Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis 20% (habiliteringstjenesteforskning) i CHARM

Søknadsfrist: 21.06.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

CHARM (Research Center for Habilitation and Rehabilitation Models and Services) har ledig stilling som førsteamanuensis 20%. Tilsettingen gjelder for en periode på to år. Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for Helse og Samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. CHARM er opprettet for å styrke forskningsinnsatsen og kompetansen innen forskning på habiliterings- og rehabiliteringstjenester i Norge. CHARM har fokus på tjenesterelevant forskning innen rehabilitering og habilitering, med vekt på samhandling, brukerinvolvering og forskning rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Mer informasjon om CHARM finnes her.

Vitenskapelig ansatte danner kjernen i den akademiske virksomheten til instituttet, fakultet og universitet. Det forventes at den som tilsettes til enhver tid har eksternt finansierte forskningsprosjekter, og at forskningsresultatene fortrinnsvis publiseres i internasjonalt anerkjente tidsskrift. Høy kvalitet forventes også i undervisningen. Vi søker en person med solid forskningskompetanse innen pediatrisk forskning med relevans for habiliteringsfeltet som kan bidra til å styrke og videreutvikle CHARMs faglige profil og nettverk. Stillingen er særlig tenkt å styrke barneperspektivet i CHARM. Nærmere omtale av fagområde, ansvarsfelt, arbeidsplikter og forhold som det vil bli lagt vekt på ved tilsettingen, er inntatt i egen stillingsbeskrivelse som du finner her.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner innen barnehabilitering/rehabiliteringsfeltet
 • Utdanningsfaglig kompetanse vil telle postitivt. Søkere som ikke har dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra ansettelse.
 • Faglig bakgrunn innen sykepleie eller annen relevant helsefaglig utdanning
 • Erfaring fra klinisk arbeid med barn og unge
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon og ledelse vil telle positivt
 • Solid forskningsbakgrunn, fortrinnsvis innen tverrfaglig habiliteringstjenesteforskning eller fagområder som er relevant for habiliteringsfeltet
 • Erfaring med forskning på tvers av tjenestenivåer og komplekse intervensjoner
 • Dokumentert forskningsledelse
 • Gode samarbeidsevner og evne til nettverksbygging
 • Erfaring fra internasjonale faglige nettverk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver

Personlige egenskaper

I vurderingen av søkerne vil vi legge vekt på

 • Personlig egnethet
 • Gode samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 131 080 til kr 157 840 (ltr 71-79) avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Faglig stimulerende fagmiljø
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste med angivelse av hvor de vitenskapelige arbeider er publisert
 • Pedagogisk mappe som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis)
 • Separat liste med en kort redegjørelse over utvalgte vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker tillagt spesiell vekt (inntil 10 titler) OBS: De utvalgte arbeidene lastes også opp i fulltekst
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Vitnemål og attester
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal benyttes intervju og det kan være aktuelt med prøveforelesning i tilsettingsprosessen. I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

EVT: Dersom det til en fast stilling ikke er kvalifiserte søkere kan ansettelsesmyndigheten vurdere å ansette midlertidig i en lavere stilling i inntil tre år, jf. Universitets- og høyskoleloven § 6-5.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Evt: Kvinner oppfordres til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne eller hull i CV til å søke stillingen. UiO vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder, professor Cecilie Røe, tlf: +47 92868388, eller
 • Professor Ragnhild Hellesø, tlf +47 97699973

For spørsmål knyttet til søknadsprosessen: Personalrådgiver Susan Rockwell, e-post: [email protected]

Søk på stillingen