Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Professor II / førsteamanuensis (20%) i medisin (helsevitenskap)

Søknadsfrist: 31.08.2021

Professor II/førsteamanuensis (20%) i medisin (helsevitenskap) knyttet til hovedstilling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Institutt for helse og samfunn (Helsam), Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo er det ledig stilling som professor II/førsteamanuensis (20%). Stillingen vil være knyttet til eksisterende hovedstilling som forsker ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) og vil være forbeholdt ansatte ved Lovisenberg Diakonale sykehus. Denne tilsettingen gjelder så lenge man innehar hovedstilling ved LDS.

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap er et forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap med nær tilknytning til klinisk virksomhet, som inkluderer forskere med bakgrunn fra medisin og helsefag, samfunnsfag og humaniora. Vi har et nært samarbeid med spesialist- og primærhelsetjenesten, og internasjonale forskningsmiljøer. Vår forskning og vårt masterprogram er teoridrevet og integrerer et bredt spekter av metoder. Vår felles ambisjon er å levere fremtidsrettet og samfunnsrelevant helseforskning og utdanning av høy kvalitet.

Det kreves doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner, og kompetanse innen psykisk helse og rus, bedringsprosesser, og brukermedvirking og samvalg innen psykisk helsevern.

Den som tilsettes skal kunne lede og initiere forskning, veilede doktorgradsstudenter, delta i undervisnings- og eksamensarbeid på alle nivå, og påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.

Undervisingsrelatert arbeid utgjør 45 % av stilllingen, mens 10 % er beregnet til administrative oppgaver.

Det forventes at den som tilsettes deltar i bedømmelsen av doktoravhandlinger, i bedømmelseskomiteer ved tilsettinger og kompetanseopprykk, og at vedkommende ved behov påtar seg oppgaven som disputasleder. Det forventes høye ambisjoner og kvalitet med hensyn til undervisning, forskning og formidling. Det forventes at søkeren har en plan for utvikling av egen forskning, og for innhenting av eksterne midler for finansiering av forskningen. Det forventes høy kvalitet på forskning og publisering i fagfellevurderte kanaler, fortrinnsvis internasjonale. Søker må beskrive sin forskningsprofil relatert til eksisterende forskning ved enheten. Det vil bli vektlagt hvordan søkers forskningsprofil har relevans for enhetens strategiske satsning.

Nærmere omtale av fagområde, ansvarsfelt, arbeidsplikter og forhold som det vil bli lagt vekt på ved tilsettingen, er inntatt i egen stillingsbeskrivelse som søkeren forventes å gjøre seg kjent med, se her.

Videre viser vi til orienteringsskriv til søkere og veiledning for søkere og bedømmelseskomiteer samt retningslinjer for utarbeidelse av søknaden, Reglement for tilsetting i vitenskapelige stillinger, samt regler om pedagogisk kompetanse.

En tre-årig plan for utvikling av egen forskning relatert til stillingsbeskrivelse og kunngjøringstekst relevant for instituttets strategiske satsninger må utvikles og presenteres til nærmeste leder innen seks måneder etter ansettelse. Samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner vil bli vektlagt. Det forventes aktiv deltakelse i fagmiljøet og interesse for tverrfaglig samarbeid. I tillegg forventes deltakelse i og evne til å utvikle internasjonale og nasjonale nettverk av betydning for fag og forskning

Kvalifikasjonskrav

For førsteamanuensis:

 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner innen relevant fagområde (psykologi, medisin eller helsevitenskap).
 • Utdanningsfaglig kompetanse vil telle postitivt. Søkere som ikke har dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra ansettelse.
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon og ledelse vil telle positivt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver.

Professor:

 • Betydelig vitenskapelig produksjon utover det som kreves til doktorgrad.
 • Vedvarende forskningsaktivitet med en selvstendig forskningsprofil.
 • Dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse. Dette kravet kan i særlige tilfeller fravikes, men må da oppfylles innen to år fra ansettelse.
 • Bred erfaring innen utvikling og gjennomføring av undervisning, veiledning og arbeid med utdanningskvalitet.
 • Gode kvalifikasjoner innen formidling og/eller administrasjon og ledelse.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver.

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide nøyaktig og selvstendig
 • Gode mellommenneskelige- koordinerings- og samarbeidsferdigheter

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 133 140 til kr 160 260 avhengig av kompetanse, i 20% stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Lønn fra kr 160 260 til kr 206 020 avhengig av kompetanse, i stilling som professor II (stillingskode 8013)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev inkl beskrivelse av administrative/ledelses- og formidlingsmessige kvalifikasjoner
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, yrkeserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste med angivelse av hvor de er offentliggjort
 • Plan for videre utvikling av egen forskning
 • Separat liste over vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker tillagt spesiell vekt (inntil 10 titler) OBS: arbeidene lastes også opp i fulltekst
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert evt veilederskap av kandidater (PhD-kandidatens navn, tidspunkt for disputas, navn på institusjonen hvor disputas ble holdt og om søkeren var/er hoved-/eller biveileder)
 • Vitnemål og attester
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal benyttes intervju i tilsettingsprosessen. I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS