Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i digital innovasjon

Søknadsfrist: 16.05.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner. Instituttet har nær 1800 bachelor-studenter, nær 600 masterstudenter og over 240 phd-studenter og postdoktorer. Instituttet har nær 370 ansatte. Av disse er om lag 280 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 75 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

Om stillingen

Én fast stilling som førsteamanuensis i digital innovasjon er ledig ved Institutt for informatikk ved forskningsgruppen Digital Innovasjon (DIN) i seksjonen for Digitalisering. Instituttet søker etter en person som vil styrke vår forskning og undervisning knyttet til digital økonomi, digital innovasjon og transformasjon innen organisasjoner, kommersielle så vel som i offentlige sektor, og i samfunnet som helhet. Vi etterstreber en modell i samsvar med ideene om «engaged scholarship» for å produsere relevant forskning og sikte mot publikasjoner av høy kvalitet.

Forskningsgruppen underviser innen flere studieprogrammer, Informatikk: Design, interaksjon og bruk (bachelor og master), Informatikk: Digital økonomi og ledelse (bachelor og master), IT og ledelse (erfaringsbasert master), og IT-arkitektur (erfaringsbasert årsenhet). Våre studieprogrammer tiltrekker seg et stort antall velkvalifiserte studenter og vårt samarbeid med eksterne organisasjoner og næringsliv er økende. Den som ansettes må kunne bidra til undervisningen bl.a. i de erfaringsbaserte programmene, samt også delta i og få ansvar for utvikling av både kurs innen programmene, videreutvikling av erfaringsbaserte studietilbud, samt markedsføring av programmene.

Mer informasjon om stillingen

Den som ansettes må dokumentere vitenskapelige kvalifikasjoner, tilsvarende en stilling som førsteamanuensis innen informasjonssystemer eller tilgrensende fagområder generelt, og innen forskningsgruppens fokuserte områder: digital innovasjon og transformasjon. Gruppens forskning er basert på empiriske studier basert på kvalitative metoder, men søkere med kompetanse innen kvantitative, beregningsorienterte og «mixed method» studier ønskes også velkommen. Mens teoretisk og metodisk nyskapning blir verdsatt, vil den som ansettes forventes å ha erfaring med teorier og metoder innen forskningsgruppens teoretiske og metodiske grunnlag og engasjere seg i og bidra til pågående diskurser omkring digital innovasjon og transformasjon, plattform økosystemer og informasjons-infrastrukturer innen informasjonssystemfeltet.

Den som ansettes bør også kunne dokumentere praktisk erfaring fra arbeid knyttet til digital innovasjon og transformasjon av virksomheter, ledelse og endringsarbeid fra offentlige og/eller private virksomheter, samt ha gode kunnskaper om nordisk arbeidsliv. Undervisningen foregår på̊ norsk (engelsk unntaksvis ved behov), og det vil legges stor vekt på̊ både pedagogiske evner og praktisk erfaring fra ledelse og endringsarbeid innenfor ett eller flere av forskningsgruppens kjerneområder.

Kvalifikasjonskrav

Primære kvalifikasjonskriterier er som følger:

 • For å kvalifisere til stillingen må søkeren ha en PhD innen informasjonssystemer, digital innovasjon/transformasjon, eller nært tilgrensende fagområder og en vitenskapelig referanseliste som bekrefter søkerens kapasitet til å sette seg inn i nye og utfordrende temaer.
 • Søkeren må ha internasjonale publikasjoner i anerkjente publikasjonskanaler. I bedømmelsen av publikasjonene vil det bli lagt vekt på arbeidenes originalitet, kvalitet og innflytelse. Det vil bli lagt spesiell vekt på siste fem års forskningsproduksjon.
 • Faglig bakgrunn relatert til pågående forskningsaktiviteter i DIN-gruppen er en sterk fordel.
 • Søkeren må kunne etablere, lede, utføre og samarbeide i forskningsprosjekter.
 • Søkeren må ha erfaring fra undervisning i digital innovasjon og transformasjon. Den som ansettes, har en forpliktelse til å delta i utdanning på lavere og høyere grad. Det forventes at kandidaten tar et spesielt ansvar for undervisning og videreutvikling av gruppens emner knyttet til erfaringsbasert etter- og videreutdanning.
 • Pedagogiske kvalifikasjoner og undervisningserfaring er viktig faktorer i evalueringen av kandidaten. Det forventes at kandidaten demonstrerer overholdelse av SoTL-rammeverket (Scholarship of Teaching and Learning):
  • Fokus på studentenes læring
  • En klar utvikling over tid
  • En forskende tilnærming
  • En kollegial holdning og praksis
 • Det er et krav at søkeren behersker skriftlig og muntlig engelsk.
 • Bacheloremner gis på norsk. Derfor må aktuelle kandidater kunne undervise på norsk eller et annet skandinavisk språk ved tiltredelsen.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er en fordel å ha erfaring med digital undervisning og veiledning.
 • Den som ansettes, må veilede master- og doktorgradsstudenter. Søkeren bør derfor ha erfaring med slik veiledning.
 • En sterk merittliste innen akademisk og administrativt lederskap er en fordel, likeså erfaring med å tilegne seg ekstern forskningsfinansiering.
 • Det er en fordel med relevant næringslivserfaring og spesielt erfaring fra større systemutviklingsprosjekter.
 • Den som ansettes, må påregne å bli pålagt administrative oppgaver. Administrativ erfaring er derfor en fordel.

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta initiativ og ansvar.
 • Evne til å arbeide selvstendig.
 • Evne til å omgås og samarbeide med kolleger, studenter og næringsliv. I undervisningen arbeider alle faglig ansatte i team.
 • Faglig nysgjerrig og interessert i undervisning og formidling. Både fagfeltet og pedagogikken er i kontinuerlig utvikling.

Den som ansettes, bør ha en internasjonal profil med hensyn til kriteriene over. Kandidater til stillingen vil bli valgt ut basert på eksellense og samsvar med DIN-gruppens forskningsprofil.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 694 400 – 864 100 avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Et profesjonelt stimulerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • en forskningsplan (1-4 sider) som beskriver søkerens vitenskapelige visjon og ambisjoner for nærmeste fremtid. Det er et krav at planen demonstrerer hvordan søkeren relaterer seg til DIN-gruppens aktiviteter. Søknader som ikke tydelig beskriver hvordan søkeren relaterer seg til DIN-gruppens forskning, vil ikke komme i betraktning.
 • detaljert CV, inkludert komplett liste over utdanning, stillinger, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, prosjektanskaffelser og koordineringserfaring, priser og andre kvalifiserende aktiviteter
 • kopier av utdanningsvitnemål og karakterutskrifter (bachelor og master), doktorgradsvitnemål og anbefalingsbrev
 • en komplett liste over publikasjoner og faglige utmerkelser og priser (hvis dette ikke er inkludert i CVen)
 • fulltekst av inntil 10 utvalgte publikasjoner søkeren ønsker å inkludere i evalueringen
 • et dokument som diskuterer viktigheten, sammenhengen og relevansen av de utvalgte artiklene for denne stillingen
 • beskrivelse av formidlingsaktiviteter utover vitenskapelige arbeider
 • en undervisningsportefølje som beskriver søkerens kvalifikasjoner i lys av SoTL-kriteriene:
 1. Fokus på studentenes læring
 2. Klar utvikling over tid
 3. Forskende tilnærming
 4. Kollegial holdning og praksis
 • Undervisningsporteføljen er forventet å inneholde:
 1. Oversikt over undervisningserfaring såvel som arbeid med utvikling/revisjon/fornyelse av studieplaner og design av emner
 2. Dokumentasjon på undervisningskvalifikasjoner og veiledning av master og doktorgradsstudenter
 3. Inntil en side som beskriver søkerens undervisningsfilosofi
 • beskrivelse av formidlingsaktiviteter utover vitenskapelige publikasjoner
 • liste over 3 referansepersoner (navn, forhold til søkeren, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Søknader der forventede vedlegg mangler, vil ikke komme i betraktning.

I evalueringen av de kvalifiserte kandidatene vil hele spekteret av vurderingskriteriene over bli eksplisitt adressert og vurdert.

De høyest rangerte kandidatene etter den sakkyndige bedømmelsen vil bli invitert til intervju og bli bedt om å gjennomføre prøveundervisning. Referanser kan bli konsultert.

Andre opplysninger

Hvis den som ansettes, ikke kan dokumentere basale undervisningskvalifikasjoner ved ansettelsestidspunktet (minimum krav er et 200 timers pedagogisk kurs), må vedkommende skaffe seg slik kompetanse i løpet av en toårsperiode.

Aktuelle kandidater må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk på et nivå som gjør vedkommende i stand til å delta aktivt i alle de funksjoner som tillinger stillingen, herunder spesifikt å undervise på norsk (eller et annet skandinavisk språk) på aktuelle laveregradsemner.

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Evt: Kvinner oppfordres til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne eller hull i CV til å søke stillingen. UiO vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål om rekrutteringssystemet, ta kontakt med HR-rådgiver Torunn Standal Guttormsen, e-post: [email protected], tlf. +47 22 85 42 72.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS