Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis (100%) i medisin (folkehelsevitenskap)

Søknadsfrist: 12.04.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Ved Avdeling for folkehelsevitenskap (AFV), Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo er det ledig 100 % stilling som førsteamanuensis i folkehelsevitenskap.

Institutt for helse og samfunn driver forskning og utdanning av stor relevans for utvikling av helsetjenester både nasjonalt og globalt. Ansatte i vitenskapelige stillinger er formelt tilsatt ved instituttet, men har faglig forankring og tilholdssted ved en av avdelingene. Den utlyste stillingen er tilknyttet AFV som har et tverrfaglig forskningsmiljø hvor nasjonalt og internasjonalt samarbeid bidrar til forskning som er relevant for samfunnet generelt og for helsetjenesten spesielt. Avdelingen har hovedansvaret for et nyopprettet masterprogram i folkehelsevitenskap og epidemiologi som starter opp 2023.

Den som tilsettes vil ha programlederansvaret for det nye masterprogrammet. Det er derfor en forutsetning at søker har solid erfaring med oppbygging og drift av relevante masterprogrammer innen folkehelsevitenskap og bred undervisningserfaring på høyere nivå. Søker må også ha erfaring med å arbeide med kvalitetssystemer i utdanning på universitetsnivå. Søker må være aktiv forsker innen helsetjenesteforskning, folkehelsevitenskap og/eller epidemiologi. Det forutsettes god kjennskap til oppbygging og organisering av helsetjenesten med et særlig fokus på kunnskap om helsefremmende arbeid.

Den som tilsettes skal lede og initiere forskning og forskningsveiledning, undervise studenter og stipendiater og påta seg eksamensarbeid samt administrative oppgaver etter de til enhver tid gjeldende regler. Det forventes høye ambisjoner og kvalitet med hensyn til undervisning, forskning og formidling.

Det forventes at den som tilsettes deltar i bedømmelsen av doktoravhandlinger, i bedømmelseskomiteer ved tilsettinger og kompetanseopprykk, og at vedkommende ved behov påtar seg oppgaven som disputasleder.

Nærmere omtale av fagområde, ansvarsfelt, arbeidsplikter og forhold som det vil bli lagt vekt på ved tilsettingen, er inntatt i egen stillingsbeskrivelse som søkeren forventes å gjøre seg kjent med.

Videre viser vi til orienteringsskriv til søkere samt retningslinjer for utarbeidelse av søknaden, se her. Reglement for tilsetting i vitenskapelige stillinger, se her, samt regler om pedagogisk kompetanse, se her.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner innen helsetjenesteforskning, folkehelsevitenskap og/eller epidemiologi.
 • Programledererfaring og programledelse på masternivå
 • Dokumentert pedagogisk basiskompetanse. Søkere som ikke har dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra ansettelse.
 • God formidlingsevne skriftlig og muntlig tilsvarende universitets- og høyskolenivå.
 • God kjennskap til oppbygging og organisering av helsetjenesten med et særlig fokus på kunnskap om helsefremmende arbeid.
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon og utdanningsledelse vil telle positivt.
 • Erfaring fra internasjonale faglige nettverk.
 • Det kreves gode kunnskaper i norsk og engelsk (eller et annet skandinavisk språk). Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk på ansettelsestidspunktet gis en frist på to år for å lære norsk.

Personlige egenskaper

I vurderingen av søkerne vil vi legge vekt på

 • Personlig egnethet.
 • Gode samarbeidsegenskaper, evne til nettverksbygging og erfaring med tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid i oppbygging av masterprogram.
 • Miljøskapende evner vil bli vektlagt. Det forventes aktiv deltakelse i fagmiljøet.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 677 000 til kr 814 900 avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Førsteamanuensis vil ha mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste med angivelse av hvor de er offentliggjort
 • En oversikt over programledererfaring
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og forelesningserfaring. Søkeren bes også beskrive eventuell veiledning av PhD-kandidater inkludert PhD-kandidatens navn, tidspunkt for disputas, navn på institusjon hvor disputas ble holdt og om søkeren var/er hoved-/eller bi-veileder
 • Separat liste over vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker tillagt spesiell vekt (inntil 10 titler) OBS: arbeidene lastes også opp i fulltekst
 • Plan for videre utvikling av egen forskning
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Vitnemål og attester
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal benyttes intervju og eventuelt prøveundervisning i tilsettingsprosessen. I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder, professor Ragnhild Hellesø, telefon +47 97699973, e-post: ragnhild.helleso@medisin.uio.no
 • HR-rådgiver Susan Rockwell, ((v/spørsmål om registr. av søknad), e-post: susan.rockwell@medisin.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS