Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, skatte- og avgiftsrett

Søknadsfrist: 09.12.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca. 4 300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem grunnenheter og en fakultetsadministrasjon.

Om stillingen

Vil du bli en del av Norges største fagmiljø innen rettsvitenskapelig forskning?

Ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett, er det ledig 1 stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i rettsvitenskap innenfor fagområdet skatte- og avgiftsrett.

Stillingen er knyttet til prosjektet «[email protected], UiO» som er en samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo v/Det juridiske fakultet, Finansdepartementet, Deloitte Advokatfirma AS, Enst & Young Advokatfirma AS og KPMG.

Prosjektets formål er dels å etablere en plattform for forskning og undervisning innen skatte- og avgiftsrett, dels å skape en arena for samarbeid mellom Det juridiske fakultet, det offentlige og private aktører innen skatte- og avgiftsrett. Bakgrunnen for prosjektet er behovet for kunnskaps- og kompetanseutvikling i skatte- og avgiftsrett på høyt akademisk nivå.

Det juridiske fakultet har i prosjektet forpliktet seg til å utlyse en fast førstestilling med ansvar for prosjektet.

Stillingen skal vare ut over prosjektets 10-årige periode, men er låst til fagområdene skatte- og avgiftsrett i prosjektperioden.

Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, er det største privatrettslige fagmiljøet i rettsvitenskap i Norge, men instituttet har også omfattende kompetanse innenfor reguleringsrett, forvaltningsrett og folkerett. Administrativt underlagt Institutt for privatrett ligger bl.a. Senter for rettsinformatikk, Senter for europarett, Oslo senter for kommersiell rett og forskergruppen Selskaper, markeder og bærekraft.

Skatte- og avgiftsretten har tradisjonelt ligget under Institutt for offentlig rett. I forbindelse med prosjektet er skatte- og avgiftsretten overført til Institutt for privatrett. Dette er gjort i samforstand med prosjektdeltakerne for å skape synergier med de formuerettslige fagene på Institutt for privatrett og med forskergrupper innenfor disse fagområdene. Skatte- og avgiftsrett er likefullt offentligrettslige fag. Det forutsettes at det fortsatt vil være et tett og nært samarbeid med forvaltnings-, statsretts- og folkerettslige miljøer ved Institutt for offentlig rett.

Den som tilsettes i den utlyste stillingen, forventes å kunne ta fagansvaret for, og undervise i valgfagene i skatterett, som per i dag dekker grunnleggende skatterett, selskapsskatterett og internasjonal skatterett.

Vedkommende må kunne ta et særlig ansvar for fagutvikling og forskning på skatte- og avgiftsrettens område. Det forventes også at den som tilsettes, vil arbeide for ytterligere eksternfinansiering av skatte- og avgiftsrett ved fakultet.

Arbeidsoppgavene i stillingen består av 47,5% forskning, 47,5% undervisning, og 5% administrasjon. Søkere må også være villige til å påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på minst førsteamanuensisnivå (doktorgrad eller tilsvarende) i rettsvitenskap.

Søkere må også dokumentere grunnutdanning tilsvarende en norsk mastergrad i rettsvitenskap, det vil si 5-årig mastergrad eller tilsvarende hvor rettsvitenskap er en omfattende del av graden (3-5 år avhengig av studieprogrammet), hvor to av årene er på masternivå.

Søkere må videre dokumentere vitenskapelig kompetanse innenfor fagområdet skatte- og avgiftsrett på høyt nivå med en særlig vekt på kompetanse i sentrale skatte- eller avgiftsrettslige problemstillinger med relevans for norsk rett. Det kreves enten et større eller flere mindre arbeider innenfor fagfeltene.

Minst ett omfattende arbeid må gi en grundig rettsdogmatisk behandling av et emne på grunnlag av norske rettskilder, folkerettskilder eller komparativ rett som er relevant for norske forhold.

Søkere må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise, veilede og delta i eksamen innenfor de skatterettslige valgfagene på ett av de skandinaviske språk (norsk, dansk, svensk), og må kunne undervise også i andre obligatoriske fag på Master i rettsvitenskap fra tiltredelse.

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne i løpet av to år etter tilsetting. Den som tilsettes vil bli pålagt faglæreransvar, undervisning og andre oppgaver etter nærmere bestemmelse av fakultetet.

Vurderingsgrunnlag

Det vil bli lagt vekt på søkerens vitenskapelige arbeider innenfor og med relevans for fagområdet skatte- og avgiftsrett med særlig vekt på arbeider i sentrale skatte- og avgiftsrettslige tema og problemstillinger. Det vil bli lagt vekt på faglig kvalitet, selvstendighet og bidrag til faglig utvikling. Det vil bli lagt vekt på søkerens notater om syn på pedagogisk tilnærming, egen fremtidig forskning, fagområdets utvikling og erfaring fra og forslag til formidling, se nedenfor.

Det vil bli lagt vekt på erfaring fra og evne til formidling av egen forskning og fra eget fagfelt. Det vil også legges vekt på relevant erfaring fra juridisk praksis for eksempel fra offentlig forvaltning, domstoler, advokatvirksomhet, lovgivningsarbeid og på evnen til refleksjon over slik praksis.

Fakultetet oppmuntrer ansatte om å søke ekstern finansiering til forskningsprosjekter. Erfaring med å søke eksterne forskningsmidler vil derfor være positivt.

Ved vurderingen av søkerne vil det i henhold til gjeldende regler bli tatt hensyn til vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner, og eventuell kvalifiserende virksomhet av annen art. Prosjekterfaring, språkkunnskaper, faglig selvstendighet, evne til samarbeid, administrative kvalifikasjoner og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Det vil bli benyttet intervju i tilsettingsprosessen, og aktuelle kandidater vil bli invitert til å holde prøveundervisning som vil bli vurdert av instituttets intervjukomité. I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr lønn i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011) fra NOK 682 000,- til 744 600,- avhengig av kompetanse
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Fullstendig oversikt over vitenskapelig produksjon.
 • Kort redegjørelse for inntil 5 vitenskapelige arbeider som søker ønsker tillagt særlig vekt ved bedømmelsen.
 • Vitnemål, karakterutskrift for hele studiet og attester.
 • En redegjørelse for forskningsplaner innenfor skatte- og avgiftsrett for de neste fem år, på ca. 3 – 5 sider, for egen del og for et skatte- og avgiftsrettslig miljø
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis). Regler for ansettelse ved UiO.
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Oversikt over øvrige kvalifikasjoner med dokumentasjon
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Inntil 5 vitenskapelige arbeider sendes til Det juridiske fakultet, Pb 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Arbeidene må sendes i fire eksemplarer, og må foreligge på norsk, svensk, dansk, eller engelsk med mindre fakultetet samtykker til noe annet. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne eller hull i CV til å søke stillingen. UiO vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om søknadsprosess/Jobbnorge: Gro Tømmereek.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS