig av studieprogrammet), med to av årene på masternivå.

Søkere må videre dokumentere kompetanse innenfor offentlig rett. Minst ett omfattende arbeid må gi en grundig rettsdogmatisk behandling av et emne som er relevant for norske forhold, herunder samspillet mellom internasjonale og norske rettskilder. Hvis arbeidet er komparativt, bør norsk rett inngå i komparasjonen.

Søkere må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise, veilede og delta i eksamen innenfor rettsstudiets obligatoriske offentligrettslige fag på et av de skandinaviske språk (norsk, dansk, svensk), og må kunne undervise i ett eller flere av disse emnene fra tiltredelse. For den ene stillingen må søkere kunne undervise i forvaltningsrett.

Vurderingsgrunnlag

Det vil bli lagt særlig vekt på søkerens vitenskapelige arbeider innen offentligrettslige fag. Faglig kvalitet, selvstendighet og bidrag til faglig utvikling vil bli vektlagt. For den ene stillingen kan det legges særlig vekt på arbeider som dokumenterer kompetanse i forvaltningsrett med relevans for norske forhold.

Det vil bli lagt vekt på søkerens notat om egen fremtidig forskning og fagutvikling, se nedenfor. For stillingen med plikt til å undervise i alminnelig forvaltningsrett kan dette notatet tillegges særlig vekt.

I den endelige vurderingen kan det bli lagt vekt på instituttets fagsammensetning.

Søkerens notat om pedagogisk tilnærming vil bli vektlagt. Det samme gjelder erfaring fra og evne til formidling av egen forskning og eget fagfelt. Vekt vil dessuten bli lagt på relevant erfaring fra juridisk praksis, for eksempel fra offentlig forvaltning, domstoler, advokatvirksomhet eller lovgivningsarbeid, og på evnen til refleksjon over slik praksis opp mot forskning og undervisning.

Ved vurderingen av søkerne vil det i henhold til gjeldende regler bli tatt hensyn til vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner (se lenker til regler nedenfor), og eventuell kvalifiserende virksomhet av annen art. Så vel norsk som internasjonal prosjekterfaring, språkkunnskaper, evne til samarbeid, administrative kvalifikasjoner og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Fakultetet oppmuntrer ansatte om å søke ekstern finansiering til forskningsprosjekter. Erfaring med å søke eksterne forskningsmidler vil derfor være positivt.

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Fullstendig oversikt over vitenskapelig produksjon
 • Kort redegjørelse for inntil 5 vitenskapelige arbeider som søker ønsker tillagt særlig vekt ved bedømmelsen. Disse skal vedlegges søknaden, se nedenfor
 • Vitnemål, karakterutskrift for hele studiet og attester
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis). Se mer her: Regler for ansettelse ved UiO
 • Notat hvor søkeren presenterer sine planer for egen forskning og fagutvikling fremover
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Oversikt over øvrige kvalifikasjoner med dokumentasjon
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)
 • Eventuelle medforfattererklæringer

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk "Søk stillingen".

Inntil 5 vitenskapelige arbeider sendes til Det juridiske fakultet, Pb 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Arbeidene må sendes i fire eksemplarer, og må foreligge på norsk, svensk, dansk, eller engelsk med mindre fakultetet samtykker til noe annet.

Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.

Etter søknadsfristen vil det bli oppnevnt en sakkyndige komité som vurderer søkerne etter kunngjøringsteksten og UiOs regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstilling ved UiO. Ut ifra den sakkyndige vurderingen vil aktuelle kandidater bli invitert til intervju og prøveundervisning. Etter en helhetsvurdering fatter fakultetets ansettelsesorgan endelig vedtak i saken.

Vi tilbyr

 • Lønn i stilling som førsteamanuensis NOK 701 300 – 765 600 (ltr. 73-77)

 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø

 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

 • Gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne i løpet av to år etter ansettelsen. Den som ansettes kan bli pålagt faglæreransvar, undervisning og andre oppgaver etter nærmere bestemmelse av fakultetet.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettigheter til forskningsresultater.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Ansettelsessprosedyrer er for øvrig regulert i Regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger og Regler for praktisering av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO. Vi viser også til Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomiteer om dokumentasjon, vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner ved ansettelse/opprykk i faste vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Sjekk hjemmeside.

Kontaktinformasjon

 • Instituttleder Kirsten Sandberg, tlf: +47 22 85 00 43, mob: +47 906 66 056
 • Kontorsjef Øyvind Henden, tlf: +47 22 85 94 32, mob: +47 976 00 690

For spørsmål om rekrutteringsprosessen: seniorkonsulent Andreas Mobråthen, e-post: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS